X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ناشناس

 

 

 

 

               


            فهرست چکیده سخنرانی های هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

عنوان چکیده                                                                                                                  صفحه

1-  ارزیابی وضعیت مصرف اکستازی در بین نوجوانان شهر کرمانشاه                                                                                 2

2- برآورد میزان بروز سرطان معده در شهر تهران با استفاده از روش گیر و بازگیر دو منبعی                                                     4

3- بررسی وضعیت امنیت غذایی در ایران در سال 1390                                                                                                6

4- اصول طراحی مداخلات میدانی برای اصلاح رفتار در حوزه سلامت                                                                                8

5- ارزیابی اثرات کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب                                                                        9

6- تأثیر برنامه ی زندگی عاری از دخانیات با اصلاح شیوه زندگی بر وضعیت مصرف سیگار در

 مردان تهرانی: مطالعه ی قند و لیپید تهران                                                                                                              11

7- بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در افراد + HIV  مراجعه کننده به مرکز بیماری های

 رفتاری شیراز، ایران در سال 1391                                                                                                                       13

8- ارتباط الگوی سوء مصرف مواد مخدر با رفتارهای پرخطر جنسی و تزریقی معتادان                                                          15

9-بررسی الگوی گزارش دهی بیماران مسلول در ایران در سال 1388                                                                              17

10- بررسی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیماری دیابت در استان کردستان                                                                19

11- بسیج اطلاع رسانی آموزشی قلب سالم یاسوج برای ترغیب مردم به فعالیت بدنی و مصرف

 گوشت ماهی: طراحی یک مداخله اصلاح رفتار                                                                                                         21

12- مقایسه دقت دو روش تحلیل مکانی در تهیه نقشه بیماری سل                                                                                23

13-  نقش رسانه هادر ارتقاء غربالگری سرطان پستان وسرویکس                                                                                   25

14- برآوردسهم منتسب جمعیتی سرعت وسبقت غیرمجازدرمحورهای برون شهری ایران                                                      27

15- کاربرد مدل های رگرسیونی شمارشی در مدل بندی متغیر های پاسخ متورم در صفر                                                     29

16- بررسی متوسط ماندگاری پزشکان خانواده در مناطق روستایی استان های با ضریب

محرومیت کمتر از 4/1 (برخوردار) کشوردر طول یک سال و عوامل مؤثر برآن درسال 1389                                                  31

17-  شیوع استئوپروز در ایران: یک بررسی متاآنالیز                                                                                                   33

18-  سوء مصرف مواد و پیشگوکننده های آن در دانشجویان                                                                                        35

19- ارزشیابی عملکرد الگوریتم کشف طغیان مجموع تراکمی با استفاده از رویکرد نیمه‌شبیه-سازی                                        37

20- تفاوت الگوهای رفتاری در زنان و مردان بی خانمان شهر تهران                                                                            38

21- آسیب پذیری افراد بی خانمان شهر تهران به HIV، هپاتیت های ویروسی و سل                                                       39

22- اثر مداخلات آموزشی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید                       40

23- روش شناسی تحقیقات در اپیدمیولوژی اجتماعی                                                                                           41

24- مقایسه دقت دو روش تحلیل مکانی در تهیه نقشه بیماری سل                                                                           42

25- عناوین و روشهای غالب در مطالعات اپیدمیولوژیک                                                                                        43

26- استدلال علمی و نقش آن در اپیدمیولوژی                                                                                                   44

27- الگوی اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از سرطان ها در ایران طی سال های 89-85                                                     45

   عنوان چکیده                                                                                                             صفحه   28- نقش عدالت اجتماعی در سلامت                                                                                                                     46

29- عوامل اجتماعی و مرگ کودکان                                                                                                               47

30- بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوج                                                                48

31-  نابرابری اقتصادی- اجتماعی در عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در ایران                                                              50

32- تاثیر ژانر برنامه های تلویزیونی بررفتارهای پرخاشگرانه درکودکان                                                                                   52

33- بررسی اپیدمولوژیک خودکشی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1390                                                        54

34- مقایسه مدل های مختلف وابسته و غیروابسته به زمان در تحلیل بقا                                                                     55

35- معرفی شاخص های(Inequalities Regression Based Measures) برای تعیین نابرابری

های اقتصادی اجتماعی در سلامت : رویکردی متدولوژیک در اپیدمیولوژی اجتماعی                                                        56

36- پزشکان به عنوان متخصصین بهداشتی مدلی برای سبک زندگی سالم هستند (یک مطالعه مقطعی)                             58

37- تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی و شاخص ثروت بر سلامت روانی و فیزیکی سالمندان تهرانی

: مطالعه  Urban- HEART                                                                                                                         61

38- ارزیابی قدرت ارتباط بانوان با اعضای شبکه اجتماعی فردی آنان و تمایل به

مشارکت در برنامه رابطین بهداشتی: یک نگرش فرد-محور                                                                                      62

39- مدلسازی پیش آگهی  بیماران مبتلا به سرطان پستان  با داده های بقای سانسور

 شده در  استان فارس با مدل پارامتری لگ لجیستیک                                                                                          63

40- ارتباط رضایت از زندگی مادران با مرگ و میر کودکان زیر 5 سال  (مطالعه موردی استان کهکیلویه وبویر احمد)               64

41- مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی بقا مبتلایان به سرطان سینه                                    65

42- برآوردی از هزینه های اضافی ناشی از بارداری های ناخواسته بر نظام سلامت                                                          66

43- بررسی شیوع آلرژنهای شایع در افراد مبتلا به  رینیت آلرژیک                                                                            67

44- عدالت و اخلاق در نظام سلامت: نگاهی به نابرابری در مؤلفه های اجتماعی سلامت در تهران                                       68

45- Epidemiologic evaluation of child abuse and neglect in school-aged children  of Qazvin Province, I.R.Iran- 2011                                                                                                                      69                   

46-  Medical Research in the 21st Century                                                                                          70              

47- نقش اپیدمیولوژی در مدیریت بیماریها                                                                                                        71

48- ترجمان دانش                                                                                                                                     72

49- مدیریت بیماریها و سیاستگذاری در سلامت                                                                                                 73

50- اخلاق در پژوهشهای اجتماعی                                                                                                                  74

 

 

 

 

چکیده مقالات ارائه شده به صورت پوستر در هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران به تفکیک محورهای کنگره

 

 

 

اپیدمیولوژی و سیاستگذاری، ارزشیابی و عدالت در حیطه سلامت

 

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

51- توزیع واحدهای بهداشتی درمانی در استان های کشور                                                                                                  76

52- مولفه های نابرابری در سلامت در سه جامعه شهری ، روستایی و عشایری : یک مطالعه کیفی                                      78

53- بررسی تغییرات مکانی کلر آزاد باقی مانده در شبکه آبرسانی شهرک نیروی انتظامی شیراز با استفاده

 از تحلیل خوشه  ای                                                                                                                                   80

54- تحلیل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب شرب شهر شیراز با استفاده از تحلیل عاملی                                        82

55- بررسی مسائل موجود در برنامه کنترل سل ایران: یک مطالعه کیفی                                                                    84

56- بررسی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی

در اتومبیل و موتورسیکلت در استان کردستان                                                                                                     86

57- تمرکز زدایی از طریق مدل ترکیبی نظام پیشنهادات و شیوه دلفی                                                                       88

 

 

 

 

 

 

 

 

اپیدمیولوژی، روشهای نوین چالشهای آینده

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

58- ارزیابی میزان اثر بهبود درد ، پس از عمل سزارین به وسیله مارکائین                                                                   90

59- بررسی فراوانی مصرف مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران

بدنساز مرد و زن شهر یاسوج  در سال91                                                                                                            92

60- تعیین پراکندگی جهش‌های آلفا و بتا تالاسمی در شهرستان شادگان، جنوب غربی ایران                                               94

61- بررسی شاخص توده بدنی بر سرطان پستان در دوره قبل و بعد از یائسگی: مطالعه متاآنالیز                                         96

62- مقایسه تاثیر شیوه آموزش بهداشت هدفمند  با روش معمول کلاسیک  درمرکز بهداشتی درمانی

 ابوالفضل  شیراز  در زمینه  پاپ اسمیر                                                                                                              98

63- مقایسه کاربرد شبکه عصبی با رگرسیون لجستیک وتحلیل ممیزی در تعیین عوامل خطر دیابت نوع 2                            100

64- ارتباط بین نیترات موجود در آب آشامیدنی با شیوع کانسر مری  در مناطق روستایی استان اردبیل                                102

65- موانع آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد در ایران از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی                                                           104

66- عوامل تعیین کننده میزان مصرف میوه و سبزی در جمعیت 70- 18 ساله شهر اراک                                                            106

67- بررسی فراوانی، نوع وعلل اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری مقطع کارورزی در بخش های داخلی

 بیمارستان نمازی                                                                                                                                      107


جمعیت، محیط و جغرافیای سلامت

عنوان چکیده                                                                                                                صفحه

68- بررسی وضعیت بروز تب مالت انسانی در استان آذربایجان شرقی از سال 84 الی 90 با   

استفاده از سری زمانی                                                                                                                                  109

69- کدام روش بیماری تب مالت را بهتر پیش بینی می کند کریجینگ یا معکوس فاصله؟                                                           111

70- بررسی روند و  میزان بروز انواع سرطان پوست در استان کرمان از 1384 تا 1388 و پیش بینی

 10 سال آینده آن                                                                                                                                                  113

71- بررسی کیفیت  میکروبی آب آشامیدنی مناطق  روستایی شهرستان کهگیلویه در سال1391                                        115

72- بررسی میزان آگاهی و نگرش کارگران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی استان بوشهر  در خصوص نحوه

 آماده سازی و  عرضه بهداشتی سبزیجات در سال 1391                                                                                        117

73- ارزیابی اثرات خونی  ناشی از مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب                                                                                      119

74- برآورد غلظت نیترات منابع آب شرب زیرزمینی شیراز با استفاده از مدل های سری

 زمانی(روند خطی)                                                                                                                                                  121

75- تفاوت بروز ملانوما بدخیم در دو فرهنگ مختلف و نقش احتمالی پوشش در این اختلاف                                            123

76- روند بروز سرطان کولورکتال طی سالها ی 1390-1380 در استان کردستان                                                          125

77- بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد نانوایان شهر یاسوج در رابطه با مصرف جوش شیرین در نان                            127

78- بررسی الگوی مکانی بیماری تب مالت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنوب استان

 فارس 1384 تا 1388                                                                                                                                 128

79- بررسی الگوی باروری و فاکتورهای مرتبط با آن در زنان 15-49ساله شهر بیرجند  در سال 1390                                129

80 - بررسی وضعیت بهداشتی قصابی های شهر یاسوج در سال 1390                                                                        131

81- اندازه گیری میزان فلوئور موجود در منابع آب آشامیدنی شهر یاسوج درشش ماهه اول سال1391                                 132

82- تجزیه کمی و کیفی و مدیریت زباله های دندانپزشکی در شهر ساری                                                                   133

83- بررسی وضعیت کیفی اب اشامیدنی مناطق روستایی شهرستان بویراحمد در بازه زمانی فروردین تا

 پایان دی ماه سال 91                                                                                                                                 134

84- بررسی رعایت موازین بهداشت محیط درمکانهای تهیه غذاهای سریع(fast foods) در شیراز                                       135

85- بررسی وضعیت کیفی اب اشامیدنی مناطق شهری شهرستان بویراحمد در بازه زمانی فروردین تا

 پایان دی ماه سال 91                                                                                                                                 136

86- بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آب آشامیدنی شهر یاسوج درشش ماهه اول سال1391                                               137

87- سبب شناسی ازدواج کودکان در روستای هروی شهرستان تبریز                                                                          138

88- بررسی وضعیت میکروبی و کلر سنجی آب آشامیدنی شهر گراب ( مرکز بخش لوداب )

در 6 ماهه اول سال 91                                                                                                                                139

89- بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب شرب شهر دهدشت در سال 1390                                           140

 

خانواده و الگوهای زندگی سالم

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

 

90- ارزیابی الگوی تغذیه ای کودکان در مهد کودک های شهر یاسوج                                                                                     142

91- یافته های کلینیکی و پاتولوژی در زمینه کیستهای تخمدانی  و تورسیون در طول یک دوره 10

ساله (2011-2001)- اهواز ایران                                                                                                                144

92- تعیین عوامل مؤثر بر بارداری ناخواسته در زنان در استان همدان -غرب ایران: یک مطالعه مورد-شاهدی                         146

93-   بررسی اپیدمیولوژی پوسیدگی دندان در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بویراحمد در سال 1391                     148

94- پارامترهای سبک زندگی و عوامل موثر برآن در دانشجویان علوم پزشکی                                                               150

95- بررسی تاثیر ویتامین D بر اتروفی مخاط واژن در زنان یائسه                                                                              152

96- بررسی دانش و نگرش و عملکرد زنان واجد  شرایط شهرستان گچساران در زمینه  تست پاپ اسمیر                               154

97- بررسی وضعیت ارائه خدمات تنظیم خانواده در مراکز و خانه¬های بهداشت شهرستان دیر در سال 1390                        156

98- بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه                   158

99- اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر سبک زندگی کارکنان بهزیستی یاسوج                                              160

100- بررسی تاثیر ازدواج مجدد بر سلامت روانی فرزندان و والدین شهرستان لار                                                           162

101- شیوع عفونتهای سرویکوواژینال در نمونه های پاپ اسمیر دشت آزادگان ایران                                                 164

102- بررسی تاثیر مقایسه ای  دو روش آموزشی سخنرانی و جزوه آموزشی برآگاهی ونگرش وتغذیه ایی

دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمایی شهرقم سال تحصیلی 91-90                                                                         166

103- اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی کارکنان بهزیستی یاسوج                                                          168

104- اثر مشترک برخی عوامل خطر تعدیل پذیر بر بار قابل اجتناب بیماری های قلبی و عروقی                                        170

105- بررسی روند افزایش وزن در یک دوره 5ساله در استان کردستان                                                                       172

106- تعیین میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان

همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کردکوی درسال 1391                                                        174

107- بررسی عوامل موثر بر باروری و تعداد فرزند دلخواه معلمین زن شهرستان خرم بید در سال  1391                             176

108- بررسی شیوع چاقی ،چاقی شکمی ،الگوی غذایی و فعالیت بدنی در زنان میا نسال شهر یاسوج 1390                          177

109- بررسی میزان آگاهی و نحوه اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در مادران شیرده سطح سازمانها

و ادارات شهر بیرجند                                                                                                                                   178

110- بررسی اثربکار گیری مدل TQM در برنامه مشاوره قبل از ازدواج در شهرستان بویراحمد                                         179

111- برسی اپیدمیولوژیک شکستگی هیپ در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج                                      180

عنوان چکیده                                                                                                                صفحه

  112- عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء سلامت سالمندان شهرستان دنا درسال 91                                                           181

113- تجمع فامیلی سیگارکشیدن درجمعیت ساکن درجزیره ی کیش درسال1388                                                       182

114- بررسی سن یائسگی طبیعی  و عوارض آن در زنان یائسه شهر بیرجنددر سال 90                                                   183

115- بررسی اپیدمیولوژیک اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سال1391                                   184

116- بررسی تأثیرآموزش به  روش بحث گروهی و ارائه الگو بر  بهبود آگاهی و اصلاح نگرش مادران باردار

 درخصوص سزارین                                                                                                                                      185

117- تاثیر مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا3 بر شاخص توده بدنی مردان سالمند                                                       186

118- اثر بخشی آموزش الگوی ارتباطی خانوادگی کثرت گرا بر رضایت از زندگی زوجین در شهر اردکان سال             1390                 187

119- بررسی آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردکان فارس از خودآزمایی پستان

و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390                                                                                                                   188

120- رابطه شیوع ریسک فاکتورها با شیوه زندگی بیمارانCHF عشایر بخش کاکان                                                      189

121- ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای زنان 49-15 سال و رابطه ی آنها با نمایه ی توده ی بدنی

در زنان سنین باروری ساکن روستای اندیکلای شهرستان بابل در تابستان سال 1391                                                     190

122- شیوع کم وزنی در دانش آموزان ابتدایی  سمنان                                                                                           192

123- بررسی سوء تغذیه به روش تن سنجی در کودکان زیر 5سال در شهرستان سمیرم                                                   194

124- بررسی علل عدم تداوم و میزان بقای یکساله IUD در زنان شهر کرمانشاه                                                            195

125- The survey of awareness among client who visited health center in Ardekan-Fars about self breast exam and its effective ingredient in 1390                                                                               196

 

 

 

 

 

 

 

 


اپیدمیولوژی و مدیریت بیماری ها، بلایا و آسیب های اجتماعی

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

 

126- بررسی شبکه انتقال اطلاعات بلوغ در دانش آموزان نوجوان شهر همدان در سال 1390                                             198

127- ارزیابی ویژگی ها و ساختار پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال 1384 تا 1388                                                                                        200

128- مقایسه یافته های رادیوگرافیک Barium.meal.study در بیماران دیس پپتیک با تست های

سرولوژی از نظر H.pylori                                                                                                                            202

129- بررسی میزان شیوع اضطراب و پرخاشگری در زنان دارای اختلالات کنش جنسی مراجعه کننده

به بیمارستان طالقانی شهر تهران                                                                                                                    203

130- بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در شهرستان شیراز در سال 1390                                                              205

131- وضعیت رشد قدی در دانش آموزان ابتدایی سمنان                                                                                       207

132- بررسی روند 5 ساله سرطانهای دستگاه ژنیتال در زنان مبتلا استان یزد طی سال های 1389-1385                          209

133- بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان شیراز طی سا لهای 1390-1389                                                            211

134- مطالعه رفتار کشاورزان پسته در مورد استفاده از سموم کشاورزی در کرمان                                                          213

135- بررسی شیوع هپاتیت c در افراد پرخطر استان کهگیلویه و بویر احمد                                                                 215

136- رابطه وقوع تصادفات با موتورسیکلت واختلال بیش فعالی باکمبود توجه بالغین                                                     217

137- بررسی حوادث ناشی از کار در استان کرمان در فاصله سال های 1390-1388                                                     219

138- شیوع MI و ACS در بیماران بستری شده در بخشCCU بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج سال 1391             221

139- شیوع آسیبهای شغلی به پرستار در پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای آموزشی شهر یاسوج                  223

140- تعیین خواص نگهدارندگی مواد غذایی عصاره ی هیدرو الکلی جفت گیاه بلوط                                                      225

141- اپیدمیولوژی ناتوانی و عوامل خطر آن در سالمندان شهر اصفهان در سال 1390                                                    227

142- آیا روند مرگ ومیر به علت سرطان در سالهای اخیر ثابت بوده است؟                                                                 229

143- اپیدمیولوژی دیسک کمر و علل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز درمانی شهید بهشتی یاسوج درسال 1390                231

144- برسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیس پپتیک مراجعه کننده به کلینیک شهید

 مفتح یاسوج به روش UBT                                                                                                                         233

145- بررسی اپیدمیولوژی عفونت ادراری در بیماران سنگ کلیه شهر یاسوج سال 1391                                                 235

146- بررسی روند میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان

 باغملک- خوزستان (1390-1386)                                                                                                               237

147- سهم سرطانها در مرگ و میر استان خراسان جنوبی 1389-1383                                                                    239

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

 

148- بررسی کارایی جامعه ایمن : مدلی جامعه محور برای پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی راکبین

موتورسیکلت در 14 شهر ایران                                                                                                                       241

149- بررسی تاخیر در تشخیص ودرمان بیماری سل در استان کردستان  1390-1384                                                 243

150- تشخیص وجداسازی باکتری های موجود درفاضلاب بیمارستانهای شهر یاسوج                                                       245

151- بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در استان قم بین سالهای 1383-1390                                     247

152- بررسی اپیدمیولوژیک و الگوی سوء مصرف مواد در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد                                  249

153- بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان خانه دار ساکن در روستاهایی با بروز بالای تب مالت درشهرستان

 قوچان در سال 1388، قبل و بعد از آموزش                                                                                                      251

154- بررسی بیماری شاربن در جمعیت های انسان، گاو و گوسفند و بز در 15 سال گذشته در ایران                                               253

155- آسیب های روان شناختی  ناشی از طلاق و مقایسه آن در زنان  و مردان                                                             255

156- روند بروز سرطان تخمدان در ایران طی سال های 84- 1379                                                                         257

157-  مقایسه شیوع عوامل خطر گرفتاری عروق کرونر قلبی در مردان زیر 45 سال و بالای 45 سال                                              259

158- الگوی اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی در ایران طی سال های 89-85                                            261

159- سال های از دست رفته عمر به علت خودکشی در استان ایلام                                                                             263

160- شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در 1388          265

161- بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده ترس و اضطراب در بیماران متقاضی انجام اعمال جراحی ارولوژی

در بیمارستان های شهر یاسوج سال 1390                                                                                                           267

162- بررسی شیوع فشارخون ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ در کلانگ-ولی، مالزی                   269

163- بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل دراستان خوزستان طی سالهای 1384تا پایان نیمه اول سال1391                            271

164- اپیدمیولوژی ترومای ناشی از تصادفات در مصدومین مراجعه کننده به مرکز ترومای شهید بهشتی یاسوج                        273

165- بررسی اپیدمیولوژی بیماری نیوکاسل در ایران با رهیافت بحث گروهی متمرکز                                                        275

166- ریسک فاکتورهای سرطان پستان در یک جمعیت تعریف شده: روش رگرسیون لجستیک وزنی برای داده های کمیاب        277

167- تخمین موارد اجتناب شده از HIV به واسطه متادون در معتادان                                                                         279

 

 

 

 

 

 

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

 

168- اثربخشی آموزش ابراز وجود بر گرایش به مواد مخدر دانش آموزان                                                                         281

169- ارزیابی دریافت غذایی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج در سال 91                    283

170- تعیین شیوع موارد کنترل نشده دیابت براساس HbA1c در بیماران دیابتی شهر یاسوج در سال 1387                            285

171- بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به تالاسمی در شهر یاسوج                                                                             286

172- نتایج و عوارض وضعیت سوپاین جهت انجام عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتریپسی                                                          287

173- بررسی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهرستان بویراحمد                                                                   288

174- عوامل رفتاری سوانح وحوداث ترافیکی دراستان خوزستان درسال 1388                                                                 289

175- بررسی موارد ثبت شده اقدام به خودکشی در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی

 شهر یاسوج در سال 1390                                                                                                                               290

176- تحلیل بقای بیماران مبتلا به ایدز و عوامل مؤثر بر آن در شهر اهواز                                                                       291

177- سلامت جنسی معتادین مراجعه کننده به کلینیکهای ترک اعتیاد اصفهان سال 1390                                                 292

178- اثر فاکتور شبه انسولینی بر میزان بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول موش در محیط  TCM199                 293

179- میزان شیوع نقائص لوله عصبی و عوامل خطر زای مرتبط با آن در سطح زایشگاه بیمارستان

 امام سجاد ( ع) شهر یاسوج در فاصله سالهای 1380 تا 1389                                                                                    294

180- اپیدمیولوژی بیماری لشمانیوز در استان کهگیلویه و بویراحمد در سالهای 90-85                                                     295

181- بررسی میزان شیوع بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در غربالگری نوزادان استان کهگیلویه

و بویراحمد درطی سالهای 85-90                                                                                                                      296

182- بررسی ارتباط عوامل شغلی و دموگرافیک با شدت وریدهای واریسی پای پرسنل اتاق عمل

 بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی و امام سجاد(ع) شهر یاسوج در سال 1391                                                             297

183- تحلیل خوشه ای بیماری تب مالت در جنوب استان فارس درطی سال 1388-1384                                                 298

184- اپیدمیولوژی شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی بدنبال مصرف اسکولین و نسدونال با اسکولین

 و پروپوفول برترومای عضلانی                                                                                                                               299

185- بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان بالای سی سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی

درمانی آزاد شهر شهرستان یزد در مورد سرطان پستان در سال 1391                                                                           300

186- مقایسه وضعیت شاخص های مربوط به مصرف کنندگان تزریقی مواد در ایران قبل و بعد از

اجرای برنامه های کاهش آسیب                                                                                                                         301

187- اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان گچساران سال 1385 تا 1389                                                            302

188- بررسی  داروهای گیاهی مؤثر بر درد زایمان در شهرستان بویراحمد یاسوج                                                           303

 

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

 

189- بررسی موارد ثبت شده حیوان گزیدگی در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی

شهر یاسوج در سال 1390                                                                                                                                 304

190- بررسی میزان اضطراب از مرگ در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه یاسوج،سال1390                              305

191- بررسی عوامل موثر بر کوهورت قند خون افراد دیابتی: مدل‌بندی مدل‌های آمیخته خطی طولی                                       306

192- راوانی اختلالات روانی و اجتماعی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیکهای ترک اعتیاد  اصفهان سال 1390                   307

193- بررسی اثرات کلینیکی و اپیدمیولوژیکی آنفلوآنزای نوع Α در استان کهگیلویه و بویر احمد                                            308

194- به دام افتادن در یک چرخه باطل از تهدید و خشونت،یک مطالعه کیفی بر روی زنان کارگر جنسی ایرانی                          309

195- بررسی اپیدمیولوژیکی سوانح وحوادث ترافیکی در شهرستان باغملک سال 1390                                                       310

196- بررسی اپیدمیولو‍‍‍‍ژیک بیماری تب مالت در شهرستان آباده طی سالهای 90-1386                                                     311

197- آگاهی دانش آموزان مناطق مرزی خلیج فارس در ارتباط با ایدز و رفتارهای پرخطر آن                                                 312 

198- بررسی وضعیت کنترل فشارخون دربیماران مبتلا به دیابت نوع2  در شهرستان باغملک-خوزستان در سال 90                   313

199- بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی سرطان در استان کردستان در یک دوره ده ساله  88-1379                                         314

200- بررسی علل گرایش مجدد (عود) به مصرف مواد در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یاسوج1389               315

201- بررسی آگاهی و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر شهرستان بویراحمد در خصوص پوکی استخوان در سال 1390        316

202- بررسی همبستگی بین تعارضات زناشویی ، رضایت مندی جنسی و بیماریهای روان تنی در دانشجویان متاهل

 ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1391                                                                     317

203- بررسی اپیدولوژی و کلینیکی بیماری بروسلوز انسانی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1390_1388                       318

204- بررسی شیوع سندرم کارپال تونل در زنان  مراجعه کننده به متخصصین زنان و زایمان شهر یاسوج                                 319

205- بررسی رفتار تزریق ایمن و عوامل دموگرافیک موثر  بر آن در دانشجویان پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان

های شهر یاسوج، سال1391                                                                                                                              320

206- بررسی علل مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه به علت سوانح و حوادث طی سالهای 87-90

در استان کهگیلویه و بویراحمد                                                                                                                           321

207- ارزیابی روند کیفیت زندگی در میان افراد وابسته به مواد مخدر در طول هشت ماه پس از شروع درمان با متادون                322

208- بررسی تاثیر تغییرات فصلی در بروز پره اکلامپسی در شهر یاسوج                                                                         323

209- بررسی فراوانی میکروارگانیسم های جداشده از سطوح پر تماس در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج                                         324

210- مقایسه کارایی و عوارض اب استریل و سرم فیزیولوژی بعنوان مایع شستشو در عمل  پرکوتانئوس نفرولیتوتومی                 325

211-  بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای منجر به بستری و مرگ سالمندان بستری شده در بیمارستان نمازی شیراز                     326

212- غربالگری سمیت برخی از گیاهان داروئی با استفاده از ارتمیا اورمیانا میگوی آب شور                                                   327

213- بررسی میزان رعایت اصول بهداشت جنسی در  زنان در سنین باروری نسبت به بهداشت جنسی

در شهر یاسوج، سال1391                                                                                                                                  328

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه

 

214- بررسی فراوانی عفونت تناسلی وهمراهی آن بارفتارهای جنسی پرخطردرزنان49-10 ساله مراجعه

 کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرستان جویباردرسال 1391                                                                                   329

215- بررسی علل شایع مرگ و میر در بیمارستان های شهر یاسوج                                                                              330  

216- بررسی اپیدمیو لوژیک میزان فشار خون در مراجعه کنندگان به اتاق عمل های آموزشی شهر یاسوج                               331

217- بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در زمینه دخانیات

 و ترک دخانیات در1390                                                                                                                                 332

218- اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در استان اردبیل                                                                                               333

219- Epidemiological Survey Of Hiv/Aids Patients In Mazandaran Province                                         334

220- Ecological study of relationship between tb incidence rate with prevalence rate risk factors in Iran since 84-88                                                                                                                                                335

221-  Survival rate estimation for patients with stomach cancer in Towhid

 Hospital Sanandaj-Iran                                                                                                                                   336

222- A look at the lentil pill (rice pill) phenomenon in Kohgilouyeh and Boyer Ahmad province     337

223- Congenital hypothyroidism screening in baghmalek county ( 1387-1389)                                   338

224- Epidemiological Survey Of High Risk Behaviors In Referral People To Behavioral Disorders Consolation Center In Joibar City                                                                                                                   339

225- Study of epidemiologic features of suicide in Yazd, Iran, 1390                                                       340

226-  Study of spatial distribution of suicide by Arcgis in Yazd, Iran, 1390                                            341

227- Ecological study of relationship between treatment outcomes of Tuberculosis patients with prevalence relative risk factors in Iran since   88-84                                                                                  342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپیدمیولوژی، علوم اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی سلامت

عنوان چکیده                                                                                                                صفحه

 

228- بررسی مشارکت اجتماعی زنان و تاثیر آن روی کیفیت زندگی آنها در شهر کرمان در سال1391                                   344

229-  متاآنالیز ارتباط وابستگی به تریاک با سرطان مثانه                                                                                          346

230- اثر بخشی آموزش پیشگیری از معلولیت ها بر میزان آگاهی والدین ، دانش آموزان و سواد آموزان در شهر یاسوج                348

231- ارزیابی جامعه برای شناخت واولویت بندی مشکلات روستای نوایی کلا شهرستان بابل                                               350

232- نگهداری حیوانات خانگی در کودکی، نوجوانی، جوانی و حال: یک بررسی روی افراد شاغل

 در حرفه ی دامپزشکی شهر تهران                                                                                                                      352

233- بررسی تاثیر بحث گروهی بر توانمندی زنان در مورد عوامل موثر بر سلامت زنان سنین باروری

 در زنان روستاهای شهرستان مرودشت                                                                                                                 354

234- تاثیر ورزش های هوازی بر سلامت عمومی و وزن بدن کارمندان مرد سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد             356

235- بررسی عوامل پیش بینی کننده ترک پایدار در معتادان  مراجعه کننده  به مراکز ترک اعتیاد وابسته

 به سازمان بهزیستی  استان کهگیلویه و بویر احمد  در سال 1389                                                                                358

236- نابرابری اقتصادی- اجتماعی در سوءتغذیه کودکان                                                                                            360

237- بررسی شیوع سوء تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر ۵ سال لارستان در سال ۱۳۹۱                                       362

238- بررسی رابطه هویت و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور یاسوج                                                          364

239- بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز-1389                                                366

240- بررسی عوامل موثر در کنترل قند خون بیماران دیابتیک تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

روستایی شهرستان آبیک استان قزوین در سال 1390                                                                                               368

241- بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی، اقتصادی با مرگ و میر کودکان زیر پنج سال روستایی شهرستان

 اهواز در سال 1389                                                                                                                                       370

242- بررسی علل مرگ و میر نوزادان روستاهای شهرستان اهواز و برخی عوامل اقتصادی ، اجتماعی مرتبط با

 ان در سال 1389                                                                                                                                          372

243- بررسی ارتباط منبع کنترل با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 90-1389       374

244- بررسی نابرابری اقتصادی اجتماعی در شیوع استعمال سیگار دربین مردان  همدان: مطالعه مقطعی                                 376

245- ارزیابی شاخص های  سلامت جسمی  دانش آموزان مقطع ابتدایی شیراز جنوب ایران                                             378

246- بررسی اولویت بندی مشکلات مبتنی بر جامعه بر اساس مدل ارزیابی جامعه کارولینای شمالی در

 ساکنین محله حسن آباد شهر سنندج در سال 1391                                                                                              380

247- بررسی فراوانی مصرف و علل گرایش به سیگار و موادروانگردان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

شهید صدوقی یزد در سال 1391                                                                                                                        382

248- کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                             384

249- ارتباط بین مولفه‌های اجتماعی سلامت با خوداظهاری انجام آزمایش اچ آی وی در زنان                                              386

عنوان چکیده                                                                                                               صفحه  250- سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی  بیماران  مبتلا به مولتیپلاسکلروزیس                                                                388

251- بررسی رابطه بین استفاده از شیر مادر، وزن کودک هنگام تولد، سن حاملگی به هفته، اضافه

 وزن مادر، تعداد مراقبت در دوران بارداری و سابقه سقط  با  مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در استان

 (مطالعه موردی استان کهکیلویه وبویر احمد)                                                                                                         390

252- آیا مشاهده تلویزیون پرخاشگری کودکان را افزایش می دهد؟                                                                              392

253- مطالعه الگوهای رفتاری عابران پیاده شهر کرمان در عبور از خیابان: رویکرد کمی و کیفی                                            394

254- تاثیر مداخله آمورزشی بر ارتقاء حمایت اجتماعی در افراد معتاد به شیشه و غیر معتاد به شیشه                                     396

255- ارتباط بین زایمان به روش سزارین و افسردگی پس از زایمان                                                                              400

256- فاکتورهای تغذیه ای اجتماعی موثر بر رشد جنین                                                                                          402

257- تحلیل خودکشی ناشی از اختلالات روانی در استان ایلام طی سال های 1372تا1388                                                404

258-  بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

 پزشکی کرمان در سال 1391                                                                                                                            406

259- بررسی میزان استفاده از کمربند ایمنی و عوامل مؤثر بر آن در جمعیت 15 تا 44 سال شهرکرمان، 1391                         408

260- بررسی شیوع عوارض ریوی و سیلیکوزیس در سنگتراشان شهرستان کرمان                                                              410

261- بررسی کاهش آستانه شنوایی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون                                                                  412

262- تاثیر مصرف کم و زیاد  شیر و پروتئین بر وضعیت رشد جنین                                                                              414

263- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه "سه عاملی رفتارهای تغذیه ای" در دانشجویان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد               416

264- بررسی علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (مطالعه موردی استان کهکیلویه وبویر احمد)                                         418

265- بررسی وضعیت نظام مراقبت عوامل خطر موثر دربیماریهای غیر واگیر شهرستان خلیل آباد در سال 1388                       422

266- سطح تحصیلات والدین و رابطه آن با خطر بستری شدن و مرگ ناشی از حوادث غیر عمدی

 در کودکان: یک مطالعه همگروه با 46 سال پیگیری                                                                                                 424

267- مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در زنان شاغل با خانه دار شهر شیراز در سال 1391                                              426

268- مشخصات دموگرافیک بیماران بستری در بخش های بیمارستان شهید بهشتی یاسوج                                                  428

269- تاثیر شاخص های تن سنجی مادر بر اندازه های بدو تولد نوزاد                                                                            430

270- بررسی میزان شیوع کوتاهی قد در کودکان زیر 7 سال در شهر یاسوج                                                                   432

271- تحلیل روند فصلی خودکشی در استان ایلام طی سالهای 1388- 1380                                                                   434

272- تعیین عوامل خطردر سالمندان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرستان اندیمشک در سال 1390                     436

273- بررسی اپیدمیولوژیک ترومای ناشی از حوادث در مراجعین به اورژانس مرکز بهداشتی درمانی شبانه

روزی شهرستان خلیل آباد در سال 1390                                                                                                             437

274- شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سال1391                                                        438

275- بررسی سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان شاغل در بیمارستان امام سجاد(ع) شهر یاسوج

در مورد دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی در سال 1390                                                                                        439

276- بررسی علل مصرف مواد از دیدگاه معتادان شهر یاسوج و برخی رفتارهای مرتبط با آن                                                440

277- بررسی میزان و علل سزارین در بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج (دی ماه 1389 تا دی ماه 1390)                              441

278- بررسی فراوانی مشکلات جسمی و  روانی سالمندان شهرستان باغملک در سال 1387                                               442

عنوان چکیده                                                                                                             صفحه  279- تعیین امید زندگی و سهم  هرکدام از سه عامل اصلی مرگ و میر در این شاخص برحسب

شهرستان های استان فارس سال 90                                                                                                                     443

280- بررسی شیوع مصرف قرص ترامادول توسط دانش آموزان شهر گچساران                                                                 444 

281-  بررسی شیوع سوء تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر 5 سال لارستان در سال 1391                                       445              

282- بررسی اپیدمیولوژی بیماری لیشمانیازیس در منطقه بیضا در سالهای 1381 لغایت 1391                                            446

283- بررسی وضع تغذیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یاسوج                                                                           447

284- بررسی میزان و علل عدم اقدام به ترک در معتادین شهر یاسوج                                                                            448

285- بررسی میزان استفاده از کمربند ایمنی و عوامل مؤثر بر آن در جمعیت 15 تا 44 سال شهرکرمان، 1391                         449

286- بررسی فراوانی گیرنده های استروژن ،پروژسترون و Her-2 و ارتباط آنها با عوامل پروگنوستیک

 در مبتلایان به سرطان پستان                                                                                                                            450

287- تعیین میزان شادی و نشاط در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج                                                             451

288- بررسی شیوع استرس و اضطراب در پزشکان و پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه ایروان /ارمنستان                  452

289- سیمای سلامت و برخی عوامل اجتماعی  مرتبط در یک مطالعه پایلوت                                                                   453

290-  بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در شهرستان باغملک 1388-1387                 454

291- شیوع سوء تغذیه و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر پنج سال بستری در بیمارستانهای آموزشی

زابل در سال 1389                                                                                                                                          455

292- بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت به مصرف مواد مخدر                                                                                          456

293- بررسی شیوع اضطراب و مقایسه ی آن در دانشجویان دانشگاههای شهر یاسوج(علوم پزشکی،یاسوج،آزاد اسلامی)1388         457

294- سرمایه اجتماعی و سلامت روان در زندانیان زن زندان مرکزی تبریز                                                                   458

295- دانشجویان دختر و اضطراب ناشی از امتحان                                                                                                   459

296- بررسی مقایسه ای میزان شیوع اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مدارس عادی و تیزهوشان شهر یاسوج، سال 1389      460

297- بررسی رابطه اعتیاد دوستان و بستگان با اعتیاد در شهر یاسوج                                                                             461

298- بررسی رابطه عوامل خانوادگی با اعتیاد در معتادین شهر یاسوج                                                                            462

299- نابرابری در سلامت: شاخصهای اندازه گیری و کاربرد آنها در داده های طرح بهره وری از خدمات سلامت                          463

300- مقایسه الگوی خودکشی در استان همدان در سال 1385و1389: مطالعه مبتنی بر سیستم ثبت میرایی                            464

301- ارزیابی شاخصDMFT و dmft و عوامل خطر مرتبط با پوسیدگی دندان در کودکان 6 تا 12 ساله شهرستان سردشت         465

302- تفاوت جنسیتی در عوامل خطر بیماری کم‌کاری مادرزادی تیروئید: مطالعه مورد شاهد همسان‌سازی شده                         466

303- بررسی میزان بقاء در اقدام کنندگان به خودسوزی در غرب ایران طی سال‌های 1389 تا 1390 و عوامل موثر بر آن             467

304- تبیین نقش دانشجویان در اقتصاد مقاومتی: بیداری و به خود آمدن دانشجو                                                              468

305- اضطراب ناشی از امتحان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان                                                                               469

306- میزان شیوع نارضایتی بیماران بستری از خدمات و مراقبت های  بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج، سال1391                          470

307- Prevalence of smoking in people of 12 and more in Fars societies, 2013 (early study)             471

308- بررسی شیوع آلودگی های میکروبی  در شیرینی فروشی های شهر یاسوج                                                                472

309- بررسی گسترش موارد لیشمانیوز پوستی در استان کهگیلویه و بویراحمد  طی سالهای 89 الی 90 و عوامل مرتبط با آن          473

عنوان چکیده                                                                                                                صفحه   310- تاثیر برنامه های آموزشی بر روی وضعیت sanitation rate  در یک برنامه IPM در خوابگاه های دانشجویی                 474

311- میزان بروز  بارداری های ناخواسته در کاربران روشهای پیشگیری از بارداری                                                            475

312- الگوی اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در ایران طی سال های 89-85                               476

 

          فهرست چکیده مقالات هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران بر اساس حروف الفبا                                                           477

 


 

 

 

 

 

 

 

چکیده سخنرانی های

هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی وضعیت مصرف اکستازی در بین نوجوانان شهر کرمانشاه

 

فرزاد جلیلیان1، مهدی میرزایی علویجه2، فاضل زینت مطلق3، سیده معصومه حسینی4، عباس آقائی5، تورج احمدی جویباری6

 

1-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2-دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس

3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

4-دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5-مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

6-استادیار، مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 نویسنده مسئول:. dr.ahmadi_jouybari@yahoo.com

 

مقدمه و هدف: اکستازی از گروه مواد روانگردان می‌باشد که در طی چند سال اخیر مصرف آن به ویژه در میان نوجوانان افزایش پیدا کرده است؛ هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین وضعیت مصرف اکستازی و عوامل زمینه‌ای مرتبط با آن در بین نوجوانان بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاظر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در بین نوجوانان شهر کرمانشاه در سال 1389 صورت گرفت. آزمودنی‌های مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین نوجوانان در سطح شهر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که به صورت خودگزارش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل می گردید. اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و با بهره گیری از آزمون آنالیز رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاکی از شیوع 8/6 درصدی تجربه مصرف اکستازی در بین گروه مورد بررسی بود. آنالیز رگرسیون نشان داد که داشتن دوستان مصرف کننده مواد، مصرف الکل و سابقه مصرف شیشه فاکتورهای پیش بینی کننده مصرف اکستازی بودند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر انجام برنامه‌های پیشگیرانه در خصوص مصرف مواد روانگردان در بین نوجوانان پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نوجوانان، اکستازی، مصرف الکل، رفتار جنسی پرخطر

 

 


Assessment of Ecstasy use among Adolescents in Kermanshah County

 

1. Farzad Jalilian; MSc of health education. Islamic Azad University, Hamedan Branch. Hamedan, Iran.

2. Mehdi Mirzaei Alavijeh; Ph.D student of health education and health promotion, Tarbiat Modares University; Tehran, Iran.

3. Fazel Zinat Motlagh; MSc of health education. Yasuj University of medical sciences. Yasuj, Iran.

4. Seyadh Masoomeh Hosseini, MSc student of Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5. Abbas Aghaei, MSC of epidemiology, Iran West Center for Drug Abuse Studies, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

6. Toraj Ahmadi-Jouibari, Iran West Center for Drug Abuse Studies, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Background: Ecstasy is a category of psychotropic substance drug, in recent years its use has increased, especially among adolescents. The purpose of this study was to determine the prevalence and related factors with ecstasy use among adolescents.

Material & Methods: In this cross-sectional study, conducted among the adolescents in Kermanshah County, were randomly selected to participate voluntarily in the study. Participants filled out a self-administered questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 16 using logistic regression statistical tests.

Results: the prevalence of ecstasy was 6.8% reported. Logistic regression showed, have a friend who use drug, unprotect sex, alcohol use, and methamphetamine use were influencing factor related with ecstasy use.

Conclusions: based on the results, implementing a health prevention program for ecstasy use prevention among adolescents is recommended. 

Key words: ecstasy, adolescents, alcohol consumption, unprotect sex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد میزان بروز سرطان معده در شهر تهران با استفاده از روش گیر و بازگیر دو منبعی

 

عباس آقائی1، دکتر تورج احمدی جویباری2، دکتر امید بیکی3، دکتر علیرضا موسوی جراحی4

1- واحد توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان امام خمینی (ره) ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2- واحد توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان امام خمینی (ره) ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3- واحد توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان امام خمینی (ره) ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4- دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

     مقدمه و هدف: به کارگیری روش‌های گیر و بازگیر (Capture-recapture) برای کاهش هزینه ثبت بیماری‌ها و همچنین کاهش تورش در برآوردهای بروز توصیه شده است. هدف از انجام این پژوهش برآورد میزان بروز سرطان معده در طی سال‌های 85-1381 مبتنی بر جمعیت کلان شهر تهران می‌باشد.

مواد و روش‌ها: موارد جدید سرطان معده که در طی سال‌های 85-1381 توسط سه منبع گواهی‌های فوت، گزارش‌های پاتولوژی و مستندات بیمارستان‌ها به سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت کلان شهر تهران گزارش شده بود مورد بررسی قرار گرفت. از آماره G2 برای انتخاب بهترین مدل لگ خطی دارای برازش استفاده شد و برای برآورد میزان بروز روش گیر و بازگیر دو منبعی به کار برده شد. در انجام این پژوهش از نرم‌افزارهای EXCEL نسخه 2007 و SPSS نسخه 16 استفاده گردید.‌

یافته‌ها: تعداد موارد گزارش شده 4463 مورد بود که میانگین سنی آنها 5/68 (±94/12) سال بود. مدلی که در آن دو منبع گزارش‌های پاتولوژی و مستندات بیمارستانی با هم ادغام شده و به همراه منبع گواهی‌های فوت مورد بررسی قرار گرفت به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. میزان بروز موارد گزارش شده 11 و میزان بروز برآورد شده 1/27 مورد در صد هزار نفر جمعیت بود.

بحث و نتیجه گیری: میانگین سنی موارد مورد بررسی در این پژوهش بالاتر از مقادیر ارائه شده در سایر گزارش‌های کشوری است. برآورد میزان بروز حاصل از روش گیر و بازگیر دو منبعی حدود سه برابر میزان بروز گزارش شده توسط منابع تحت بررسی می‌باشد. از این رو حرکت به سمت اجرای ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت با استفاده از منابع متعدد جمع‌آوری اطلاعات جهت دستیابی به داده‌های دقیقتر توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: میزان بروز، گیر و بازگیر دو منبعی، سرطان معده، ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

 

 

 

 

Estimation of the gastric cancer incidence in Tehran by two-source capture-recapture method

Abbas Aghaei1, Toraj Ahmadi-Jouibari2, Omid Baiki3,Alireza Mosavi-Jarrahi4

1. MSc of epidemiology, Clinical  Research Development Center, Imam khomaini Hospital,  Kermanshah University of Medical  Sciences,  Kermanshah,  Iran

2. Internist, Clinical  Research Development Center, Imam khomaini Hospital,  Kermanshah University of Medical  Sciences,  Kermanshah,  Iran

3. PhD of epidemiology, Clinical  Research Development Center, Imam khomaini Hospital,  Kermanshah University of Medical  Sciences,  Kermanshah,  Iran

4. PhD of epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Corresponding author E-maile: rmosavi@yahoo.com

Introduction: Capture-recapture methods have been suggested for reducing costs of disease registration as well as reducing bias in incidence estimations. This study aims to estimate the gastric cancer incidence based on Tehran metropolis population during 2002-2006.

Materials and methods: We investigated new cases of gastric cancer that reported by three sources; death certificates, pathology reports, and medical records to Tehran population-based cancer registry during 2002-2006. G2 statistic and two-source capture-recapture method were used to select the best-fitted log-linear model and to estimate incidence, respectively. EXCEL software version 2007 and SPSS software version 16 were used for this research.

Findings: The number of reported cases was 4463, with an average age of 68.5 (±12.94) years. We found the model that combined two sources of data including pathology reports and medical records and furthermore complemented by death certificates as the best model. The reported and the estimated incidence were 11 and 27.1 per 100,000 respectively.

Conclusion: The incidence estimated by two-source capture-recapture method is about three times higher than the incidence reported by the sources under investigation. It is recommended to move towards the implementation of population-based cancer registration using various sources of data collection to achieve more accurate data.

Keywords: Incidence rate, two sources capture-recapture, gastric cancer, population-based cancer registration

 

 

 

 

 

 

 

بررسی وضعیت امنیت غذایی در ایران در سال 1390

فرید نجفی1، فریبا کلاهدوز2

1-دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2-استادیار، وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

مقدمه و هدف: در اجلاس جهانی غذا در سال 1996 اکثر کشورها از جمله ایران متعهد به کاهش میزان گرسنگی به میزان 50٪ تا سال 2015 شدند. در سال 1386 و بدنبال توصیه سازمان خوار و بار جهانی و پس از تصویب هیئت دولت طرح سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه در ایران در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت و پروژه موصوف به نویسندگان این گزارش در سال 1389 واگذار گردید. گزارش حاضر نتایج این سامانه را ارائه میدهد.

روش کار: اطلاعات مرتبط با وضعیت امنیت غذا و تغذیه از آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، وزرات بهداشتٰ درمان و آموزش پزشکی، وزرات جهاد کشاورزی، وزرات رفاه، انسیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و سایر سازمانهای ذیربط دریافت گردید. دارده ها با استفاده از روش آنالیز تحلیل عاملی و نمایه توسعه انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استانهای کشور به مناطق مختلف بر اساس وضعیت ناامنی غذایی تقسیم بندی شدند.

یافته ها: بر ساس روش آنالیز تحلیل عاملی کشور ایران به  شش منطقه بسیار امن، امن، نسبتا امن، نسبتا ناامن، نامن، و بسیار ناامن غذایی تقسیم شد. الگوی کلی کشور نشان دهنده امنیت بیشتر غذایی در مناطق مرکزی و ناامنی بیشتر در مناطق مرزی و حاشیه ای کشور میباشد. از یکسو استانهای تهران، قم، اصفهان، سمنان و یزد جز مناطق بسیار امن و استانهای هرمزگان، کهکیاویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان جز مناطق بسیار ناامن غذایی بودند. تقسیم بندی استانهای کشور در سه حیطه تامین غذا، توان اقتصادی و تامین سلامت با روش محاسبه نمایه توسعه انسانی نیز الگویی مشابه با الگوی قبلی ایجاد کرد.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به وضعیت ناامنی غذایی در کشور و دلایل پایه ای آن نظیر زیر ساختهای فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی انتخاب مداخلات چند بخشی با مشارکت کلیه بخش های تاثیرگذار در سطح ملی و استانی ضروری میباشد.

واژگان کلیدی: امنیت غذایی، سازمان خوار و بار جهانی، تغذیه

 

 

 

 

 

 

Food security in Iran in 2011-2012

Farid Najafi1, Fariba Kolahdooz2

1-PhD in Epidemiology, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2-PhD in nutrition, Ministry of Health, Tehran, Iran

 

Introduction: At the World Food Summit in 1996, most countries, including Iran committed to reducing hunger by 50% in 2015. In the year 2007 and after recommendation by Food and Agriculture Organization and approval of Iranian government cabinet, the Iranian Health government were assigned to set up the Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping System. Responsibility for this project in 2010 was transferred to the authors of this report.

Methods: Data related to food and nutrition security status was provided from following sources:  Statistical Center of Iran, Ministry of Health and Medical Education, Ministry of Agriculture, Ministry of Welfare, Nutrition and Food Research Institute and other relevant organizations. Data using principal factor analysis and human development index methods were analyzed, and the provinces were divided into different regions based on the state of food and nutrition insecurity.
Results: Based on principal factor analysis, the country was classified to six regions of very secure, secure, relatively secure, relatively insecure, insecure, and very insecure food division. The general pattern shows higher food and nutrition security in central areas and higher insecurity in borders and marginal areas. While the provinces of Tehran, Qom, Isfahan, Yazd and Semnan were classified as very secure areas, provinces of Hormozgan, Sistan and Baluchestan and Kohkyloyeh and Boyer Ahmad were very food insecure. Using human development index, the classification of provinces according to three areas of food supply, health care and economic power was similar to the previous model.
Conclusion: Given the state of food insecurity in the country and the basic reasons for it, such as cultural, economic, and social infrastructures, implementation of multi-sectoral interventions with effective participation of all sectors of the national and provincial level is essential.

 

 

 

 

 

 

 

اصول طراحی مداخلات میدانی برای اصلاح رفتار در حوزه سلامت

محسن شمس1                                                                                                            (سخنران کلیدی)

1-دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

 مقدمه و هدف: در چند دهه اخیر، واقعیت های غیرقابل انکاری چون گذار جمعیتی، گذار اپیدمیولوژیک و گذار سلامت، و جایگزینی بیماری های مزمن و غیرواگیر بر بیماری های واگیردار در رتبه بندی علل مرگ و ناتوانی در جهان و افزایش سریع هزینه های سلامت، باعث شده تا توجه بخش سلامت به رفتارها در حوزه سلامت جلب شود. با شناسایی علل اصلی مرگ در بسیاری از کشورهای جهان (شامل بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها و سوانح و حوادث) و نیز عوامل اصلی منجر به مرگ و ناتوانی در عصر حاضر (شامل مصرف سیگار و مواد مخدر، تغذیه نامناسب، کمبود فعالیت بدنی، مصرف الکل، رفتارهای جنسی غیر ایمن، عدم توجه به رفتارهای پیشگیری کننده از سوانح و حوادث)، پرداختن به موضوع اصلاح رفتارهای مغایر با سلامت را بیش از پیش ضروری ساخته است.

  مطالعه دقیق و جامع عوامل عمده تاثیرگذار بر رفتار، گام اول در طراحی مداخلات اثربخش است. وجود این عوامل که شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی، عوامل گروهی و سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاستی است، سبب شده است که تغییر رفتار در انسان فرایند دشواری محسوب شود. این دشواری تغییر به ویژه در مواردی که به علت گذشت زمان و تکرار آن، شکل پایدار به خود گرفته است، و یا سختی تاثیر بر رفتارها در گروه های هدف خاص مانند نوجوانان، جوانان و سالمندان، نیاز به اتخاذ راهبردهای نوین اصلاح رفتار را نشان می دهد. ضمن آن که الگوهای سنتی تغییر رفتار مانند الگوی دانش، نگرش، عملکرد (KAP Model)، پاسخگوی بسیاری از مداخلات مورد نظر ما در حوزه سلامت نیست.

  رویکرد نوین در طراحی مداخلات رفتاری، استفاده از الگوها و نظریه های مطالعه رفتار است. با کمک الگوها و نظریه ها، امکان درک بهتر و عمیق تر رفتار با کمک آنها و ترسیم چارچوب مفهومی علمی برای مطالعه تغییر رفتار فراهم می شود، تدوین و ترسیم اهداف پژوهشی/ آموزشی دقیق تر و کاربردی تر امکان پذیر خواهد بود، از بروز انحراف و اعمال سلیقه در طراحی و اجرای برنامه ها پیشگیری می شود، اثبات اثر بخشی برنامه و ارائه  مستندات آن آسان تر است و انتشار دستاوردهای مطالعه در مجلات و منابع معتبر ممکن تر خواهد بود.

  نظریه و الگو، مجموعه ای از مفاهیم، تعاریف و فرضیه هاست که با مشخص کردن ارتباط بین متغیرها، نگاهی نظام مند به وقایع و موقعیت ها دارد تا وقایع را توضیح دهد و پیشگویی کند. نقش نظریه بازکردن کلاف پیچیده پدیده ها و ساده کردن آنهاست تا امکان درک ساده تر پیچیدگی های طبیعت برای انسان فراهم شود. گاهی این نظریه ها و الگوها نقش تسهیل و هدایت فرایند برنامه ریزی را دارند. و به همین دلیل، الگوهای برنامه ریزی نامیده می شوند.  الگوی پرسید- پروسید و الگوی بازاریابی اجتماعی از این دسته به شمار می روند. گاهی این الگوها ارتباط علیتی بین عوامل و  فرآیندهای موثر بر رفتار را مشخص می کنند و نقش آنها مطالعه دقیق و علمی رفتارها و عوامل موثر بر آن است. الگوی باور سلامتی، نظریه عمل استدلالی / رفتار برنامه ریزی شده و الگوی فرانظریه ای از این دسته محسوب می شوند. نوع دیگر دسته بندی الگوها و نظریه ها، تعیین سطح تاثیر و عمل آنهاست. بر این اساس، الگوهای تغییر رفتار فردی، الگوهای تغییر رفتار بین فردی و ا لگوهای تغییر رفتار سازمانی و جامعه معرفی شده اند.

  می توان کاربرد الگوها و نظریه ها در حوزه سلامت را در سه محور زیر خلاصه کرد:

1-توضیح و توصیف چگونگی بروز رفتار و نقش عوامل موثر بر آن

2-بیان نحوه تاثیرگذاری مداخله پیش بینی شده بر روی رفتار نهایی در مخاطب

3-بیان چگونگی ایفای نقش هدایت آموزش سلامت

ارزیابی اثرات کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب

کیامرث حسین زاده1 مسعود نقاب2  ،جعفر حسن زاده3

1-گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-استاد، گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت و تغذیه و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-دانشیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

neghabm@sums.ac.ir  

مقدمه و هدف: بنزین مخلوط پیچیده ای از بیش از 500 هیدرو کربن مختلف است. حذف سرب از بنزین توام با افزودن مقدار قابل توجهی از هیدروکربنهای عطری تک حلقه ای دارای سمیت کلیوی و کبدی، نظیر تولوئن و زایلن همراه بوده است. هدف اصلی این مطالعه، تعیین این نکته بود که آیا مواجهه با بنزین بدون سرب تحت شرایط کاری عادی با عوارض کبدی و کلیوی همراه است یا خیر.

مواد و روشها: در این مطالعه کوهورت تاریخی ، تعداد 200 نفر از کارگران دارای مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب در پمپ بنزینهای شیراز و 200 نفر فرد فاقد مواجهه مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روشهای استاندارد غلظت تولوئن و زایلن در هوا اندازه گیری شد. علاوه بر آن نمونه خون و ادرار برای آزمایشات روتین بیوشیمیایی عملکرد کلیه و کبد از کارگران گرفته شد.

 یافته ها : میانگین هندسی غلظت TX در هوای پمپ بنزینها به تر تیب 37/0و64/0 پی پی ام بدست آمد.نتایج آزمایشات بیوشیمیایی خون نشان داد میانگین بیلیروبین مستقیم،آسپارتات آمینوترانسفراز،آلانین آمینو ترانسفراز، اوره خون و کراتینین بطور معنی داری در گروه مواجهه بیش از گروه فاقد مواجهه بوده آلبومین سرم،پروتئین، سدیم و پتاسیم در گروه مواجهه بطور معنی داری کمتر از گروه فاقد مواجهه میباشد. بیلیروبین توتال،آلکالین فسفاتاز و پتاسیم هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت. میانگین تمام پارامترها در هر دو گروه مواجهه و فاقد مواجهه در محدوده طبیعی قرار داشت.

بحث و نتیجه گیری: میانگین مواجهه کارگران پمپ بنزینها با BTX از حدود مجاز مواجهه شغلی این ترکیبات فراتر نیست.علاوه بر آن آسیبهای بارز کلیوی و کبدی در مواجهه با بنزین بدون سرب در شرایط مورد اشاره در این مطالعه غیر محتمل است.اهمیت کلینیکی و نتایج درازمدت تغییرات مشاهده شده در KFT و LFT کارگران مواجهه یافته در مقایسه با گروه فاقد مواجهه نیازمند مطالعات بیشتری است.

واژگان کلیدی: بنزین بدون سرب، BTX ، آزمایشات بیوشیمیایی خون، پمپ بنزین های شیراز

 

 

 

 

 

Assessment of hepatotoxic & nephrotoxic effects of occupational exposure to unleaded gasoline

Neghab M1, Hosseinzadeh K2, Hassanzadeh J3

1- Ph.D,Professor of Occupational Toxicology, Department of Occupational Health and research center for health science,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2- MSc Student, Department of Occupational Health, School of Health and Nutrition,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3-Phd,Associate Professor of clinical epidemiology, Department of Epidemiology, School of Health and Nutrition,Shiraz,Iran

 

Background and objectives: Gasoline is a complex mixture of more than500 hydrocarbons. The elimination of lead from petrol has been associated with the addition of significant amounts of hepatotoxic and nephrotoxic monocyclic aromatic hydrocarbons such as toluene and xylene(TX). The main purpose of this study was to ascertain whether or not exposure to unleaded petrol, under normal working conditions, is associated with any hepatotoxic or nephrotoxic response.

Materials and methods: This was a historical cohort study in which 200 subjects with current exposure to unleaded petrol from shiraz petrol stations as well as 200 unexposed employees were investigated. Using standard methods, atmospheric concentrations of TX were measured. Additionally, blood samples were taken from subjects for routine biochemical tests of kidney and liver function.

Results: The geometric means of airborne concentrations of TX were found to be 0/37 and 0/64 ppm, respectively. Blood chemistry tests showed that means of direct bilirubin , ALT, AST, BUN and plasma Creatinine were significantly higher in exposed subjects than in unexposed employees although all of these parameters were in the normal range. Conversely, Serum Albumin, total protein and serum concentration of calcium were significantly lower in petrol station workers than in their unexposed counterparts. No significant differences were noted between both group as far as other biochemical parameters and urinalysis were concerned.

Conclusions: The average exposure of petrol station workers to TX did not exceed the current TLVs for these chemicals. Additionally, overt hepatotoxicity and Nephrotoxicity is unlikely to be a major outcome of exposure to unleaded petrol under the conditions described in our study. Finally long term consequence and clinical significance of the significantly altered LFT and KFT of exposed subjects compared to unexposed referent subjects require further investigation.

 

Key words: Unleaded petrol, TX, Blood biochemical tests, Shiraz petrol stations

 

 

تأثیر برنامه­ی زندگی عاری از دخانیات با اصلاح شیوه زندگی بر وضعیت مصرف سیگار در مردان تهرانی: مطالعه­ی قند و لیپید تهران

فرزانه مباشری1،داود خلیلی2، یداله محرابی3، امیر عباس مؤمنان4، فریدون عزیزی5

1-کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا

2-دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری­های متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون­ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

3-استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

4-محقق عالی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری­های متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون­ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5-استاد، مرکز تحقیقات غدد درون­ریز، پژوهشکده­ علوم غدد درون­ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 ndavood@yahoo.com

 

مقدمه و هدف: سیاستمداران و برنامه­ریزان بهداشتی به منظور اولویتبندی برنامه­ها و اقدامات خود در راستای کاهش شیوع مصرف سیگار، به شواهدی عینی از اثرات برنامه­های کنترل این آسیب اجتماعی در سطح جامعه نیاز دارند. در این مطالعه به برآورد اثر اجرای برنامه­ی زندگی عاری از دخانیات روی وضعیت مصرف سیگار در مردان پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: این کارآزمایی جمعیتی در 3427 مرد(1247 نفر گروه مداخله و 2180 نفرگروه کنترل) 20 ساله و بالاتر شرکت کننده در مطالعه­ی قند و لیپید تهران (طی سال­های 1390-1378) انجام شد. در 4 بررسی با فواصل 3 ساله متغیرهای دموگرافیک و وضعیت مصرف سیگار افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. مداخلات در این برنامه شامل ارائه­ی آموزش­های عمومی و شخصی، مشاوره­ها، سخنرانی­ها، توزیع مواد کتبی، ارائه­ی تسهیلات ترک سیگار و برخی مداخلات دیگر در زمینه­ی کاهش مصرف سیگار در طی مطالعه بود. اثر مداخلات برنامه روی شانس مصرف سیگار و میانگین تعداد نخ مصرفی روزانه سیگار برآورد گردید.

یافته‌ها: نتایج معادلات برآوردی تعمیم یافته نشان داد پس از گذشت 10 سال پیگیری،مداخله در مردان سیگاری شانس سیگاری ماندن را 28% (020/0=P) و میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه ایشان را 01/1 نخ (008/0=P) کاهش داد. ضمن­آنکه شانس برای روی آوردن به مصرف سیگار در مردان غیرسیگاری گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 37% کاهش داشت(005/0=P). با وجود اینکه در هر دو گروه مداخله و کنترل برخی مردان غیرسیگاری به مصرف سیگار روی آوردند، امّا متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 15/0 نخ کمتر بود (011/0=P).

نتیجه‌گیری: یافته­ها مؤید تأثیر مداخلات این برنامه بر کاهش مصرف سیگار در مردان جامعه­ی مطالعه­ی قند و لیپید تهران می­باشد. بکارگیری راهبردها و روش­های این برنامه در سطوح بزرگتر اجتماع، به­ویژه در کلان­شهرها جهت ارزیابی بیشتر اثر این­گونه مداخلات و نهایتاً کاهش مصرف سیگار پیشنهاد می­گردد.

 

واژه‌های کلیدی: اصلاح شیوه زندگی، مصرف سیگار، مطالعه قند و لیپید تهران

 

 

 

 

The Effect of Life without Tobacco Program through Lifestyle Modification Education on the Cigarette Smoking Status in Tehranian Men: Tehran Lipid and Glucose Study

 

FarzanehMobasheri1,DavoodKhalili2, YadollahMehrabi3, Amir Abbas Momenan4,FereidounAzizi5

 

1MSc of Epidemiology, instructor, Department of Social Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

2MD, MPH, PhD, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3PhD, Professor, Department of Epidemiology, School of public health, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4MD, MPH, Research Associate, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5MD, Professor, Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Corresponding Author: DavoodKhalili MD, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: ndavood@yahoo.com

 

Background:Politicians and health planners needtoobjective evidence related toeffects of cigarette smoking control program at the community level for prioritize their programs and proceedings in order to reduce the prevalence of this social damage.This study determined the effect of lifestyle modification education on the cigarette smoking status in menin Tehran Lipid and Glucose Study.

Methods: We studied3427 men (1247individualsin intervention and 2180 individuals in controlgroups)participated in Tehran Lipid and Glucose Study during 1999-2011. Demographic variables andcigarette smoking habits of participants were assessed through four cross-sectional surveys with 3-year intervals. The intervention in this program included public and private educations, counseling, lectures, publications, providing facilities for quit cigarette smoking and some other interventions.It'sEffect on theodds ofcigarettesmoking andthe average number ofcigarettes smoked per daywasestimated.

Results:The Generalization Estimating Equations Method showed after a 10-year’s follow-up, theinterventionreducedtheoddsof continuing to be cigarette smoker and the average number ofcigarettes smoked per dayby 27%(P=0.020) and 1.01 (P=0.008) in cigarette smoker men. Despite of becoming cigarette smoker some of non-smoker men in each of theintervention and control groups, the odds of attitude tobecoming cigarette smoker showed 37% reducing in intervention group comparing to control group (P=0.005). Intervention, in addition to, resulted in a 0.15 decrease in the average number ofcigarettes smoked per dayin non-smoker men who were smoker(P=0.011).

Conclusions:Our resultsconfirmtheeffectiveness of this interventionalprogramto reducecigarette smokingamong meninTehran Lipid and GlucoseStudy. Utilization ofthisintervention's strategies andmethods is recommendedinthe largercommunity,especiallyinmajor citiesin order tofurtherassessthe effect of theseinterventionsand ultimatelyreducecigarettesmoking.

 

Keywords:Lifestyle Modification, cigarette smoking, Tehran Lipid and Glucose Study.

 

 

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در افراد + HIV  مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری شیراز، ایران در سال 1391

نجمه حاصلی1، فیروز اسماعیل زاده2، فریبا قهرمانی3، یوسف علی محمدی4، رامین حیاتی5، محمد محبوبی6

1-دانشکده بهداشت وتغذیه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-دانشکده بهداشت وتغذیه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4-دانشکده بهداشت وتغذیه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5-دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6-معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

مقدمه و هدف : ایدز بیماری ویروسی نوپدیدی است که به عنوان دومین عفونت مهم منجر به مرگ در سطح جهان مطرح گردیده است. استفاده از داروهای مؤثر ضد ویروسی در مبتلایان شروع دوره ایدز را به تأخیر انداخته و عمر بیماران را افزایش داده است در حالی که افراد مبتلا به این عفونت با محدودیت های زیادی در محیط اجتماعی و فرهنگی رو به رو هستند که ابعاد مختلف سلامتی و کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به HIV  در مرکز بیماری های رفتاری شیراز بوده است.

مواد و روش ها : این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی 129 نفر از بیماران مبتلا به HIV  مرکز بیماریهای رفتاری شیراز که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگیSF36 بود.جهت تحلیل داده ها از آزمونهای آماریt-test 2,ANOVA و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.

یافته ها: این مطالعه نشان دادکه میانگین نمره کیفیت زندگی افراد HIV+ ،17±8/48 بود. میانگین نمره کیفیت زندگی مردان 2/16±7/47 و زنان 4/20±5/59 بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود ((p<.05. همچنین اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی مبتلایان بر حسب وضعیت اشتغال، تأهل و سابقه اعتیاد از نظر آماری معنی دار بود (p<.05). اما اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی مبتلایان بر حسب سن ، سطح تحصیلات ،طول مدت ابتلا و فاصله منزل تا مرکز ارائه دهنده خدمات معنی دار نبود.

بحث و نتیجه گیری: میانگین نمره کیفیت زندگی افراد HIV+ در بعد روانی پایین تر از بعد جسمانی است و همچنین اختلاف میانگین بر حسب سطوح متغیرهایی چون وضعیت تأهل و اشتغال معنی دار بود. این نشان دهنده نیاز این افراد به حمایت های روانی و مداخلات روانشناختی بیشتر و ایجاد فرصت های شغلی مناسب  است.

واژگان کلیدی :HIV، AIDS ،کیفیت زندگی، SF36، مرکز بیماریهای رفتاری

 

 

 

Health-related quality of life and its related factors in HIV+ individuals referring to Shiraz Behavioral Counseling Center, Iran in 2012

Najmeh Haseli1, Firooz Esmaeelzadeh2, Fariba Ghahramani3, Yousef Alimohamadi4, Ramin Hayati5, Mohammad Mahboubi 6

1-MS of Epidemiology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2-MS of Health Economics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

3-MS of Epidemiology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.( Corresponding Author)

4-MS of Epidemiology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

5-MS of Management, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

6-PhD of health care administration, Vice Chancellor for Research Affairs, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

 

Background: AIDS is a novel viral disease which results from intravenous drug abuse, unemployment, poverty, and prostitution in many countries and is considered as the second important infection leading to death around the world. Nowadays, using anti-viral medication delays the onset of the disease cycle and increases the patients’ life time. From the psychological point of view, however, such patients are faced with a great number of social and cultural limitations which affect various dimensions of their health as well as life quality. Therefore, the present study aimed to investigate the quality of life and its related factors in HIV patients in Shiraz Behavioral Counseling Center.

Methods: The present descriptive-analytical study was conducted on 129 HIV patients in Shiraz Behavioral Counseling Center who had been selected through convenience sampling. The study data were gathered using demographic as well as SF-36 questionnaires and analyzed through T-test, ANOVA, X2, and Scheff’s post hoc test.

Results: In this study, the patients’ mean score of life quality was 48.8+14. In addition, the mean scores of males’ and females’ life quality were 47.7+16.2 and 59.5+20.4, respectively and the difference was statistically significant (P<0.05). The mean difference of the patients’ life quality was also found to be significant based on employment status, marital status, and history of drug abuse (P<0.05), while it was not significant regarding age, level of education, length of disease, and the distance between the house and the service providing center.

Conclusion: In comparison to the physical dimension, the HIV-positive individuals’ quality of life mean score was lower in the psychological dimension. In addition, the mean difference revealed to be significant based on marital as well as employment status. These findings show such patients’ needs for psychological support, more psychological interventions, and creation of appropriate job opportunities.

 

Key words: HIV, Quality of life, SF-36, Behavioral counseling center

 

 

ارتباط الگوی سوء مصرف مواد مخدر با رفتارهای پرخطر جنسی و تزریقی معتادان

علیرضا حیدری1 ، علی رضا میراحمدیزاده2 ، علی کشتکاران3 ، کورش اعتماد4، منصوره لطفی5 ، مهدی جوانبخت6

1-دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2- مرکز تحقیقات HIV/AIDS ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3- دانشیار،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

4-دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5-مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6-دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سلامت، مربی هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

مقدمه و هدف: اعتیاد عوارض بسیار جدی و عمیقی روی سلامت جسمی و روحی-روانی فرد، زندگی خانوادگی، اقتصاد، امنیت و رشد فرهنگی جامعه میگذارد. به دلیل شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی و تزریقی در گروه معتادان، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط الگوی سوء مصرف مواد مخدر با رفتارهای پرخطر جنسی و تزریقی مراجعهکنندگان به مراکز درمان نگهدارنده با متادون(MMT) شیراز انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی معتادان مراجعهکننده به 7 مرکز MMT تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388 انجام شد. کل معتادان 708 نفر بودند که 694 نفر(98%) در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه و شامل سئوالات مربوط به وضعیت رفتارهای جنسی در ماه قبل و رفتارهای پرخطر تزریقی در هفته قبل از مراجعه به  مراکز MMT و نیز وضعیت سوءمصرف مواد مخدر در این گروه بود. روش جمعآوری اطلاعات مصاحبه بود. دادهها با استفاده از نرمافزارSPSS  و آزمونهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: میانگین مدت دریافت خدمات MMT برای شرکتکنندگان در مطالعه 05/1±16/1 سال، میانگین مدت مصرف مواد 19±2/17 سال و مدت تزریق مواد 2/8±13/9 سال بود. اولین ماده مخدر مصرفی در 9/68% معتادان شرکتکننده در مطالعه تریاک، در 5/19% افراد حشیش، در  5/9% افراد هرویین و در بقیه موارد شیره و کراک بود. از بین معتادان دریافتکننده متادون 3/37 درصد از شیوه تزریقی برای مصرف مواد استفاده میکردند. از بین معتادان تزریقی دریافتکننده متادون 6/60 درصد تزریق مشترک و 4/39درصد تزریق فردی داشتند. میانگین تعداد کل تزریقات 4/15 ±4/21 در هفته، میانگین تعداد تزریق مشترک 5/5±1/3 در هفته، میانگین تعداد شرکای تزریقی در هر پاتوق 7/2±3/2 نفر بود. میانگین تعداد تماسهای جنسی محافظتنشده معتادان با غیرهمسر 7/1 ± 65/0 در ماه بود. تعداد تزریقات مشترک با افزایش سن(P=0/001مدت مصرف مواد(P=0/001 ) و مدت تزریق مواد (P=0/05) ارتباط داشت ولی با نوع اولین ماده مخدر مصرفی ارتباطی(2/0P=) نداشت. تعداد تماسهای جنسی محافظت نشده با غیرهمجنس غیرهمسر با متغیرهای سن(P<0/001) و مدت تزریق مواد(41P=0/0) ارتباط داشت ولی با اولین ماده مخدر مصرفی( P=0/489 ) و مدت مصرف مواد(P=0/117)  ارتباط نداشت.

نتیجهگیری: با توجه به میزان بالای رفتارهای پرخطر در قبل از مراجعه به مراکز MMT، لازم است علاوه بر آموزشهای پیشگیرانه در مورد این رفتارها در مراکز MMT، در سطح جامعه نیز تدابیری در زمینه افزایش آگاهی خانوادهها از اثرات زیانبار مواد مخدر در نوجوانان و جوانان اتخاذ گردد.

 

واژههای کلیدی:  ایدز، رفتارهای پرخطر ، تزریق مشترک، متادون، اعتیاد

 

Relationship between the pattern of drug abuse and high risk behaviors among drug users

Alireza Heidari1, Alireza Mirahmadizadeh2, Ali Keshtkaran3, Korosh Etemad4, Mansoureh lotfi5, Mehdi Javanbakht6

1-PhD student, Heath Policy, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of

Medical Sciences, Gorgan, Iran.

2-PhD, Epidemiology, Shiraz AIDS Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

3-PhD. Associated Professor, Human Resource Management, School of Management and Medical Information

Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

4-PhD candidate, Epidemiology, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.

5-MS.c. Health services Management, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.

6-Instructor, health economy, School of Management and Medical Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

 

Introduction and objective:  Addiction has very serious adverse effects on physical and mental health, family life, economic, security and cultural development of society. Among the well-known behaviors among addicts, unprotected sexual behavior and shared syringe use are important risk factors to infectious diseases such as HIV, HCV, and HBV. This study aimed to determine relationship between the pattern of drug abuse and high risk behaviors among addicts before their arrival to MMT centers.

 Methods: This cross sectional study, included drug users (n=694) referring to all the 7 MMT centers in Shiraz in 2009. The data were collected by interviewing addicts and using a questionnaire. The data was analyzed by using SPSS 15. Statistical tests such as ANOVA and Pearson correlation were used for analyzing data.

Results: The mean of receiving services, the mean of drug use and the mean durations of injection were 1.16±1.05, 17.2±19 and 9.13±8.2 year respectively. The most drugs at the first consumption were opium (68.9%), cannabis (19.5%), and heroin (9.5%). 37.3% of clients inject the drug and 60.6% of them had shared injection. The mean frequency of injection was 21.4± 15.4times per week while 3.1± 5.5 of them used shared needles and syringes. The mean frequency of persons in each injection party was 2.3±2.7. The mean frequency of persons had sexual contact with someone other than their spouse was 0.65± 1.7. There was a significant relationship between “shared injection” of participants with duration of drug use (P=0.001), durations of injection (P=0.05) and age (P=0.001) but There was not a significant relationship between “shared injection” with first drug consumption (P=0.02). There was a significant relationship between “sexual contacts with someone other than their spouse” with durations of injection (P=0.041) and age (P=0.001). There was not a significant relationship between “sexual contacts with someone other than their spouse” with first drug consumption (P=0.02) and durations of drug use (P=0.117).

 

Conclusion: According to a lot of high risk behavior’s addicts before arrival to MMT centers, it is necessary that we promote preventive educations about these behaviors in MMT centers and pay attention to family’s knowledge about harmful effects of drug abuse. 

 

Keywords: AIDS, High risk behaviors, Shared injection, Methadone, Drug abuse

 

بررسی الگوی گزارش دهی بیماران مسلول در ایران در سال 1388

ابراهیم قادری1، جعفر حسن زاده2، مهشید ناصحی3، عباس رضائیان زاده4، حمیدرضا طباطبایی5، عبدالرضا رجایی فرد6

1-دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-دانشیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-استادیار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

4-استادیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5-استادیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6-استاد، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

مقدمه و هدف: همکاری همه بخشها و نیروهای درگیر در سلامت  در برنامه سل و تشخیص زودهنگام این بیماری از عوامل مهم در کنترل سل میباشد. این مطالعه به بررسی الگوی گزارش دهی بیماران مسلول در ایران میپردازد.

روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد. تشخیص سل بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت و دستورالعمل کشوری سل انجام گرفت. داده های نهایی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

 یافته ها: بیمارستانهای دولتی تعداد 4111 (39.1%)، درمانگاههای دولتی تعداد 3007 (28.6%) و درمانگاههای خصوصی تعداد 2839 (27%) از بیماران مسلول را گزارش داده بودند. بیشترین تعداد بیماران گزارش شده توسط مراکز بهداشتی دولتی انجام شده بود. یک سوم بیماران توسط مطبها و کلینیکهای خصوصی گزارش شده بودند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به وضعیت گزارش دهی بیماران، تهیه یک برنامه ارتباط بخش خصوصی و دولتی (public-private mix) در ایران ضروری است. به علت تعداد زیاد پزشکان بخش خصوصی حتی در دروستاهای کشور، لازم به نظر میرسد که بخش خصوصی به صورت فعالتری در برنامه سل درگیر شود.

 

واژگان کلیدی: سل، public-private mix، اپیدمیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pattern of Reported Tuberculosis cases in Iran 2009-2010

 

Background: Cooperation of all health sectors in tuberculosis program and early diagnosis of the disease are the key factors for controlling tuberculosis. This study assesses the patterns of reported tuberculosis cases in Iran.

Methods: This was a cross sectional study. Tuberculosis cases were defined according to World Health Organization and Iran's national TB guidelines. Final data were prepared for analysis using SPSS16 software.

Results: Public hospitals, public and private outpatient clinics reported 4111 (39.1%), 3007 (28.6%) and 2839 (27%) cases of TB, respectively. The highest number of reported TB cases was from the public healthcare system. One third of TB cases were reported by private outpatient clinics.

Conclusion: It is essential to make a plan such as public-private mix model in Iran. Because of high coverage of private physicians in our country and even in rural areas, it is quite necessary to involve private system in tuberculosis program.

 

Keywords: Tuberculosis, Public, Private, Epidemiology, Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیماری دیابت در استان کردستان

 قباد مرادی1، کاظم محمد2، حسین ملک افضلی2، سید رضا مجدزاده2و3،کورش هلاکوئی نائینی2و4

1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کردستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

2-استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

3-مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

4-انجمن اپیدمیولوژی ایران

 

مقدمه و هدف: بر اساس تخمین های سازمان بهداشت جهانی 350 میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتلا هستند. علاوه بر ان تخمین زده شده که 80 درصد مرگ های ناشی از دیابت در کشورهایی با درامد کم یا متوسط اتفاق می افتد. هدف این مطالعه تعیین میزان نابرابری های اقتصادی و اجتماعی( SES) عوامل خطر بیماری دیابت و تعیین سهم عوامل تعیین کننده  این نابرابری ها در استان کردستان در یک دوره 4 ساله است.

مواد و روش ها: داده های این مطالعه از داده های نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر کشور در سالهای 1383 و 1388 استان کردستان گرفته شده است. SES افراد شرکت کننده در مطالعه بر اساس دارائی و وضعیت محل زندگی و با استفاده از PCA تعیین شد. میزان نابرابری با استفاده از شاخص تمرکز و منحنی تمرکز   (C Index & C Curve) محاسبه شد.

یافته ها: شیوع دیابت اظهار شده توسط اشخاص مورد بررسی در این دوره 4 ساله از 0. 9(0. 6, 1. 3) درصد به 3.1 (2, 4) رسیده است. میزان  شاخص تمرکز دیابت از 0.163 (-0.301, -0.024) در سال 1383 به 0.273 (0.101, 0.445) در سال 1388 رسیده است.

بحث و نتیجه گیری: افزایش شیوع دیابت اظهار شده و افزایش نابرابری ان در این دوره زمانی قابل توجه است. هر چند به خاطر حجم نمونه کم نتایج مطالعه پرسیژژن کمی دارد. اما افزایش شیوع دیابت در بین افراد غنی جامعه ممکن است به خاطر پاسخ بهتر آنان به برنامه های آگاه سازی در زمینه دیابت باشد. کنترل دیابت نیازمند اتخاذ سیاست هایی است که به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه کند. کاهش این نابرابری ها ی اقتصادی و اجتماعی باید در اهداف اصلی کنترل بیماری دیابت قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:  نابرابری، دیابت، SES ،کردستان


Title: Socioeconomic inequalities in diabetes in Kurdistan

Ghobad Moradi1,2, Kazem Mohammad1, Hossein Malekafzali Ardakani1, Reza Majdzadeh1,3, Kourosh Holakouie Naieni1,4

1-Epidemiology and Biostatistics Department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2-Social Determinant of Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences (SDHC-MUK), Sanandaj, Iran

3-Knowledge Utilization Research Center (KURC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4-Iranian Epidemiological Association, Tehran, Iran

 

Introduction: Based on the World Health Organization it is estimated 350 million people worldwide have diabetes. In addition, it has been estimated that 80% of diabetes deaths occur in low and middle income countries. The aim of this study was to determine the socioeconomic inequalities of diabetes and decomposition of the determinants in Kurdistan in a period of 4 years.

Methodology: The data used in this study, was collected from the data registered in non-communicable disease surveillance system in 2005 and 2009 in Kurdistan. In this study, the participants’ socio-economic status (SES) was determined based on assets using PCA method. The inequality was calculated using concentration index and concentration curve (C Index & C Curve).

Results: In the course of four years, the prevalence of diabetes expressed by individuals went from 0.9% (0.6 - 1.3) to 3.1% (2 - 4). The Diabetes concentration index went from -0.163

(-0.301, -0.024) in 2005 to 0.273 (0.101, 0.445) in 2009.

Conclusion: The increase in the prevalence of expressed diabetes and its inequalities in this period of time are remarkable. However, the results of the study have low precision due to the small sample size. The increase in the prevalence of diabetes among rich people might be due to their better response toward diabetes awareness programs. To control the diabetes it is required to introduce policies which consider the SES of the society. The inequality reduction must become one of the main objectives of Diabetes control.

 

Keywords: inequality, diabetes, SES, Kurdistan

 

 

 

 

 

 

بسیج اطلاع رسانی آموزشی قلب سالم یاسوج برای ترغیب مردم به فعالیت بدنی و مصرف گوشت ماهی: طراحی یک مداخله اصلاح رفتار

 

محسن شمس1، کورش اعتماد2، رشید غفاری3، طاهره سموات2، عباس پریانی2، ظفر پریسایی3، علی رضا عوض پور3، نورالله نجاتی3، فاطمه شریعتی نیا3

 

1-دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2-مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

مقدمه و هدف: یکی از مداخلات رفتاری تجربه شده برای اصلاح رفتارهای مرتبط با بیماری های قلبی، بسیج های اطلاع رسانی آموزشی (Campaign) است. گام اول در طراحی این نوع مداخلات، شناسایی و تحلیل رفتارهای موجود در جامعه هدف است. این گزارش حاوی نتایج پژوهش تکوینی (کمی و کیفی) است که عوامل رفتاری بیماری های قلبی در شهر یاسوج را بررسی کرده است. 

مواد و روش‌ها: بخش کمی مطالعه، با استفاده از پرسشنامه سنجش رفتارهای خودگزارشی 24 سئوالی تدوین و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، برای 6/6 درصد از جمعیت 15 تا 64 ساله ساکن شهر یاسوج و توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل و نتایج حاصل از تکمیل 6000 پرسشنامه تحلیل شد. در بخش کیفی مطالعه، با برگزاری چهار جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور کارمندان دولت و افراد منتخب جامعه، و دو جلسه نشست خبرگان، عوامل موثر بر فعالیت بدنی ناکافی و مصرف پایین ماهی، بررسی شد. 

یافته‌ها: سه عامل رفتاری فعالیت بدنی ناکافی (با مصادیق پیاده روی، کوه پیمایی، نرمش و ورزش در اماکن ورزشی)، مصرف پایین گوشت ماهی و بالا بودن تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه توسط مردان سیگاری، بیشترین فراوانی را دارد. از بین آنها، فعالیت بدنی در شکل پیاده روی، و مصرف گوشت ماهی به عنوان دو مضمون اصلی بسیج اطلاع رسانی آموزشی انتخاب شد و نام و شعار برنامه به همراه نشان بسیج و پیام ها تهیه  و با پیش آزمون، نهایی شد. دسته های اولویت دار مخاطبان برنامه با توجه به ویژگی های دموگرافیک شامل زنان و مردان کارمند، زنان خانه دار، دانش آموزان و دانشجویان بود.

نتیجه‌گیری: با نهایی کردن پیام های برنامه، مواد ترویجی و رسانه های آموزشی نوشتاری شامل پوستر، پمفلت، کلیپ و بیلبورد طراحی شده و همزمان فعالیت های حمایت طلبی با تصمیم گیرندگان و شرکای بالقوه برنامه آغاز شد. اجرای برنامه برای دو ماه پیش بینی شده است.

 

واژه‌های کلیدی: پژوهش تکوینی، بیماری های قلبی عروقی، بسیج اطلاع رسانی آموزشی


Yasuj Healthy Heart campaign to persuade people for physical activity and fish meat consumption: designing a behavioral modification intervention

 

Mohsen Shams1, Kourosh Etemad2, Rashid Ghaffari3, Tahereh Samavat2, Abbas Pariani2, Zafar Parisay3, Alireza Avazpour3, Nourollah Nejati3, Fatemeh Shariatinia3

 

1School of Public Health, Social Determinants of Health Research center, Yasuj University of Medical Sciences

2Center for Non-communicable disease control, Deputy of Health, Ministry of Health

3Deputy of Health, Yasuj University of Medical Sciences

 

Introduction & Aim: Campaign is one of the interventions for modifying behaviors related to cardiovascular diseases. First step to design a campaign is to identifying and analyzing behaviors among target audiences. This brief report contains the findings of formative research (qualitative and quantitative) which have assessed behavioral factors of cardiovascular diseases in Yasuj, Iran.

Materials & Methods: In quantitative study,.6 percent of 15-64 years old population in Yasuj was asked for self-reported behaviors by using valid and reliable questionnaire with 24 items. Gathered data were analyzed. In qualitative study, four focus group discussions and two expert panels were established to explore the influencing factors for low physical activity and fish meat consumption.

Findings: Three behavioral factors, low physical activity (e.g. walking, mountain climbing, exercise and sport in sport facilities), low consumption of fish meat and high number of cigarette in smokers men, were the most frequent behaviors in Yasuj. Promoting Walking and fish meat consumption were selected as two main subjects for healthy heart campaign. Name, slogan, logo and messages were designed and finalized through pretesting. Target audiences included governmental offices employees, schools and college students and house workers women. 

Conclusion: After finalizing the promotion materials and educational print medias, and making advocacy with decision makers and partners, campaign will be implemented in future two months.

 

Keywords: Formative research, cardiovascular diseases, campaign

 

 

 

 

 

مقایسه دقت دو روش تحلیل مکانی در تهیه نقشه بیماری سل

راضیه زاهدی1، سید حمید رضا طباطبایی2، سید محسن شرافت3

1-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-پزشک عمومی، کارشناس مسئول بیماری های واگیر، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 Zahedi_razieh@yahoo.com

مقدمه و هدف: جهت تهیه نقشه یکنواخت و مسطح از بیماری نیاز به یک روش برآورد جهت پیش بینی مقادیر نامعلوم وجود دارد، که در این خصوص انواع متفاوتی از روش های درون یابی وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه دقت دو روش درون یابی متداول کریجینگ و معکوس فاصله برای تهیه نقشه بیماری سل می باشد.

روش کار: این مطالعه به روش اکولوژیک در طی سال های 1384-1388 در14 شهرستان و92دهستان جنوب استان فارس بر روی 432 بیمار مبتلا به سل انجام گرفت.جهت بررسی همبستگی مکانی داده ها از روش واریوگرام و نقشه بیماری با استفاده از میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت به روش اردینری کریجینگ و معکوس فاصله ترسیم شد دقت دو روش درون یابی به روش متقاطع مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهایArcGIS  وspss انجام  شد.

یافته ها:  مدل برازش شده واریوگرام منطبق بر مدل گوسن  بود. مقایسه خطای درون یابی به روش متقاطع نشان داد خطای درون یابی  میباشد.(RMS=6.12)کمتر از روش کریجینگ (RMS=6.02) به روش معکوس فاصله

بحث و نتیجه گیری: علی رغم اینکه روش کریجینگ به عنوان یکی از دقیقترین روش های درون یابی و یکی از روش های پیشنهادی در درون یابی بیماری های نادر می باشد و بیماری سل نیز جز بیماری های با شیوع پایین به حساب می آید ولی در این مطالعه در مقایسه با روش معکوس فاصله خطای بیشتری داشته است.که این نتیجه مخالف با نتیجه سایر مطالعات است و پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی دقت روش  درون یابی کریجینگ در تهیه نقشه سایر بیماری ها با تعداد نقاط نمونه بیشتر نیز بررسی وبا سایر روش های درون یابی مورد مقایسه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تحلیل مکانی، سل، کریجینگ، معکوس فاصله

 

 

 

 

Compare two methods of spatial analysis in mapping tuberculosis

 

Introduction: In order to provide a uniform and continues map of illness requires an interpolation method to predict unknown values, there are different types of interpolation methods. The aim of this study was to compare the accuracy of two conventional methods interpolation, Kriging and Inverse Distance Weighting for mapping tuberculosis disease.

Methods: This study was conducted in ecological method. TB data collected from the years 2004-2008 in 14 city and 92 villages in the southern Fars province and on 432 TB cases. To investigate the spatial autocorrelation of the data used Variogram method and disease mapping of the incidence of positive TB cases was outlined by Ordinary Kriging and Inverse Distance Weighting methods. Accuracy of two interpolation methods was compared using Cross-Validation technique. Data analysis done by Arc GIS and spss software.

Results: The Variogram model was fitted in Gaussian model. Comparison of interpolation error in the Cross-Validation technique showed, error interpolation in IDW method (RMS = 6.02) was Less than Kriging(RMS = 6.12).

Conclusion: Despite Kriging is the most accurate interpolation method, and one of the proposed interpolation method in a rare disease and tuberculosis is a low prevalence disease however, in this study had more errors than the inverse distance method. This result is contrary to the results of other studies and it is suggested that investigated the accuracy of Kriging methods for mapping other diseases with more sampling points in future studies and is compared with other interpolation methods.

 

Key Words:  Spatial Analysis, Tuberculosis, Kriging, Inverse Distance Weighting

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش رسانه هادر ارتقاء غربالگری سرطان پستان وسرویکس

سعادت پرهیزکار1، فریبا محامد1، محمد رضا نظری2

1-مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسلامت ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2-دپارتمان ارتباطات ، دانشکده زبانهای مدرن وارتباطات ، دانشگاه پوترای مالزی

 

مقدمه و هدف: حل مسئله نحوه انتقال اطلاعات بهداشتی درخصوص بیماریهایی که بعنوان تابوی اجتماعی شناخته شده اند یک نیازفوری است. بیماری سرطان دراغلب کشورهای جهان یک تابو محسوب می شود. صحبت کردن درمورد سرطان یک موضوع منفی وترسناک است که می تواند همه افراد را تحت تاثیرقراردهدودراین میان بعضی ازسرطانها ازجمله سرطان پستان وسرویکس بیشترازسایرسرطانها تابو می باشند. علیرغم اینکه این سرطانها با انجام غربالگری منظم درمراحل اولیه کشف و درمان شده و منجربه افزایش طول عمرمبتلایان می شود ولی میزان غربالگری آنها پایین ترازحد انتظاراست. ازاین رو این پژوهش درنظردارد منبع اطلاعاتی خانم ها درخصوص این سرطانها رابررسی نموده وتاثیراین منابع رابرمیزان غربالگری سرطانها بسنجد.

مواد وروشها: یک مطالعه مقطعی برروی 82 خانم شاغل دردانشکده زبانهای پیشرفته وارتباطات دانشگاه پوترای مالزی انجام گرفت نمونه ها بطورتصادفی ازرده های آموزشی ، اداری وخدماتی انتخاب شدند وداده ها با استفاده ازپرسشنامه خود ایفا جمع آوری شد.

یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 8/31 سال بودونتایج حاکی ازاین بود که بیشترین منبع اطلاعاتی پرسنل، رسانه ها بود. تعداد کمی ازنمونه های مورد بررسی براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت مالزی اقدام به انجام تست های غربالگری سرطان پستان وسرویکس نموده بودند و باتوجه به میزان آگاهی ازعوامل خطرسازسرطان وغربالگری، عملکرد ضعیفی داشتند. بعبارت دیگرمیزان آگاهی آنان با سطح عملکردشان تناسب نداشت.

بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که رسانه های جمعی منبع اصلی اطلاعات جامعه مورد بررسی درزمینه سرطانهای دهانه رحم وسینه بود بنظرمی رسد درفرآیند انتقال اطلاعات بعضی تابوهای اجتماعی موجب می شوند که علیرغم آگاهی نسبتا" مطلوب تغییری درعملکرد افراد ایجاد نشود. خوشبختانه درعصرحاکمیت رسانه های نوین وفن آوری اطلاعات وارتباطات می توان به راه حل های مناسب جهت شکستن تابوهای اجتماعی وارتقاء سلامت جامعه دست یافت.

واژگان کلیدی: تابو، رسانه ، سرطان پستان ، سرطان دهانه رحم

 

 

 

 

 

Improving uptake of breast and cervical cancer screening: Role of media

 

Saadat Parhizkar1, Fariba Mahamed1, Mohammad Reza Nazari 2

1-Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences (YUMS), Yasuj, Iran

2-Department of Communication, Faculty of Modern Languages and Communication, University Putra Malaysia

 

Introduction: Solving the problem of how to provide effective health education on diseases subject to social taboos is an immediate need. Cancer is a taboo or forbidden condition in almost of the countries. Communications about cancer deal with a topic that is scary, negative, and may impact, in some way, virtually everyone. Some cancers were seen to be more taboo than others including breast and cervical cancer. Despite screening exams that can detect these cancers early and increase survival, screening rates are lower than expected rate. This study examined the sources of information and their impacts on cancer screening compliance among female staff.

Methods and Materials: A cross sectional study was conducted at Faculty of Modern Language and Communication, university Putra Malaysia. A total of 82 female staff including academic and non-academic personnel was selected randomly to participate in the study. A self administered pre-tested structured questionnaire completed for the purpose of the study.

Results: A relatively small proportion of the respondents were compliant with recommended breast and cervical cancer screenings, and their screening rates were below compare to their knowledge level and perception. Knowledge of cancer risk factors and screening were not associated with higher rates of compliance with cancer-screening procedures.

Conclusion: Since the mass media were the main sources of getting cancer screening information, it seems that there are some taboos in disseminating knowledge through media which could not able to change screening practice. Fortunately, the emergence of new media and information and communication technologies (ICT) has provided new ways to help bypass social taboos and provide effective education. Taboo that stifles discussion of cancer in the media had to be broken and women must know the importance of regular screenings for breast and cervical cancer.

 

Keywords: Breast Cancer, Cervical Cancer, Media, Taboo

 

 

 

 

 

 

 

برآورد سهم منتسب جمعیتی سرعت وسبقت غیرمجازدرمحورهای برون شهری ایران

فاطمه خسروی شادمانی1، حمید سوری2، منوچهرکرمی3، فریدزایری4، محمدرضا مهماندار5

1-دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2-استاد، دانشکده بهداشت، رئیس مرکزتحقیقات ارتقاءایمنی وپیشگیری ازمصدومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

3-استادیاراپیدمیولوژی، گروه آمارزیستی واپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علومپزشکی همدان

4-استادیارآمارزیستی، گروه آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5-رئیس پلیس راه کشور

 hsoori@yahoo.com

 

مقدمه و هدف: در زنجیره‌ی عوامل وسیله نقلیه، محیط و انسان، عامل انسانی پیچیده­ترین عنصردر علل سوانح ترافیکی به شمار می­رود. سرعت و سبقتغیر­مجاز از مهم­ترین عوامل انسانیایجادکننده سوانح ترافیکی محسوب می­شوند. هدف این مطالعه برآورد سهم منتسب جمعیتی مرگ و مصدومیت این دوعامل خطر شایع سوانح ترافیکی در محور­های برون شهری است.

مواد و روش ها: به منظور محاسبه خطرمنتسب جمعیتی،شیوع عوامل خطر سرعت و سبقت غیر مجاز ازاطلاعات ثبت شده درسیستم مکانیزه اداره فناوری اطلاعات وارتباطات راهنمایی ورانندگی کشور (فاوا)،براساس فرم‌های کام 114 استفاده شد. اندازه اثر مربوطه یعنی نسبت شانس نیز بااستفاده ازرگرسیون لجستیک استخراج گردید. اثر مشترک عوامل خطر یاد شده نیز محاسبه و گزارش شد.

یافته ها: درصد سهم منتسب جمعیتی سرعت غیرمجازبرای مرگ­های رخداده درصحنه تصادف 9/20  وبرای مصدومیت 6/16 است. مقادیر متناظر برای سبقت غیر­مجازبه ترتیب 5/13 و 4/13 برآوردگردید. درصورتی که اثر مشترک هر دو عامل خطر را در نظر بگیریم درصد سهم منتسب جمعیتی برای مرگ 6/31 و برای مصدومیت 8/27 خواهد بود.

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیانگر اهمیت کنترل سرعت غیر مجاز نسبت به سبقت غیر مجاز است، لذا پیشنهاد می­گردد که قوانین مربوط به کنترل و مدیریت سرعت تشدید و با جدیت بیشتری پیگیری گردد.

 

واژگان کلیدی: سهم منتسب جمعیتی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، سوانح ترافیکی

 

 

 

 

 

Estimating of population attributable fraction of unauthorized Speeding and Overtaking on rural roads of Iran

FatemehKhosravi Shadmani1, Hamid Soori2*, Manoochehr Karami3,  Farid Zayeri4, Mohammad reza Mehmandar5

1-Fatemeh Khosravi Shadmani, , MSc Student, Department of Epidemiology, school of public health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2-Hamid Soori, professor of Epidemiology,, Department of Epidemiology, school of public health,  Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3-Manoochehr Karami, Assistant Professor of Epidemiology, Department of Biostatistic &Epidemiology, Hamadan University of Medical Sciences,Iran.

4-Farid Zayeri, Assistant professor in statistic, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5-Mohammad reza Mehmandar, faculty member of Rahvar research center

Corresponding Author hsoori@yahoo.com

 

 

Background and objective: In the chain of vehicles, human and environment, the human factors are the most complex element in the causes of road traffic injuries (RTIs). Unauthorized speed ​​and overtaking are considered as the main human factors resulting RTIs. This study estimated a population attributable risk oftwo human factors , the  most common risk factors of rural roads,  of RTIs.

Methods: To calculate the population attributable risk, the prevalence of unauthorized speeding and overtaking registered in Police data was employed. Effect size related to odds ratio was employed using Logistic regression.  Joint effect of related risk factors also calculated and reported. 

Results: The percentage of population attributable risk of unauthorized speeding for deaths at scene of crash scene was 20.9 and for injured cases were16.6. These values were 13.5 and 13.4 for unauthorized overtaking respectively.  Corresponding for joint effects the population attributable risk was 31.6 for deaths and 27.8 for injuries.

Conclusion: The results illustrate the importance of speed control and unauthorized overtaking as a priority of RTIs in Iran. It is recommended that related laws and legislations should be pursued more seriously, and followed by more effectively.

 

Keywords: Population Attributable Risk, Unauthorized Speed, Unauthorized Overtaking, Road Traffic Injuries

 

 

 

کاربرد مدل های رگرسیونی شمارشی در مدل بندی متغیر های پاسخ متورم در صفر

 

مریم جلالی1، علی اکبر حقدوست 2، نادره معماریان3، علی نیک فرجام4، محمد رضا بانشی5                   

1-دانشجوی ارشد آمار زیستی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2-مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ.ای.وی/ایدز، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3- مسئول برنامه های الکل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-قائم مقام دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5-مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

مقدمه و هدف: مدل رگرسیونی Poisson یکی از مدل های استاندارد برای آنالیز داده های شمارشی می باشد، ولی این مدل به داده های شمارشی متورم در صفری که بیش پراکنش در آن ها موجود باشد، برازش ضعیفی دارد. بنابراین سوالی که باید مد نظر قرار گیرد این است که کدام یک از مدل های رگرسیونی شمارشی مناسب داده های شمارشی متورم در صفرمی باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه روی هم رفته از 700 شرکت کننده تعداد افراد متعلق به گروه های پنهان که می شناسند پرسیده شده است. که این گروه ها شامل افراد مصرف کننده الکل، افراد مصرف کننده متادون و.زنان تن فروش بوده اند. پنج مدل رگرسیونی به این داده ها برازش داده شده اند که عبارتند از: logistic، Poisson،negative binomial، ZIP، ZINB. این مدل ها بر اساس LRT، آزمونVuong، معیار AIC و SSE مقایسه شدند.

یافته ها: درصد صفر در افراد مصرف کننده الکل، مصرف کننده متادون و زنان تن فروشی که افراد شرکت کننده می شناسند به ترتیب عبارت است از: 35، 50 و 65. مدلZINB بهترین برازش را به تعداد الکلی ها و مدل negative binomial بهترین برازش را به دو متغیر پاسخ دیگر داشته است. همچنین بر اساس نتایج پاسخگویان جوان، مذکر و افراد با تحصیلات پایین تر تمایل بیشتری در فاش کردن اطلاعات حساس داشته اند.

بحث و نتیجه گیری: با وجود اینکه مدل رگرسیونی Poisson اولین انتخاب برای مدل بندی داده های شمارشی می باشد، ولی چنین به نظرمی رسدکه به دلیل بیش پراکنش موجود در داده های شمارشی متورم در صفر، مدل های شمارشی negative binomial وZINB خوبی برازندگی بهتری داشته باشند.

 

واژگان کلیدی: مدل های رگرسیونی شمارشی، متورم در صفر، بیش پراکنش، negative binomial، ZINB

 

 

 

 

 

 

 

Regression models using the zero-inflated count model response variables

 

Objective: Poisson regression model (P) is the standard tool to analyse count data. However, P provides poor fit in the case of zero inflated counts, when over-dispersion exists. Therefore, the question to be addressed is among alternative count regression models which ones suit zero inflated outcomes.

Method: A total of (700) participants were asked about number of people they know in hidden groups; alcoholics, methadone users, and Female Sex Workers (FSW). Five regression models were fitted to these outcomes: Logistic, P, Negative Binomial (NB), Zero Inflated Poisson (ZIP), and Zero Inflated Negative Binomial (ZINB). Models were compared in terms of Likelihood Ratio Test (LRT), Vuong, AIC and Sum Square of Error (SSE).

Results: Percentages of zero were (35%) for number of alcoholics, (50%) for methadone users, and (65%) for FSW. ZINB provided the best fit for alcoholics, and NB provided the best fit for other outcomes. In addition, we have seen that young respondents, male and those with low education were more likely to know or reveal sensitive information.

Conclusion:  Although P is the first choice for modeling of count data in many cases, it seems because of over-dispersion of zero inflated counts, other models, specifying NB and ZINB, might have better goodness of fit.

 

Keywords: count regression, zero inflated, over-dispersion, Negative Binomial, ZINB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی متوسط ماندگاری پزشکان خانواده در مناطق روستایی استان های با ضریب محرومیت کمتر از 4/1 (برخوردار) کشوردر طول یک سال و عوامل مؤثر برآن درسال 1389

عزیزاله عاطفی1، عصمت جمشیدبیگی2، ابوالقاسم پورضا3، محمد شریعتی4، مهرداد ضرابی5، الهه کاظمی6، سعیده آقامحمدی7، آزاده درمیانی8

1- معاون اجرایی معاونت بهداشت

2- کارشناس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

3- دانشیار،  دانشگاه علوم پزشکی تهران

4-متخصص پزشکی اجتماعی، رئیس مرکز مدیریت شبکه

5- کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

مقدمه و هدف: یکی از چالش های اجرایی برنامه پزشک خانواده ریزش نیروی پزشکان خانواده است که سبب می شود مراکز بهداشتی درمانی برای مدتی از وجود پزشک بی بهره باشند و با جذب پزشک جدید تمامی آموزش ها باید به وی منتقل گردد. هدف ار انجام این پژوهش تعیین متوسط ماندگاری پزشکان خانواده در مناطق روستایی استان های با ضریب محرومیت کمتراز4/1 (برخوردار) کشور در طول یک سال و عوامل مؤثر برآن در  سال  1389 بوده است.

مواد و روش ها: این بررسی قسمتی از یک طرح تحقیقاتی است که توسط مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دو پرسشنامه درکل کشور به اجرا درآمد. بررسی به شیوه سرشماری و پرسشگری از تمام مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و تمامی پزشکان شاغل و طرف قرارداد در نیمه اول سال 1389  انجام گرفت.

یافته ها: پنج اولویت اول به عنوان دلایل قطع همکاری پزشکان خانواده در این گروه دانشگاهها عبارتند از: 1/19% وضعیت نامناسب پرداخت ها، 18% وضعیت نامناسب حقوق،1/13% ساعت کار زیاد، 4/10% برخورد نامناسب مردم  و 0/9%بار مراجعه بالا. بین ترک خدمت پزشکان خانواده و مبلغ دریافتی ماهانه آنها (که اولویت اول برای قطع همکاری ثبت شده است) از نظر آماری با P value کمتر از 001/0  ارتباط معنی دار وجود دارد. چهار انگیزه اصلی پزشکان خانواده شاغل در این گروه دانشگاهها به ترتیب اولویت عبارتند از : حقوق بالاتر از معمول، خدمت به مردم مناطق محروم ،انجام تعهدات خدمت ورفع بیکاری بوده است.

نتیجه گیری: ریزش پزشکان خانواده در این مناطق روند افزایشی دارد که البته نسبت به مناطق محروم کمتر است. برای کاهش آن میتوان اقداماتی انجام داد ازجمله: افزایش مجوز استخدام در این مناطق، اصلاح شیوه مدیریت مالی و پرداخت های بموقع و افزایش حقوق، ایجاد تخصص پزشک خانواده و اولویت ورود به آن برای پزشکان فعال دراین برنامه و افزایش دستمزد برای پزشکان خانواده شاغل درروستاها میباشد.

واژگان کلیدی:  ماندگاری، پزشک خانواده، ضریب محرومیت، مناطق روستایی

 

To study the mean of family physician retention and factors affecting out come in rural areas with deprivation index less than1/4(prosperous) in year 2010

Azizollah Atefi1، Esmat Jamshid Beygi2،  Abolghasem Pour Reza3،  Mohamad Shariati4، Mehrdad Zarabi5، Elaheh Kazemi6، Saeide Aghamohamadi6 ،Azadeh Dormiani7

1-General Physician  Deputy Executive Affairs Ministry of Health and Medical Education

2-M.Sc of Health Services Management, Expert of  Ministry of  Health and Medical Education

3-PhD of Health Management and Economics, Tehran University of Medical Sciences

4-Social Medicine Specialty, Head of Centre for Health Network Management

5-Medical Entomology Expert of  Ministry of  Health and Medical Education

6-M.Sc of Biostatistics, Expert of Ministry  of Health and Medical Education

7-M.Sc of Health Services Management, Expert of  Ministry of  Health and Medical Education

8-B.s of  statistics, Expert of Ministry  of Health and Medical Education

 

Background and Aim: One of the challenging issues in family physicians program is dropping out   of physicians from the program. This leads to lack of family physicians in health care centers. To replace and train a new physician is time and money consuming. Aim of the study was determined the mean of family physician retention and factors affecting out come in rural areas with deprivation index less than1/4(prosperous) in year 2010.

Materials and Methods: This study is a part of research plan conducted with help of two sets of questionnaires throughout the country by the center for Network Management of Ministry of Health and Medical Education to gathering data, the study comprised census that covered all of healthcare centers implementing family physician programme as well as the physicians working with family physician program on contracting based throughout the first half of year 2010.   

Results: The first five priority reasons to give up as family physician in this group of universities were including: improper payments 19.1%, inappropriate salary 18%, excessive working hours 13.1% and misbehaviors by the people 10.4%.  and the high patient visit load 9.0%  

There was   statistically significant correlation between service desertion by family physicians and the amount of salary received monthly (which was ranked as the first priority of service desertion by family physicians); P-value less than 0.001.

Four main motivations,  as the first priority,  for participating in family physician program in studied universities are gaining more money, serving to deprived people, accomplishing the service obligations and getting a job, respectively.

Conclusion: There was an increasing trend on dropping out of family physicians in areas which is comparatively less deprived. To seize this trend, some actions could be done, including:  promote authorization for hiring hire family physicians in this areas, to reform the amount of payments; to ensure timely payment and higher salary, to develop residency ship   programme on family physician and dedicate an admission priority to active family physicians, and finally to set a higher salary for the family physicians who are practicing in the rural areas.

Key words: retention، family physician، deprivation index، rural areas

شیوع استئوپروز در ایران: یک بررسی متاآنالیز

جلال پورالعجل1، امین دوستی ایرانی2، علیرضا خلیلیان3، نادر اسماعیل نسب4، زهرا چراغی1

1-استادیار، دپارتمان اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

2- دپارتمان اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

3-استادیار، دپارتمان داخلی،  دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی همدان

4-دانشیار ، دپارتمان اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

a_doostiirani@yahoo.com

 

مقدمه و هدف: چندین مطالعه به منظور برآورد شیوع استئوپروز در ایران انجام شده است، اما نتایج برآورد شده متناقض هستند. این متاآنالیز جهت برآورد شیوع استئوپروز در جمعیت عمومی ایران انجام شد.

مواد و روش‌ها:یانک داده‌های بین‌المللی شامل Web of Knowledge، Medline، Scopus، Ovid، ScienceDirect و پایگاه‌های ملی شامل SID، IranMdex و MagIran همچنین لیست منابع و کنفرانس‌های علمی مرتبط بدون محدودیت در زمان جستجو شدند. مطالعات مقطعی که شیوع استئوپروز را در ایران برآورد کرده بودند صرفنظر از سن و جنس بررسی شدند. تکنولوژی DXA برای تشخیص پیامد استفاده شده بود. T-Score>-1SD به عنوان طبیعی، -2.5SD ≤T-Score ≤-1SD بعنوان استئوپنی و T-Score<-2.5SD بعنوان استئوپروز در نظر گرفته شد. کیفیت مطالعات با استفاده از چک لیست استروب سنجیده شد. انتخاب مطالعات و استخراج داده‌ها توسط دو نفر بطور جداگانه انجام و شیوع با استفاده از مدل تصادفی برآورد شد.

یافته ها:از 2224 مطالعه بررسی شده 32 مطالعه با حجم نمونه 38814 نفر برای متاآنالیز باقی ماند. شیوع کلی استئوپروز در ناحیه ستون مهره‌ها و استخوان ران به ترتیب 17٪ (95٪ فاصله اطمینان 14تا 20) و 10٪ (95٪ فاصله اطمینان 8 تا 12)، شیوع استئوپنی به ترتیب 35٪ (95٪ فاصله اطمینان 30 تا 39) و 34٪ (95٪فاصله اطمینان 28 تا 41) برآورد شد. شیوع کلی استئوپنی و استئوپروز در گروه‌های سنی بالاتر، زنان و در نواحی شمالی کشور در سال‌های اخیر روند‌‌ در حال افزایش دارد.

نتیجه‌گیری:با وجود مطالعات زیادی که شیوع استئوپروز و استئوپنی را سراسر کشور برآورد کرده‌اند، به دلیل ناهمگونی قابل توجه بین نتایج به سختی می‌توان شیوع دقیق این بیماری‌ها را برآورد کرد. از سوی دیگر شیوع در حال افزایش بیماری در سال‌های اخیر بویژه در زنان سالمند در قسمت‌های شمالی کشور و عوارض خطرناک آن همچون شکستگی‌های پاتولوژیک ممکن است این بیماری را در آینده نزدیک به یک مشکل بهداشتی مهم تبدیل نماید.

 

واژگان کلیدی:استئوپروز، استئوپنی، شیوع، متاآنالیز، ایران

 

 

 

 

 

 

 

Prevalence of osteoporosis in Iran: a meta-analysis

 

Objective: Several studies have been carried out to investigate the prevalence of osteoporosis among general population in Iran. However, the estimated results are controversial. This meta-analysis was conducted to estimate the prevalence of osteoporosis in general population in Iran.

Data sources: International databases including Web of Knowledge, Medline, and Scopus, Ovid, ScienceDirect, national databases including SID, IranMdex, and MagIran, as well as reference lists and related scientific conferences were searched without limitation of date and language.

Methods: All cross-sectional studies addressing prevalence of osteoporosis in apparently healthy general population of Iran were retrieved irrespective of age and sex. Dual x-ray absorptiometry (DXA) was used for diagnosis of outcome. T-Score>-1SD was considered as normal; -2.5SD ≤T-Score ≤-1SD as osteopenia; and T-Score<-2.5SD as osteoporosis. Study quality was assessed using checklist of STROBE. Study selection and data extraction were performed by two people separately. The prevalence was estimated using a random-effects model.

Results: Of 2224 retrieved studies, 32 studies comprising 34,814 individuals remained for meta-analysis. The overall prevalence of osteoporosis in the lumbar spine and femur was estimated 0.17 (95% CI 0.14, 0.20) and 0.10 (95% CI 0.08, 0.12) and that of osteopenia was estimated 0.35 (95% CI 0.30, 0.39) and 0.34 (95% CI 0.28, 0.41) respectively. The overall prevalence of osteopenia and osteoporosis in upper age groups, in women, and in the northern regions of the country and had increasing trend in recent years.

Conclusion: Despite multiplicity of the studies conducted to address the prevalence of osteoporosis and osteopenia throughout the country, one can hardly estimate the exact prevalence of these diseases because of poor quality of the studies as well as the considerable heterogeneity between the results. On the other hand, increasing prevalence of the diseases in recent years, particularly in elderly females in the northern parts of the country and their serious complications like pathologic fractures, may become a critical health problem in near future.

 

Keywords: Osteoporosis, Osteopenia, Prevalence, Systematic review, meta-analysis, Iran

 

 

 

 

 

سوء مصرف مواد و پیشگوکننده های آن در دانشجویان

عباس عباسی قهرمانلو1 ، اصغر محمد پور اصل2، دکتر حمید اله وردی پور3

1-دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-استادیار ، گروه بهداشت خانواده، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3-دانشیار آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

مقدمه و هدف: سوء مصرف مواد یک معضل جهانی می باشد که هر جامعه بسته به ویژگی های خاص افراد خود، به نحوی از آن رنج می برد و در این بین قشر جوانان بیشتر درگیر می شوند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مصرف مواد اعتیادآور و الکل و  ارتباط آن با رفتارهای خطر پذیر، حمایت خانوادگی و باورهای مذهبی در دانشجویان دانشگاههای تبریز انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 1837 دانشجو بطور تصادفی از دانشگاههای شهر تبریز انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. دانشجویان انتخاب شده یک پرسشنامه خود-ایفا را تکمیل کردند. در آنالیز داده ها از آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل در بررسی عوامل مرتبط با وضعیت مصرف مواد و الکل بصورت تک متغیره استفاده شد و همچنین  از روش رگرسیون لوجستیک برای بررسی چندگانه عوامل مرتبط با وضعیت مصرف مواد استفاده شد

یافته ها:7.7 درصد دانشجویان در 30 روز قبل از مطالعه سابقه مصرف الکل داشتند و 8.5 درصد سابقه مصرف مواد در طول عمر خود داشتند. نتایج مطالعه نشان داد که به ترتیب سن بالا(OR=1.18)، مرد بودن(OR=1.64)، زندگی در خانه مجردی(OR=2.21)، داشتن کار همراه با تحصیل(OR=1.80)، سیگار کشیدن(OR=4.33)، باورهای مذهبی بالا(OR=0.97) با مصرف الکل و زندگی مجردی(OR=2.64)، سیگار کشیدن(OR=2.0)، مصرف قلیان(OR=2.89)، مقاربت جنسی ناسالم(OR=2.40) با سابقه مصرف مواد رابطه داشتند.

بحث و نتیجه گیری:نتایج نشان داد کهرفتارهای خطر پذیر عامل خطری برای گرایش دانشجویان به مصرف مواد و الکلمی باشند و باورهای مذهبی بالا و حمایت خانوادگی به عنوان عوامل پیشگیری کننده می باشند لذا لزوم برنامه ریزی برای انجام مداخلات بویژه توسط والدین و مسولین دانشگاه ها ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: اعتقادات مذهبی، حمایت خانوادگی، رفتار های خطر پذیر ، مصرف مواد، دانشجویان

 

 

 

 

 

 

Substance Abuse in Iranian College Students

 

Abbas Abbasighahramanloo1 , AsgharMohammadpoorasl2, ,Hamid Allahverdipour3

 

1- MSc Student of Epidemiology School of Public Health Tehran University of Medical Science

Tehran, I.R.Iran Iran.abbasi.abbas49@yahoo.com

2- Assistant professor of Epidemiology, Department of Public Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

3- Assistant Professor of Health education, Department of Health Education & Promotion, School of Health & Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

Background and Objectives: Substance abuse is a global problem that depending on the specific characteristics of each of its members, somehow it suffers.This study aimed to investigate the association between Substance abuseand alcohol and risk-taking behavior, family support and religious beliefs were the students of Tabriz University.

Methods and Materials: The cross-sectional study took place in Tabriz (northwest of Iran) on April and May of 2011.  The randomly selected sample consisted of 1837 college students. Chi-square and T-tests used to investigate the factors associated with Substance abuse and alcohol also; logistic regression was used to examine the multiple factors associated with the Substance abuse.

Results:7.7 percent of students in the 30 days before the study had a history of alcohol use and 8.5 percent had a history of substance abuse in their lifetime. The results of these analyses indicate that, older age (OR= 1.18), being male (OR= 1.64), living in single house in comparison to parental home (OR= 2.21), working along with education (OR= 1.80), smoking (OR= 4.33), ever drug abuse (OR= 5.20), having unsafe sex (OR= 3.80) and   having higher score of religious beliefs (OR= 0.97) were factors associated with student's alcohol use and Living in dormitory in comparison to parental home (OR= 0.61) and having higher score of religious beliefs (OR= 0.98) were protective factors for ever use of illicit drugs. Living in the single house in comparison to parental home (OR= 2.64), smoking (OR= 2.0), alcohol use (OR= 4.71), hookah smoking (OR= 2.89), and having unsafe sex (OR= 2.40) were risk factors ever use of illicit drugs.

 

Conclusion: Results indicated that risk behaviors be a risk factor for drug and alcohol use. Religious beliefs and family support are as preventive factors. Therefore the need for planning interventions, especially by parents and university officials seem to be necessary.

 

 

Keywords: Substance abuse, Familial support, Religiosity, Risk-taking behaviors, College students

 

 

 

 

ارزشیابی عملکرد الگوریتم کشف طغیان مجموع تراکمی با استفاده از رویکرد نیمه‌شبیه-سازی

منوچهر کرمی1

1-استادیار اپیدمیولوژی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

ma.karami@umsha.ac.ir

 

مقدمه و هدف: آمادگی، کشف زودرس و پاسخ بهنگام به بیماری‌های نوپدید و طغیان ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بهداشت عمومی و نظام‌های سلامت است. مطالعات بسیار محدودی در دنیا به طور همزمان اقدام به ارزشیابی روش‌های کشف طغیان روی داده های یکسان با استفاده از رویکرد ارزشیابی عملکرد بر مبنای داده‌های نیمه‌شبیه‌سازی شده، نمودهاند. رساله حاضر با هدف ارزشیابی عملکرد الگوریتم مجموع تراکمی در شناسایی بهنگام 831 طغیان نیمه‌شبیه سازی شده، انجام گردیده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه عملکرد الگوریتم مجموع تراکمی در کشف طغیان‌های نیمه‌شبیه‌ سازی شده با استفاده از داده‌های موارد گزارش شده روزانه مشکوک به سرخک طی سال‌های 1387 تا 1389 ارزشیابی گردید. عملکرد این الگوریتم با استفاده از شاخص های حساسیت، درصد هشدار کاذب، نسبت‌های درستنمایی و سطح زیر منحنی راک مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: حساسیت الگوریتم مجموع تراکمی در شناسایی طغیان‌های شبیه‌سازی شده 50 درصد با فاصله اطمینان 95 درصد (47- 54) بود. عملکرد این الگوریتم بسته به اندازه، شکل و دوره طغیان شبیه سازی شده متفاوت است. از نظر شاخص بهنگام‌بودن نیز به طور متوسط، کمترین فاصله زمانی بین روز واقعی شروع طغیان بر مبنای داده‌های نیمه‌شبیه‌سازی شده تا زمان کشف طغیان توسط این الگوریتم 84/13روز بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیانگر عملکرد ضعیف الگوریتم مجموع تراکمی به ویژه در شناسایی طغیان های با دوره طولانی و اندازه کوچک بود.

 

 

 

 

 

 

تفاوت الگوهای رفتاری در زنان و مردان بی خانمان شهر تهران

احسان مصطفوی1، فهیمه باقری امیری2، محمد مهدی گویا2، عباس صداقت2، نوشین فهیم فر2

1-بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران

2-مرکز مدیریت بیماری های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 مقدمه: افراد بی خانمان به عنوان یک گروه با رفتار های پر خطر محسوب می شوند که تفاوت های بین زنان و مردان، می توانند نوع و فراوانی این رفتار های پر خطر را متاثر کند. مواد و روش کار: در این مطالعه 593 فرد بی خانمان شهر تهران در بهار و تابستان 1391 از 5 مرکز تحت نظارت شهرداری تهران وارد مطالعه شدند. برای بررسی الگوهای رفتاری، از پرسشنامه استفاده شد. نتایج: از بین مصاحبه شوندگان 513 نفر مرد(5/86%) و 80 نفر(5/13%) زن بودند. از نظر سطح تحصیلات، تفاوتی بین زنان و مردان یافت نشد(73/0p=). میانگین سن زنان(46/35) کمتر از مردان(74/42) و میانگین مدت بی خانمانی در زنان (68/12 ماه) کمتر از مردان (85/56 ماه) بود(001/0p=). فراوانی زنانی که در زمان مطالعه مواد مصرف می کردند(5/61%)، بیشتر از مردان(8/44%) بود(02/0p=). بیشترین ماده مصرفی در زنان، شیشه(5/72%) و در مردان تریاک(6/44%) بود. مصرف تزریقی در مردان(30%) بیش از زنان(3/12%) دیده شد(003/0p=). بین میانگین سن اولین تزریق در زنان(88/34سال) و مردان(61/31سال) تفاوتی دیده نشد(64/0p=). مردان (78/22 ماه) بیش از زنان (76/17 ماه) در طول عمر سابقه کیفری داشتند(002/0p=). تفاوت معنی داری از نظر سابقه برقراری ارتباط جنسی در زنان(2/81%) و مردان(6/79%) مشاهده نشد. زنان(6/74%) بیش از مردان(7/26%) در آخرین رابطه جنسی از کاندوم استفاده کرده بودند(001/0p=). در بین افرادی که سابقه برقراری رابطه جنسی داشتند، به ترتیب 14زن(9/21%) و 36 مرد(3/9%) سابقه تن فروشی و برقراری رابطه جنسی با مرد دیگر را داشتند. بحث: با شناخت رفتار های پر خطر در افراد بی خانمان و تفاوت های جنسیتی آن ها، می توان در جهت افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد این افراد و ارائه موثرتر خدمات بهداشتی به این افراد گام های مهمی برداشت.

 

کلیدواژه: الگوهای رفتاری، زنان و مردان، بی خانمان، تهران

 

 

 

آسیب پذیری افراد بی خانمان شهر تهران به HIV، هپاتیت های ویروسی و سل

احسان مصطفوی1،  فهیمه باقری امیری2، محمد مهدی گویا2، عباس صداقت2، نوشین فهیم فر2، محمدرضا آقاصادقی3، آرش معمارنژادیان3، مهناز سیفی4، پیام طبرسی5، مهدی روحانی6، علی اکبر حقدوست7

1-بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران

2-مرکز مدیریت بیماری های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3-بخش هپاتیت و ایدز انستیتو پاستور ایران

4-بخش تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران

5-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6-بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

7-دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه و هدف: افراد بی خانمان به علت آگاهی کم، اعتیاد، فقر و یا عدم تقید اخلاقی در معرض بیماری های منتقله از راه ارتباط جنسی و تزریق های نا امن بوده و به علت شرایط بد زندگی و فقر غذایی در معرض بیماری هایی چون سل هستند. این مطالعه به منظور بررسی شیوع HIV، هپاتیت های B و C و سل در افراد بی خانمان شهر تهران در سال 1391 انجام پذیرفت. مواد و روش کار: تعداد 593 نمونه از افراد بی خانمان 5 مرکز (سامانسرا، گرمخانه و کمپ ترک اعتیاد) وابسته به شهرداری گرفته شد. برای ردیابی HCV و HBV از دو مرحله الایزا و برای HIV، از تست سریع بهراه تایید با روش الایزا استفاده شد. جهت شناسایی سل نیز از علائم بالینی و روش های کشت خلط، تهیه اسمیر، عکس رادیولوژی و همچنین تست کوآنتیفرون استفاده شد. نتایج: شیوع HCV، HIVو HBV به ترتیب با 36/23، 37/3 و 58/2 درصد بود و شیوع آلودگی به باکتری سل با روش کوانتیفرون 71/46 درصد گزارش شد. 7 نفر (22/1%) سل فعال داشتند. یک نفر (2/0%) نیز به عفونت همزمان سل فعال و HIV مبتلا بود. شیوع عفونت همزمان HIV/HCV، HIV/HBV ، HIV/HBV/HCV و HIV/IGRA+به ترتیب 92/2، 52/0، 52/0 و 21/1 درصد بود. بحث: در این مطالعه نشان داده شد که افراد بی خانمان با توجه به وضعیت زندگی و رفتار های پر خطر، نسبت به جمعیت عمومی در خطر بیشتری برای آلودگی به بیماری های عفونی قرار داشته و علاوه بر این پتانسیل انتشار بیماری در سطح جامعه را دارند. لذا توجه کافی به سلامت و بهداشت این افراد، همچنین کنترل این عفونت ها در بین آن ها با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی و افزایش آگاهی های فردی باعث افزایش عدالت در سلامت و نیز کاهش پراکندگی بیماری در جامعه می گردد.

کلیدواژه: بی خانمان، HIV، هپاتیت های ویروسی، سل

 

اثر مداخلات آموزشی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید

فرزانه مباشری1، داود خلیلی2، یداله محرابی3، فرزاد حدائق4، محمد موحدی5، امیرعباس مؤمنان6، آرش قنبریان7

 فرید زایری8، فریدون عزیزی9

1- گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا

2- مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3-استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4-

5-

6-

7-

8-

9 استاد، مرکز تحقیقات غدد درونریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ymehrabi@gmail.com

مقدمه و هدف: تعداد کمی از مطالعات به آموزش اصلاح سبک زندگی در جهت پیشگیری از چاقی در سطح جامعه پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش جمعیتی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه روی 3270 مرد (1205 نفر گروه مداخله و 2065 نفر گروه کنترل) و 4464 زن (1670 نفر گروه مداخله و 2794 نفر گروه کنترل) بزرگسال 20 ساله و بالاتر در تهران (شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران طی سال های 1390-1378) انجام شد. در 4 بررسی مقطعی با فواصل 3 ساله متغیرهای دموگرافیک، عادات رفتاری و وضعیت ابتلای این افراد به چاقی عمومی و مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. مداخلات شامل ارائه مشاوره ها، سخنرانی ها و توزیع مواد کتبی آموزشی در زمینه بهبود رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و کاهش استعمال دخانیات در طی مطالعه بود. برآورد اثر مداخلات با استفاده از روش معادلات برآوردی تعمیم یافته صورت گرفت. یافته ها: میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب 9/14±2/44 و 7/13±1/42 سال بود. پس از 9/9 سال پیگیری، مشاهده شد مداخله روی شانس چاق شدن مردان و زنانی که در آغاز مطالعه چاق نبودند تأثیر محسوسی نداشت و شانس چاق ماندن مردان و زنانی که در آغاز مطالعه چاق بودند را 27/0 و 38/0 کاهش داد؛ امّا فقط کاهش مشاهده شده در زنان معنادار بود (002/0=P). ضمن آنکه مداخلات شانس چاقی مرکزی را در زنان مبتلا به چاقی مرکزی 34/0 کاهش داد (002/0=P)؛ در حالی که در سایر افراد تأثیری نداشت. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده تأثیر مفید مداخلات جمعیتی اصلاح سبک زندگی بر کاهش شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان مبتلا به این مشکلات می باشد. این اثرات در زنان به مراتب بیشتر از مردان است. بنابراین اصلاح برنامه مداخلات اجرایی در افراد غیرچاق و حتّی مردان چاق لازم به نظر می رسد.

 

کلیدواژه: مداخلات جمعیتی، چاقی، بزرگسالان، مطالعه ی قند و لیپید تهران

 

 

روش­شناسی تحقیقات در اپیدمیولوژی اجتماعی

دکتر علی­اکبر حق­دوست1                                          (سخنران کلیدی)

1-استاد، مرکز تحقیقات مدلساری در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

به عنوان یک رشته تلفیقی، برای مطالعه در زمینه اپیدمیولوژی اجتماعی، تخصص و دانش در زمینه جامعه­شناسی، انسان­شناسی و اپیدمیولوژی ضروری است. برای چنین تحقیقی لازم است ابتدا سطح و وسعت تحقیق را تعیین نمود و بر اساس سوال پژوهش بهترین متدلوژی را اتخاذ نمود. به صورت خلاصه این تحقیقات می­توانند در سطح کلان (ماکر)، متوسط (مزو) و خرد (میکرو) انجام شوند.

در تحقیقات کلان بررسیهای اپیدمیولوژیک بیماریها و سلامت در رابطه با موضوعات فرهنگی (زبان، نرمها و هنجارها، رقابتها و همکاریها)؛ دموگرافیک (شهری شدن، مهاجرتها، و جمعیتهای به حاشیه رانده­شده)، اقتصادی (نابرابریها، تضاد منافع، بازارها و نیازهای القایی) و تغییرات اجتماعی (جنگ، انقلابهای اجتماعی، جهانی شدن و موضوع پست مدرن) اشاره کرد. بیشتر تحقیقات در این زمینه مطالعات اکولوژیک و همچنین تحقیقات بر پایه بانکهای اطلاعات بین­المللی و یا حتی اطلاعات جامع درون کشوری هستند.

در مطالعات میانی می­توان به مباحثی مانند ساختار شبکه ارتباطی افراد (اندازه شبکه، تعداد ارتباطات، مکانیسم ارتباطات و رابطه­های واسطه­ای) و دینامیک گروهی (ارتباطات چهره به چهره، ارتباطات الکترونیکی، کلامی و غیر  کلامی و عمق و نوع ارتباطات) اشاره کرد. عمده تحقیقات در این سطح از نوع مدلهای آنالیز شبکه­ای کامل و ناقص و مطالعات کیفی هستند.

در مطالعات خرد بیشتر در سطح افراد جامعه به حمایتها و تضادها (مالی، سازمانی، اطلاعاتی و عاطفی)، مشارکت اجتماعی (آموزش، تشدید و ترغیب نقشهای اجتماعی)، دسترسی به منابع (نابرابریهای فردی، تضاد منافع، باازرهای القایی)، تاثیرات اجتماعی (نرمهای خطرپذیری، نرمهای پذیرش و قالب­سازیها) و مشارکت اجتماعی (آموزش، ارتباطات بین افراد و نقش اجتماعی) اشاره کرد. در این مطالعات می توان از انواع مدلهای تحقیق در مطالعات مشاهده­ای مانند مطالعات مقطعی، طولی و اکولوژیک استفاده نمود.

در مطالعات اپیدمیولوژی اجتماعی، سعی می­شود تا بین 1) مکانیسمهای بیولوژیک مانند مسیرهای ایمنولوژیک و یا پروسه­های ایجاد بیماریهایی مانند مشکلات قلبی و عروقی، 2) مکانیسمهای روانی و 3) مکانیسمهای اجتماعی مانند ارتباطات اجتماعی افراد، نرمهای فرهنگی و اداب و سنن اجتماعی ارتباط برقرار نمود. به توجه به گسترش این گونه تحقیقات و پیچیدگیهای چنین مطالعاتی، قطعا مدلهای جدید تحقیقات مانند انواع مطالعات کیفی، مطالعات ثانویه، مطالعات تلفیقی و مدلسازیها، احتمالا در آینده نه چندان دور بسیار مورد توجه بیشتر قرار خواهند گرفت.

مقایسه دقت دو روش تحلیل مکانی در تهیه نقشه بیماری سل

راضیه زاهدی1، سید حمید رضا طباطبایی2، سید محسن شرافت3

1-معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2-استادیار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-کارشناس مسئول بیماری های واگیر، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مقدمه: جهت تهیه نقشه یکنواخت و مسطح از بیماری نیاز به یک روش برآورد جهت پیش بینی مقادیر نامعلوم وجود دارد، که در این خصوص انواع متفاوتی از روش های درون یابی وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه دقت دو روش درون یابی متداول کریجینگ و معکوس فاصله برای تهیه نقشه بیماری سل می باشد.

روش کار: این مطالعه به روش اکولوژیک در طی سال های 1384-1388 در14 شهرستان و92دهستان جنوب استان فارس بر روی 432 بیمار مبتلا به سل انجام گرفت.جهت بررسی همبستگی مکانی داده ها از روش واریوگرام و نقشه بیماری با استفاده از میزان بروز سلریوی اسمیر مثبت به روش اردینری کریجینگ و معکوس فاصله ترسیم شد دقت دو روش درون یابی به روش متقاطع مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهایArcGIS  وspss انجام  شد.

نتایج: مدل برازش شده واریوگرام منطبق بر مدل گوسن  بود. مقایسه خطای درون یابی به روش متقاطع نشان داد خطای درون یابی  میباشد.(RMS=6.12)کمتر از روش کریجینگ (RMS=6.02) به روش معکوس فاصله

بحث و نتیجه گیری: علی رغم اینکه روش کریجینگ به عنوان یکی از دقیقترین روش های درون یابی و یکی از روش های پیشنهادی در درون یابی بیماری های نادر می باشد و بیماری سل نیز جز بیماری های با شیوع پایین به حساب می آید ولی در این مطالعه در مقایسه با روش معکوس فاصله خطای بیشتری داشته است.که این نتیجه مخالف با نتیجه سایر مطالعات است و پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی دقت روش  درون یابی کریجینگ در تهیه نقشه سایر بیماری ها با تعداد نقاط نمونه بیشتر نیز بررسی وبا سایر روش های درون یابی مورد مقایسه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: تحلیل مکانی، سل، کریجینگ، معکوس فاصله

عناوین و روشهای غالب در مطالعات اپیدمیولوژیک

محمد فراروئی1                                                      (سخنران کلیدی)

1-مرکز تحقیقات سبک زندگی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

انتخاب عنوان تحقیق مناسب و انتشار نتایج تحقیق در منابع معتبر علمی از اهداف اولیه پژوهش گران در حیطه های مختلف علمی است. اطلاع از عواملی که در رسیدن به این اهداف نقش دارند کمک موثری در موفقیت درا این امر دارد.

با انتخاب 5   مجله فعال در حیطه عمومی اپیدمیولوژی با بیشترین Impact Factor ، موضوعات، متغیرهای اصلی مستقل و وابسته و روش تحلیل مقالات چاپ شده در 3 شماره آخر این مجلات و مقالات با بیشترین ارجاع علمی تعیین شد.

بنظر میرسد موضوعاتی در زمینه روش شناسی، توضیح مطالعات در حال انجام و بیماریهای مزمن شایع  بیشترین سهم را در بین موضوعات مختلف به خود اختصاص داده باشند. روش غالب مطالعه در مقالات چاپ شده مطالعات همگروه و مقطعی و روشهای تحلیل چند متغیره کاکس و رگرسیون بر سایر روشها غالب بودند.

بر این اساس آیا استفاده ازموضوعات و روشهای تخصصی و پیچیده جهت انتشار نتایج  تحقیق در منابع معتبر علمی در حیطه اپیدمیولوژی ضروریست ؟

 

 

 

 

 

 

استدلال علمی و نقش آن در اپیدمیولوژی

جعفر حسن زاده1، عبدالرضا حسن زاده2

1-گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

بشر همواره در جستجوی پاسخ به هزاران چرا هایی است که در طول زندگی با آن روبروست. مجموعه علوم بشر حاصل تلاش برای پاسخ به برخی از این چرا هاست. طبق یک تقسیم بندی علم به دو دسته علم بدیهی یا ضروری و علم نظری یا اکتسابی تقسیم می شود. بدیهی نوعی ادراک است که حصول ان نیازمند تفکر نیست و دانش، بدون مقدمات فکری حاصل می شود. علم نظری علمی است که به نظر و فکر محتاج است. به عبارتی تمام قضایای نظری نیازمند نوعی استدلال هستند. استدلال یعنی استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به یک نتیجه. و این راه قابل اتکا ترین راه هاست.  بنابراین استدلال لازمه گسترش علوم نظری است. از طرفی دیگر موضوع استنتاج علمی، که خود یکی از مباحث جذاب و در عین حال پیچیده دانش اپیدمیولوژی است،  یک حالت خاص از فرایند کلی استدلال علمی است. لذا در این مقاله سعی شده به طور گذرا به برخی از انواع استدلال علمی اشاره شود و تعریفی از هر کدام ارائه گردد.

درک شهودی نازل ترین مرتبه استدلال است. شهود یک دانش غریزی و یا احساس بدون استدلال است. نوع دیگر استدلال، استدلال تمثیلی یا قیاسی است که بر پایه یافتن نوعی مشابهت بین مفاهیم گوناگون شکل می گیرد و یکی از راه های شکل گیری استدلال موقت است. یکی دیگر از اشکال استدلال، استدلال استقراگرایی است. که طبق تعریف، یک روش برای نتیجه گیری کلی بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات است. این روش که به فراوانی در حیطه دانش اپیدمیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد، محدودیت هایی دارد از جمله این که الزاما با داشتن مقدمه، نتیجه ضروری نمی گردد. استدلال استنتاجی نوع دیگر استدلال است. روش نتیجه گیری در این استدلال  مبتنی برحقایقی است که درستی انها را پذیرفته ایم و با داشتن مقدمات، نتیجه ضروری می گردد. استنتاج به قصد بهترین تبیین آخرین موضوعی است که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد. اساس این روش ارائه فرضیه ای است که داده های موجود را به بهترین وجه تبیین کند. در پاسخ به این سوال که ملاک گزینش بهترین تبیین چیست برخی پیشنهاد کرده اند ساده ترین و موجز ترین تبیین، بهترین تبیین است.

کلمات کلیدی: علم، استدلال، اپیدمیولوژی

 

 

الگوی اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از سرطان ها در ایران طی سال های 89-85

الهه کاظمی1، اردشیر خسروی2، سعیده آقا محمدی3، محمد شریعتی4، عزیزاله عاطفی5

1-کارشناس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

2-هیات علمی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

3-کارشناس  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

4-رئیس مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

5-معاون اجرایی معاونت بهداشت، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

مقدمه و هدف: در عصر حاضر سرطان ها بعد از بیماری های قلبی و عروقی و حوادث، اصلی ترین علت مرگ و میر در انسانهاست. لذا هدف از انجام این بررسی تعیین الگوی اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از سرطان ها در ایران در طی 5 سال می باشد.

مواد و روش ها: جمعیت مورد مطالعه در این بررسی کلیه متوفیان ناشی از سرطان در طی سالهای1385 الی 1389 در کشور می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش مرگ های ثبت شده در برنامه ثبت مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.  داده های ثبت شده در گروه بد تعریف شد و کدهای پوچ بر اساس مطالعه بجهانی بار بیماریها بازتوزیع شدند و علت های غیر ممکن مرگ بر حسب گروه سنی و جنسیت اصلاح گردیدند و در نهایت داده ها بر اساس جنس، گروه های سنی و منطقه سکونت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: پس از تحلیل داده های 5 ساله، یافته ها برای سال ابتدایی و پایانی به شرح زیر می باشد. میزان مرگ های ناشی از سرطان ها در  سال 1385 در کل جمعیت  57.81 در زنان 44.28و در مردان 70.96  در صد هزار نفر جمعیت برای تمامی سنین محاسبه شد و به عنوان سومین علت مرگ در کل جمعیت تعیین گردید و در سال 89 میزان مرگ های ناشی از سرطان ها در کل جمعیت  57.13 در زنان 44.53و در مردان 69.44  در صد هزار نفر جمعیت برای تمامی سنین محاسبه شد و به عنوان  سومین علت مرگ در کل جمعیت تعیین گردید.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد میزان مرگ های ناشی از سرطان ها طی سال های 1385 الی 1389 در کشور دارای تغییرات محسوسی نمی باشد. از آنجائیکه سرطان ها دارای ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسیعی در کنار ابعاد جسمی و روانی هستند، لذا ایجاد مراکز کافی پژوهشی، تشخیصی و درمانی جهت پیشگیری و درمان زود هنگام سرطان، موثرترین راه مبارزه با این بیماری مهلک است.

واژگان کلیدی: میزان مرگ، سرطان ها، ایران، اپیدمیولوژی

 

 

 

 

نقش عدالت اجتماعی در سلامت

 محمدباقر لنکرانی1                                                            (سخنران کلیدی)

1-استاد، مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سلامت بدون عدالت اجتماعی قابل تصور نیست. هیچ کسی نمی پذیرد که نظام سلامت در پاسخ به نیازهای یکسان بر اساس طبقه اجتماعی فرد عمل کند ویا دردرمان محتاجان به دلیل مشکلات مالی تاخیر نماید. اما واقعیت تلخ این است که همه این ها در جهان واقع رخ میدهد.

چرایی تکرار چرخه فقر و بیماری به فقدان انگیزه و برنامه ریزی های واقع گرایانه اقدام مناسب در این عرصه باز می گردد. شاید هیچ عنوانی در جهان غرب بیش از عنوان رفاه و سلامت در جلب آرا در این چند دهه اخیر موثر نبوده ولی ماحصل حتی در آنجا که این عناوین به مثابه روکش شعار های دولت مطرح شده ، حرکت روبه عقب بوده نه حرکتی بالنده و پیشرو.

شناخت صحیح از چالش های موجود، اهتمام به رفع شکاف ها و تسلیم نشدن در برابر این واقعیات تلخ ، ترسیم چشم انداز روشن در هدف گزاری در این عرصه و در عین حال برنامه ریزی واقعگرایانه میتواند راهی نو در پیش روی نظام سلامت بگشاید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل اجتماعی و مرگ کودکان

 

سید حسام الدین نبوی زاده1                          (سخنران کلیدی)

 

1-استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

شرایط ضعیف اجتماعی اقتصادی در طول زندگی بر سلامتی تاثیرگذار است. افرادی که در طبقات پایین اجتماعی قرار گرفته اند حداقل دو برابر افرادی که در طبقات بالاتر هستند دچار بیماری جدی و مرگ زودرس می شوند. حتی در میان طیف کارکنان اداری ، آن دسته که از طبقه پایین تری برخوردارند بیشتر از کارکنان طبقه بالاتر از بیماری و مرگ زودرس در رنج می باشند. علل مادی و روانی اجتماعی از قبیل سرمایه کم خانواده ، تحصیلات پایین ، شغل نامطمئن ، زندگی در خانه های نامناسب در ایجاد این تفاوت ها سهم دارند که در نهایت اثرات آن ها منجر به بروز بیماری ها و یا مرگ زودرس می گردند. از سویی دیگر یک شروع خوب در زندگی یعنی حمایت درست و متناسب مادر از کودک برای یک عمر باقی خواهد ماند. تحقیقات نشان می دهد که پایه سلامت دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی و حتی قبل از تولد دارد. رشد نامطلوب جنین خطری برای سلامتی آتی فرد استاسترس در هنگام کار خطر بیماری را افزایش می دهد. افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامت بهتری برخوردارند. روش های مدیریت و روابط اجتماعی حاکم در محیط کار بسیار موثر است. آمار نشان می دهد وقتی فرصت استفاده از مهارت برای کارگر و یا کارمند وجود نداشته باشد و از اختیارات کمتری در تصمیم گیری برخوردار باشد سلامتی اش مخدوش می شود. تا آن جا که افزایش خطر کمردرد ، درد در ناحیه پشت و بیماری های قلبی عروقی ارتباط قوی با قدرت کنترل پایین در حیطه کاری دارد. دریافت پاداش های ناکافی در برابر تلاش های کاری نیز خطر بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهدحمایت اجتماعی و روابط سالم نیز سهم چشمگیری در سلامت دارد. شکست اجتماعی ، اثراتی چون اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و الکل و تبعات آن چون تصادفات ، خشونت ، مسمومیت ، خودکشی و... دارد. تحصیلات مادر، ترجیح جنسی فرزند پسر ، تحصیلات پدر، شغل مادر و سن مادر در هنگام تولد نوزاد بیشترین رابطه را با مرگ و میر دارند.

در مطالعه ای در کودکان زیر 5 سال تحصیلات والدین، شغل والدین، تحصیلات والدین، مسکن، فاصله بین موالید، سن مادر در هنگام ازدواج و سن زن هنگام تولد نوزاد از عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان تعیین شدهمان‌گونه که ملاحظه می‌شود بسیاری از عوامل اقتصادی اجتماعی نام ‌برده، ارتباط نزدیکی با وضعیت اقتصاد خانواده (شغل، درآمد، ثروت، برخورداری‌ها و توانایی‌های مالی) دارد. مطالعات بسیاری نشان داده است که میزان درآمد خانواده، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، محل سکونت که ارتباط نزدیکی با اقتصاد خانواده دارد، نوع و میزان تغذیهء مادر و کودک که با میزان درآمد و سطح آگاهی‌های خانواده مرتبط است، تاثیر غیرقابل انکاری بر میزان و نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال دارد
از این رو، تلاش برای ارتقای سطح درآمدی وتحصیلات خانواده‌ها و در مجموع بهبود اقتصاد خانواده‌ها، به معنای تلاش برای افزایش طول عمر افراد و کاهش میزان مرگ‌ومیر کودکان خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوج

 

فاضل زینت مطلق1، تورج احمدی جویباری2، فرزاد جلیلیان3، مهدی میرزایی علویجه4، عباس آقائی5، کامبیز کریم زاده شیرازی6

1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2-استادیار، مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

5-کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

6-دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

مقدمه و هدف: رفتار پرخاشگرانه دوران نوجوانی می‌تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده برای بزهکاری، سوء مصرف مواد، افسردگی و افت تحصیلی باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاظر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در بین نوجوانان شهر یاسوج در سال 1389 صورت گرفت. آزمودنی‌های مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از  میادین اصلی در سطح شهر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ایشامل دو بخش اطلاعات دموگرافیکو پرسشنامهاستاندارد پرخاشگریباسوپری بود، که به صورت خودگزارش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS-18 و با بهره گیری از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: شیوع پرخاشگری 2/32 درصد بود. مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، رابطه جنسی پرخطر، مصرف مواد مخدر در دوستان و طلاق والدین دارای رابطه آماری معنی دار با بروز پرخاشگری در نوجوانان بود (05/0>P).

بحث و نتیجه گیری: ارائه برنامه‌های آموزشی در خصوص ارتقاء مهارت‌های کنترل خشم و پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد.

 

واژه‌های کلیدی: نوجوانان، رفتارهای پرخطر، پرخاشگری، پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalence and factors associated with aggression among adolescents of Yasuj city

 

Zinat Motlagh F1,Ahmadi-JouibariT2,Jalilian F3,MirzaeiAlavijeh M4, Aghaei A5, KarimzadehShiraziK6

 

1.FazelZinat Motlagh; MSc of health education, Yasuj University of medical sciences. Yasuj, Iran.

2TorajAhmadi-Jouibari, Iran West Center for Drug Abuse Studies, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

3. FarzadJalilian; MSc of health education, Islamic Azad University, Hamedan Branch. Hamedan, Iran.

4. Mehdi MirzaeiAlavijeh; MSc of health education, ShahidSadoughi University of Medical Sciences- Yazd, Yazd, Iran.

5. Abbas Aghaei, MSC of epidemiology, Iran West Center for Drug Abuse Studies, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

6. KambizKarimzadehShirazi, Associate Professor of Health, Yasuj University of medical sciences,Yasuj, Iran

 

Background:Aggressive behaviorin adolescencecan be expressed asa predictorfor crime, substanceabuse, depression and academic failure.This studywas performed with aim determineof prevalence and factors associated withaggressionamong adolescents.

Methods: Present study was a cross sectional research that performed among adolescents of Yasuj in 2010. Cases were selected by Simple random sampling method in main squares city. Data collection tools was a questionnaire including two parts; demographic and Buss & Perry aggression questionnaire, which was completed in self-reported by participants. Data were analyzed by SPSS-18 by using of Chi-square test.

Findings:Prevalence of Aggressionpercent was 32.2%.Drug abuse,alcohol consumption, unprotected sex,drug abuse in friendsand parental divorce had a significant relationship with the incidence of aggressivein adolescents (p<0.05).

Conclusions: Presentationeducation programsare necessary about promotionAnger Management Skilland prevention of aggressionin adolescents.

 

Key words:Adolescent, Risky Behavior, Aggression, Prevention

 

 

 

 

 

 

 

 

نابرابری اقتصادی- اجتماعی در عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در ایران

محمدحسن امامیان1، منصوره فاتح2، فرشته عسگری3، علی عالمی4، اکبر فتوحی5

1-استادیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده بهداشت

2-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، معاونت بهداشتی

3- مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-استادیار، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

5-استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

afotouhi@tums.ac.ir

 

مقدمه و هدف: بیماریهای غیرواگیر  به خصوص در کشورهای در حال توسعه قسمت اعظم بار بیماریها  را به خود اختصاص داده است. عوامل خطر ایجاد کننده ی این بیماریها کمتر بررسی شده و نابرابری در توزیع این عوامل اهداف سلامت برای همه را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی نابرابری اقتصادی-اجتماعی در  عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر  و شناسایی عوامل موثر بر این نابرابری در ایران اهداف این مطالعه هستند.

روش کار: دراین مطالعه داده های نظام مراقبت غیرواگیر ایران در سال 1383 که از بررسی 89404 نفر بدست آمده بود، مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین متغیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی، از آنالیز مولفه اصلی استفاده گردید. هر یک از عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر در سطوح مختلف این متغیر بررسی و شاخص تمرکز (Concentration Index) برای هر عامل خطر محاسبه شد. برای بررسی علل ایجاد کننده ی نابرابری از آنالیز تجزیه (Decomposition Analysis) استفاده شد.

یافته ها: اندازه شاخص تمرکز برای فشارخون بالا 0.170، برای استفاده از سیگار 0.028، برای فعالیت بدنی ناکافی 0.089، برای تغذیه نامناسب 0.042، برای کلسترول بالا 0.067، برای چاقی 0.127 و برای دیابت 0.028 بود. شاخص تمرکز در مورد همه عوامل خطر؛ در جمعیت روستایی کمتر از شهری (نابرابری بیشتر)، به غیر از فعالیت بدنی در زنان کمتر از مردان، و در استانهای مختلف ایران بسیار متغیر بود.

بحث و نتیجه گیری: بررسی شاخص و منحنی های تمرکز نشان دهنده وجود نابرابری اقتصادی-اجتماعی قابل توجه درعوامل خطر بیماریهای غیرواگیر به خصوص فشارخون بالا و چاقی در ایران  می باشد. این نابرابری در زنان و شهرنشینان شدیدتر و به نفع گروه با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و در مناطق مختلف ایران بسیار متفاوت است. نتایج دکامپوزیشن شاخص تمرکز به نقش قابل توجه سن، سواد و محل زندگی در ایجاد نابرابری اشاره دارد.

 

واژگان کلیدی: نابرابری، بیماریهای غیرواگیر، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، ایران، عوامل خطر

 

 

 

Socioeconomic Inequality in Risk Factors for Non-communicable Diseases in Iran

Mohammad Hassan Emamian1, Mansooreh Fateh2, Fereshteh Asgari3, Ali Alami4, Akbar Fotouhi5

1- Shahroud University of Medical Sciences, School of Public Health, Shahroud, Iran

2- Shahroud University of Medical Sciences, Deputy of Health, Shahroud, Iran

3- Center for Non-communicable Diseases Control, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

4- Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

5- Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran-Corresponding Author-e-mail: afotouhi@tums.ac.ir

 

Introduction: Non-communicable diseases (NCDs) cover a large portion of burden of diseases, especially in developing countries. However, risk factors for NCDs have not been extensively studied. Furthermore, the unequal distribution of risk factors in the population may affect “health for all” goal. This study aimed at investigating the socioeconomic inequality of the risk factors for NCDs and identifying the factors that influence this inequality in Iran.

Methods: We used data from Iran's surveillance system for risk factors of non-communicable diseases which was conducted on 89 400 Individuals aged 15–64 years in 2005. To determine the socioeconomic status of participants, a new variable was created using a principal component analysis. We examined each risk factor at different levels of the variable and calculated a concentration index for each risk factor. We then applied decomposition analysis to determine the causes of inequality among risk factors.

Results: The concentration index for hypertension, smoking, insufficient physical activity, unhealthy diet, high blood cholesterol, obesity, and diabetes was -0.170, -0.024, -0.089, 0.042, -0.064, -0.126, and -0.024, respectively. The concentration indices varied widely between different provinces in Iran. All indices, except for physical activity, were lower (more unequal) in women than in men. The results of decomposition of the concentration indices indicated that age, education level, and residency location were the main associated factors of the difference among groups.

Conclusions: According to the concentration indices and curves, there was significant socioeconomic inequality in the risk factors for NCDs, especially for hypertension and obesity.

 

Key words: Health Surveys, Health Status Disparities, Inequality, Iran, Risk Factors

 

 

 

 

 

تاثیر ژانربرنامه های تلویزیونی بررفتارهای پرخاشگرانه درکودکان

محمد رضا نظری1، محمد صالح بین حاج حسن1، سعادت پرهیزکار2

1-دپارتمان ارتباطات ، دانشکده زبانهای مدرن وارتباطات ، دانشگاه پوترای مالزی

2-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

مقدمه  و هدف: کودکان آسیب پذیرترین قشرجامعه نسبت به نمادهای خشونت هستند. آنها بیشترین اوقات فراغت خودرابا مشاهده تلویزیون سپری می کنند. خشونت درتلویزیون طی 50 ساله اخیرمحورمطالعات عمومی وعلمی قرارگرفته است. بهرحال تاثیرتلویزیون به نوع ومحتوای برنامه مشاهده شده وابسته است. درچند دهه اخیرمجموعه ای ازپژوهشها برتاثیرغیرقابل انکارتلویزیون برفرآیند شناختی وعاطفی مخاطبین تاکید داشته است. بنابراین ضروری است که تاثیربعضی جنبه های برنامه های تلویزیونی رابررفتارکودکان سنجید. ازاینرو هدف از مطالعه حاضربررسی ارتباط بین ژانربرنامه های تلویزیونی ورفتارپرخاشگرانه دانش آموزان ابتدایی است.

مواد و روش ها: مطالعهء حاضریک پژوهش مقطعی است که برروی 114 دانش آموزابتدایی دراستان گیلان که بروش تصادفی چند مرحله ای ازمناطق شهری وروستایی انتخاب شدند انجام گردید. رفتارپرخاشگرانه دانش آموزان بوسیله پرسشنامه استاندارد Buss- Perry اندازه گیری شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که سطوح بالای رفتارپرخاشگرانه درهمه حیطه های آن ( خشونت کلامی ، خشونت فیزیکی ، خشم وخصومت ) درکودکانی مشاهده شد که علاقمند به تماشای برنامه هایی با ژانراکشن ،ماجرایی ، ورزشی وترسناک بودند درمقایسه با کودکانی که علاقمند به ژانرهایی ازقبیل کمدی ، داستانی ، تخیلی ، مستند ، آموزشی ، مذهبی، سریالهای تلویزیونی وموزیکال بودند وسطوح پائین خشونت دررفتاررا گزارش نمودند. نتایج این تحقیق بریک ارتباط معنی داربین مشاهده برنامه های تلویزیونی با ژانرهای ماجرایی و اکشن بارفتارهای خشونت آمیزکودکان دلالت می کرد(p<0.05 ).یافته های پژوهش حاکی ازآن بود که اختلاف معنی داری بین میانگین نمره رفتارخشونت آمیزکودکان درانواع مختلف برنامه  مشاهده نشد به استثناء نوع کارتون (انیمیشن)که میانگین نمره رفتارهای پرخاشگرانه کودکان درعلاقمندان به این نوع برنامه اختلاف معنی داری با افرادبی علاقه به این نوع برنامه بود( p<0.05 ).

بحث و نتیجه گیری : کودکان مشاهده کننده ژانرهای ماجرایی واکشن به میزان قابل ملاحظه ای بیشترازسایرژانرها رفتارخشونت آمیزازخود نشان می دادند. مطالعه حاضرمبین تاثیرغیرقابل انکارژانربرنامه های تلویزیونی درشکل گیری رفتارکودکان است وافق تازه ای راپیش روی تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی می گشاید تا با درنظرگرفتن اهمیت تمامی اجزاء یک برنامهء تلویزیونی ازجمله ژانر، نسبت به برنامه ریزی آتی درتهیه برنامه های تلویزیونی بخصوص جهت کودکان اقدام کنند.

واژگان کلیدی: خشونت، ژانر، تلویزیون، کودکان، گیلان

 

 

 

Impact of television program’s genre on children aggressive behavior

Mohammad Reza Nazari¹, Md Salleh Bin Hj Hassan¹, Saadat Parhizkar2

 

1. Department of Communication, Faculty of Modern Languages and Communication, University

Putra Malaysia, Malaysia.

2. Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences (YUMS), Yasuj, Iran

 

Introduction: Children are among the population most at risk for experiencing violence. Children also spend the vast majority of their free time engaged in television viewing, much of which includes increasingly violent content. Television violence has been a topic of both public and scientific concern for over 50 years. However, the effects depend on the type of content of programs viewed. In the past few decades, a subset of research has focused on how television alters viewers' cognitive and emotional processes. In this regards, it is necessary that consider some aspects of television program on children’s behavior. So the purpose of this study was to examine the relationship between television program genre and aggression behaviour in primary school students.

Methods and Materials: The current study had a cross sectional design with 114 primary school students (aged 7-12 years) in Gilan Province which selected trough a multi-stage random sampling from different schools which located in urban and rural area of province.  This survey investigated whether exposure to television program genre was related to children's use of social aggression that explored using Buss- Perry standard questionnaire.

Finding: The results showed that higher level of aggression in all domains found in some children's programs genre including Action adventure, Action, Sport and Horror respectively, compare to other programs consists of Comedy, Drama, Fiction, Documentary, Educational, religious and Musical TV series which demonstrated low level of aggression. Finding also revealed a significant relationship between watching movies with action genre and aggression level among students (p<0.05). There was no difference between mean of aggression level among children who interested in particular type of TV programs, except animation which showed a significant difference in aggression level mean with those who did not interested in this type of program (p<0.05).

Conclusion: Children are exposed to violence in action adventure and action in a greater frequency than in other genre. Television genre preference, conversely, may reflect some personal predispositions or lifestyle preferences. In conclusion current study provides additional evidence to support that content of television programs particularly its genre is very important in shaping the children behaviour. As a new perspective, focus on genre as an important element in producing of television programs could be helpful for authorities. 

 

Key words: Aggression, Children, Genre, Gilan, Television

 

بررسی اپیدمولوژیک خودکشی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1390

نرگس فولادی وندا1، همداد آرانپور1، سید رشید غفاری1

1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

Fouladivanda.narges@yums.ac.ir   

 

مقدمه و هدف: خودکشی یک مشکل بزرگ و پرهزینه برای سیستم بهداشت و درمان بوده و از طرفی با معیارهای اسلامی و اخلاقی کشور مغایرت دارد. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی خودکشی به منظور شناسایی افراد در معرض خطر بالای خودکشی و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 155 نفر از اقدام‌کنندگان به خودکشی در طول سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مطالعه حاضر از نظام جامع ثبت اطلاعات موارد خودکشی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در اختیار مراکز درمانی قرارگرفته بود، استخراج گردید. داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان موارد خودکشی 22.5 نفر به ازای هر صدهزار نفر و میزان خودکشی منجر به مرگ، 25.8 درصد (40 نفر) بود. از نظر جنسیت، 56.8 درصد زن و از نظر وضعیت تأهل، 67.1 درصد مجرد بودند.60 درصد از خودکشی ها در مناطق شهری وگروه سنی 24-15 سال بیشترین فراوانی خودکشی را بخود اختصاص دادند (67.1 درصد). 59.9 درصد تحصیلات درحد متوسطه و دیپلم داشته و از نظر شغلی بیشترین شیوع خودکشی به ترتیب در بین بیکاران (58 درصد) و دانش آموزان (12.3 درصد) بود. شایعترین روش اقدام به خودکشی مسمومیت با دارو (56.8 درصد) و اقدام به خودکشی در فصل تابستان دو برابر بیشتر از سایر فصول بود.

بحث و نتیجه گیری: در طراحی پروتکل پیشگیری از خودکشی بهتر است به افراد در محدوده سنی 24-15 سال، افراد بیکار و دانش آموزان به عنوان گروه های پرخطر، توجه ویژه شود. با توجه به سهولت دستیابی به دارو در کشور ما، تدوین برنامه های جامع به منظور حساس سازی خانواده­ها درخصوص نگهداری داروهای غیرضروری در منزل، نظارت بر تجویز تعداد اقلام دارو توسط پزشکان ضروری به نظر می رسد.

 

 واژه‌های کلیدی: خودکشی، اپیدمیولوژی، استان کهگیلویه و بویراحمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه مدل های مختلف وابسته و غیروابسته به زمان در تحلیل بقا

 

حمید شریفی1، علی اکبر حقدوست2

 

1-گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2-مرکز مدل سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

hamidsharifi@uk.ac.ir 

 

مقدمه و هدف: در این مطالعه مدل های مختلف وابسته و غیر وابسته به زمان بر حذف گاوها از گاوداری مورد مقایسه قرار می گیرند.

مواد و روش ها: جهت مقایسه مدل های وابسته و غیر وابسته به زمان از مدل پارامتریک گومپرتز استفاده گردید. در مدل 1 بیماری ها به عنوان متغیرهای غیر وابسته به زمان فرض شدند. در مدل 2 تا 5 بیماری ها به عنوان متغیرهای وابسته به زمان تلقی شدند. در این مدل ها زمان پیگیری به فواصل زمانی یک ماهه شکسته شد. به عبارت دیگر، با استفاده از مدل lexis expansion هر دام وارد شده به مطالعه از زمان ورود تا حذف یا سانسور به چندین مشاهده یک ماهه تقسیم گردید. بر این اساس، 7067 رکورد اولیه به بیش از 100000 مشاهده ماهانه شکسته شد. در مدل 2 فرض گردید که هر حیوانی که در یک ماه خاص به بیماری مبتلا می شود تا انتهای دورهدر معرض خطر است. در مدل 3 فرض گردید حیوان بیمار از ابتدای مطالعه تا ماه بیمار شدن در معرض خطر است (کد1). در مدل 4 و 5 فرض می گردید که دام ها فقط در همان ماه در معرض خطر هستند و کد 1 برای آن ها فرض می گردید و در بقیه ماه ها کد صفر برای آن ها فرض می شد با این تفاوت که در مدل 4 فرض می گردید که بیماری ها فقط می توانند یک بار اتفاق بیفتند ولی در مدل 5 رخداد بیماری ها در ماه های متعدد در مدل وارد می گردید و در این مدل هر حیوانی در هر ماهی که بیمار می شد کد 1 برای آن فرض می گردید.

یافته ها: بر طبق مقدار AIC و Cox-Snell residuals مدل 5 به عنوان بهترین مدل شناخته شد.

بحث و نتیجه گیری: مقایسه مدل غیر وابسته به زمان و وابسته به زمان نشان می دهد که مدل های غیر وابسته به زمان اثر پارامتر ها را کمتر از حد واقعی بیان می کنند.

 

واژگان کلیدی: تحلیل بقا، مدل های وابسته و غیر وابسته به زمان، حذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی شاخص های (Inequalities Regression Based Measures) برای تعیین نابرابری های اقتصادی اجتماعی در سلامت : رویکردی متدولوژیک در اپیدمیولوژی اجتماعی

  علی احمدی1،  دکتر علی منتظری2، مریم شکیبا2

 

1-دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

 

مقدمه و هدف : شاخصهای بهداشتی هر زیرگروه ، مانند میزان ها یا فراوانی ها را با جدول یا نمودار نمایش و  مورد ارزیابی قرار میدهند. این کار به فهم کلی از موقعیت زیرگروه های جمعیتی کمک خواهد کرد. جداول و نمودار های ساده اختلاف و نابرابری های بهداشتی را نشان می دهند اما همه جنبه های نابرابری را نمایان نمی کنند. از جمله مشکلات استفاده از اندازه هائی که متغیر های دوحالته را می سنجند این است که در صورتی که زیرگروههای اجتماعی بیش از دو حالت باشند ، اطلاعات مربوط به دیگر گروه ها نادیده گرفته می شود. برای رفع این مشکل در اندازه گیری نابرابری ها ، از سنجه هایی استفاده میشود که اطلاعات تمام گروه ها را در بر گرفته و همزمان ضمن مقایسه همه ی زیرگروه ها ، آنها را بصورت یک اندازه برای تمام زیرگروه ها (Summary Measure) بتوان ارائه داد. این رویکرد با استفاده از اندازه های نابرابری مبتنی بر رگرسیون (Slope Index of Inequalities-SII) و (Relative Index of Inequality-RII) بدست می آید. این مطالعه با هدف معرفی و تبیین شاخص های اندازه گیری نابرابری در سلامت مبتنی بر رگرسیون انجام شده است.

روش کار:  برای سنجش نابرابری ، ابتدا باید مشخص شود که دو گروه و یا بیشتر از دو گروه را می خواهیم مقایسه کنیم. اگر بخواهیم دو گروه را با یکدیگر مقایسه کنیم از اندازه های مطلق و نسبی ساده استفاده میشود. اما اگر زیرگروه هایی که می خواهیم استفاده کنیم بیشتر از دو مورد باشد و دارای یک ترتیب طبیعی باشند ( مثل تحصیلات و درآمد ) در این صورت اندازه های ( Absolute concentration Index- ACI )  و  یا  ( Slope Index of Inequalities- SII )  و (Relative Index of Inequality –RII) استفاده میشوند. برای محاسبه SII ابتدا در محور X ها طبقات اقتصادی اجتماعی جامعه را مثلا بر حسب میزان تحصیلات یا میزان محرومیت به ترتیب از پایین ترین تا بالاترین گروه در محور X مرتب می کنیم و در محور Y ها پیامد یا متغیر وابسته (مربوط به سلامت) مثلا شیوع استعمال دخانیات قرار میگیرد. سپس جمعیت حاضر در هر گروه را بر اساس نسبت آن از کل جمعیت مشخص کرده و بر مبنای نقطه میانی بازه (دامنه)خود در میزان توزیع کلی جمعیت مقدار آن را مشخص می کنیم ، سپس فراوانی نسبی عامل خطر را در هر گروه بر روی نقطه میانی مشخص شده هر گروه مشخص می کنیم. به این ترتیب در نقطه میانی توزیع هر گروه نسبت عامل خطر مورد مطالعه مشخص می شود سپس یک خط رگرسیون بر روی این نقاط رسم کرده و معادله خط رگرسیونی رسم شده را به صورت  محاسبه می کنیم. در این حالت  وضعیت فراوانی نسبی یا میزان عامل خطر یا شاخص سلامت مورد مطالعه ،  مقدار میانگین مشخص شده هر گروه j  و  فراوانی نسبی عامل خطر برای اولین فرد در اولین گروه خواهد بود. در این حالت  اختلاف فراوانی نسبی عامل خطر در اولین فرد در اولین گروه و آخرین فرد در بالاترین گروه خواهد بود.

یافته ها: در معادله خط رگرسیوتی رسم شده  در فرمول بالا ، معادل SII است که یکی از اندازه های نابرابری مبتنی بر رگرسیون  است. این اندازه ها از تمام اطلاعات موجود در همه گروه های اجتماعی استفاده می کنند و نسبت به جهت شیب اجتماعی حساس هستند. این اندازه ها تغییرات در توزیع جمعیت ابتدایی و نهایی را در همه گروه های اجتماعی در طول زمان منظور می کنند. در هنگام مقایسه گروه های اجتماعی که ترتیب مرتبی ندارند و یا هنگامی که بیشتر از دو گروه را با همدیگر مقایسه کنیم، اندازه هایی مثل واریانس بین گروهی ، شاخص انتروپی ، ضریب Henri Theil توصیه می شود. برای رهایی از مشکلات مربوط به اندازه های مطلق (Absolute) با تقسیم SII بر میانگین فراوانی نسبی عامل خطر در کل جمعیت ، یک اندازه نسبی (Relative) به دست می آید که در کنار شاخص قبلی خاصیت های شاخص نسبی (RII) ،  برای بیان نابرابری را دارد.

بحث و نتیجه گیری: تفسیر SII به این صورت است که این مقدار نشان دهنده تفاوت نسبت عامل خطر در اولین و آخرین فرد گروه است. SII یک شاخص مطلق است. اگرچه استفاده از این اندازه برای تعیین نابرابری نیازمند این پیش فرض است که ارتباط بین گروه ها باید خطی باشدو استفاده از آن را تا حدودی محدود می کند اما دو ویژگی بارز و مهم از جمله چنانچه در طول زمان تغییرات جمعیتی در بین گروه های اجتماعی حاصل شود ، این اندازه نسبت به آن ها حساس بوده و آن را نشان می دهد. و اینکه بیان و درک آنها ساده و قابل فهم بودن از فواید آنهاست که استفاده از آنها را در سنجش نابرابری در سلامت امکانپذیر میکند.

 

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی اجتماعی، نابرابری، وضعیت اقتصادی اجتماعی ، سلامت، اندازه های نابرابری مبتنی بر رگرسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکان به عنوان متخصصین بهداشتی مدلی برای سبک زندگی سالم هستند (یک مطالعه مقطعی)

دکتر سعید صادقیه اهری1، دکتر فرهاد پورفرضی1، دکتر فیروز امانی1، محمد رضا نیک نژاد1

1-گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

مقدمه و هدف: شیوه زندگی به معنای روش  زندگی یا الگوی برای زندگی کردن است که نگرش ها و ارزشهای فرد یا گروهی را نشان می دهد. تحقیقات داخلی کم انجام شده در زمینه شیوه زندگی پزشکان به انجام رسیده است. از انجا که به نظر می رسد پزشکان نقش بارزی در ترویج سبک زندگی سالم دارند، این پژوهش با هدف بررسی سبک زندگی پزشکان شهر اردبیل انجام شد.

روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی شامل پزشکان بیمارستانی ،مطب های خصوصی و پزشکان بیمارستان های اموزشی اردبیل بود. پرسشنامه های تکمیل شده توسط پزشکان : شامل اطلاعات دموگرافیک ، مصرف سیگار و سابقه ابتلا به فشار خون ، فعالیت فیزیکی بود. فشار خون آزمودنی ها در 2 نوبت به فاصله 15 دقیقه در شرایط استراحت و شاخص توده بدنی(BMI)  اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شد

 یافته ها: از 225 فرد شرکت کننده در مطالعه ،117 نفر (52%) مرد و 108نفر(48%) زن;152نفر(62.5%)پزشک عمومی و بقیه پزشک متخصص بودند. میانگین سن و وزن انها به ترتیب 43.51 (± 7.35) سال و77.2 kg (± 11.2) کیلو گرم بود. 146 نفر (69.3%) از انها اضافه وزن یا چاقی داشته و48 نفر(21.3%) سیگاری بودند. 25.6% از پزشکان مرد و 14.8% پزشکان زن مبتلا به فشار خون و تنها 21.3% از انان فعالیت فیزیکی مناسبی داشتند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوه زندگی پزشکان شهر اردبیل اعم از عمومی و متخصص به عنوان عضو موثر در سلامت جامعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و باید مطالعات بیشتر در زمینه بررسی علل آن و طراحی برنامه های مداخله ای مناسب انجام گیرد.

واژگان کلیدی: شیوه زندگی، پرفشاری خون، اضافه وزن، چاقی


تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی و شاخص ثروت بر سلامت روانی و فیزیکی سالمندان تهرانی: مطالعه Urban- HEART

فرشاد شریفی1،  محسن اسدی لاری2، مریم قادرپناهی3

 1-دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی سالمندی،  مرکز تحقیقات سالمندی،  پژوهشکده مطالعات جمعیتی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-دانشیار، دپارتمان آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3-دانشجوی دکترای علوم تغذیه، مرکز تحقیقات سالمندی، پژوهشکده مطالعات جمعیتی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 مقدمه و هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط میان اجزای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL)  با سرمایه اجتماعی و شاخص ثروت در سالمندان شهر تهران است.

مواد و روشها: اطلاعات 1455 سالمند 65 سال و بالاتر ساکن مناطق 22 گانه شهر تهران شرکت کننده در مطالعه دور اول Urban- HEART که به پرسشنامه های این مطالعه پاسخ داده بودند، بررسی گردید. اطلاعات پرسشنامه های دموگرافیک، وضعیت اقتصادی خانوار، سرمایه اجتماعی  و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت  SF12 [شامل اجزای: سلامت عمومی و روانی، عملکرد فیزیکی و اجتماعی، نقش فیزیکی و عاطفی، درد بدنی، سرزندگی، خلاصه سنجش سلامت روانی (MCS) و خلاصه سنجش سلامت جسمی (PCS)] این افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شاخص ثروت با تحلیل مولفه های اصلی با 13 شاخص تعریف گردید. به منظور تعیین ارتباط میان اجزای HRQOL با چارکهای سرمایه اجتماعی و شاخص ثروت از آنالیز رگرسیون لجستیک چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان، 85/5±62/73 سال بود. تمام اجزای HRQoL و همچنین امتیاز MCS و PCS در مردان بالاتر از زنان بود (P < 01/0). هر کدام از اجزای HRQoL بر پایه میانگینشان به دو گروه دسته بندی شدند، در مدل رگرسیون لجستیک  چند متغیره تعدیل شده؛ نسبت شانس خطر سلامت عمومی، سلامت روانی و MCS پائین تر در چهارکهای سرمایه اجتماعی از بالاترین به پائین ترین چارک کاهش یافت (01/0< P روند). همچنین نسبت شانس خطر سلامت عمومی، نقش عاطفی، نقش فیزیکی و PCS پائین تر برای چهارکهای شاخص ثروت از بالاترین به سوی پائین ترین چارک کاهش یافت (05/0< P روند).

بحث و نتیجه گیری:  سرمایه اجتماعی و شاخص ثروت علاوه بر نقشی که در سلامت عمومی سالمندان شهر تهران دارند به ترتیب نقشی کلیدی بر سلامت روانی و فیزیکی آنها دارند.

 

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، سرمایه اجتماعی، شاخص ثروت، سالمندان

 

 

 

 

ارزیابی قدرت ارتباط بانوان با اعضای شبکه اجتماعی فردی آنان و تمایل به مشارکت در برنامه رابطین بهداشتی: یک نگرش فرد-محور

علی عالمی1، سحرناز نجات2، سیدرضا مجدزاده2، عباس رحیمی فروشانی3، حسین ملک افضلی3

1-گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ترجمان دانش، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3-گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مقدمه و هدف: از دهه 1970، استفاده از داوطلبین بخشی قابل توجه در برنامه های ملی سلامت، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. یکی از پارامترهای ساختاری شبکه اجتماعی فردی که نشاندهنده کیفیت ارتباط بین کنشگران شبکه های اجتماعی است، قدرت ارتباط می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط قدرت ارتباط بانوان و تمایل آنان به مشارکت در برنامه رابطین بهداشتی انجام شد.

مواد و روشها: داده های شبکه مربوط به یک مطالعه مورد-شاهد که در سال 1389 در استان خراسان رضوی روی 291 آزمودنی (145 مورد و 146 شاهد) به اجرا درآمد، جهت نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها بر اساس مراحل سه گانه name generator، name interpreter و social episodes گردآوری شدند. اعضای شبکه اجتماعی فردی هر آزمودنی بر اساس درجه صمیمیت و سطح حمایت اجتماعی دریافت شده به انواع "خیلی نزدیک" و "تا حدودی نزدیک" تفکیک شدند. سپس ارتباط هر آزمودنی با افراد "خیلی نزدیک" تحت عنوان ارتباط قوی و با دیگر افراد به عنوان ارتباط ضعیف نامگذاری شد. داده ها با کمک نرم افزار spss نسخه 18 و stata نسخه 10 آنالیز شدند و ارتباط مورد نظر با کمک ORMH مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: میانگین (انحراف استاندارد) سن، سواد و اندازه شبکه اجتماعی در گروه مورد به ترتیب برابر 28.84 (8.26) سال، 9.86 (2.47) سال و 12.79 (7.43) نفر و در گروه شاهد برابر 29.59 (6.90)  سال، 9.74 (2.52) و 12.99 (5.62) نفر بود. 85% اعضای شبکه اجتماعی شاهدها، نسبت فامیلی داشتند. این مقدار در گروه مورد برابر 73% بود. بین تمایل بانوان به مشارکت در برنامه رابطین بهداشتی و قدرت ارتباط آنان با اعضای شبکه اجتماعی فردیشان ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (ORMH= 1.368, 95% CI= 1.168-1.603, P<0.001).     

بحث و نتیجه گیری: قدرت ارتباط افراد با اعضای شبکه اجتماعی فردیشان می تواند با تمایل آنان به مشارکت در برنامه های مشارکتی مبتنی بر سلامت جامعه در ارتباط باشد.

 

واژگان کلیدی: ارتباط قوی، ارتباط ضعیف، رابط بهداشت، برنامه های مشارکتی مبتنی بر سلامت جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

مدلسازی پیش آگهی  بیماران مبتلا به سرطان پستان  با داده های بقای سانسور شده در  استان فارس با مدل پارامتری لگ لجیستیک

 

مرضیه دوست فاطمه1، دکتر نجف زارع2، دکتر عباس رضاییان زاده3

1-دانشجوی دکتری آمار زیستی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-دانشیار، گروه آمار زیستی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-استادیار،  گروه اپیدمیولوژی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

مقدمه و هدف: بطور کلی سرطان سینه معمولترین بدخیمی در میان زنان کشورهای توسعه یافته و در برخی از کشورهای در حال توسعه بوده و  این سرطان پس از سرطان ریه دومین علت عمده  فوت ناشی از سرطان میباشد. مطالعه حاضر با استفاده از تابع مخاطره مدل پارامتری لگ لجیستیک سیر طبیعی بیماری سرطان را با در نظر گرفتن  اثر فاکتورهای پیش اگهی در بقای 5 ساله زنان با سرطان پستان در جنوب ایران بررسی میکند.

مواد و روش­ها:  این مطالعه یک مطالعه آینده نگر تاریخی است که به مقایسه زمان بقای سه گروه مختلف از بیماران میتلا به سرطان سینه  براساس تقسیم بندی آنها به سه گروه پیش آگهی بر اساس شاخص ناتینگهام  و مقایسه میزان مخاطره هر کدام از این گروه ها می پردازد. داده های مورد مطالعه مربوط به 1148 زن بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده در سالهای 84-79 به بیمارستان نمازی شیراز و ساکن در استان فارس می باشند. در این مطالعه سعی شده از بهترین مدل موجود در میان مدل های پارامتری بخت و مخاطره متناسب  برای مقایسه مخاطره گروه های مختلف پیش آگهی استفاده شود.

یافته ها: در این مطالعه از مدل پارامتری لگ لجیستیک بعنوان یک مدل تبیین کننده بقای سه گروه پیش آگهی استفاده شد و میزان مخاطره فرد در گروه با پیش آگهی ضعیف و متوسط به ترتیب 13 و 3 برابر نسبت به مخاطره گروه با پیش آگهی خوب بدست آمد. بطور کلی بقای دو گروه با پیش آگهی ضعیف و متوسط تفاوت معناداری با گروه با پیش آگهی خوب داشت.

نتیجه­گیری: این مطالعه بر اساس مدل پارامتری  لگ لجیستیک که یک مدل بخت متناسب نیز می باشد توانست به طور عینی و براساس تابع مخاطره و تابع نسبت مخاطره سیر طبیعی بیماری در سه گروه مختلف پیش آگهی مورد بررسی قرا ر داده و روند صعودی و نزولی مخاطره را در طول دوره مطالعه تعیین نماید. 

 

واژه های کلیدی:  تحلیل بقا، مخاطره متناسب ، بخت متناسب ، فاکتورهای پیش آگهی ، سرطان پستان

 

 

 

ارتباط رضایت از زندگی مادران با مرگ و میر کودکان زیر 5 سال  (مطالعه موردی استان کهکیلویه وبویر احمد)

علیرضا عوض پور1، علی عدالتی2، کامبیز کریمزاده شیرازی3،محمد فرارویی4، ظفر پریسای5 ، فاطمه صادقی5

1-دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، کارشناس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2-استادیار، دانشگاه پیام نور تهران

3-استادیار، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

4-استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

5-کارشناس معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

alisq2008@yahoo.com

 

مقدمه و هدف: رضامندی زناشویی زنان  می تواند بر کیفیت زندگی آنان تأثیر گذار باشد. ضعیف بودن ارتباطات زناشویی و عدم حمایت شوهر از زن زمینه ساز مشکلات متعددی برای زنان است و متعاقب ایجاد مشکل برای زنان، کودکان این زنان  نیز دچار مصائب و مشکلاتی و در بعضی موارد مرگ و میر  می شوند. مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی مادران باردار با مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است.

مواد و روش ها: نمونه مورد بررسی  به روش مورد-شاهدی انتاخب شدند بدین صورت که ابتدا اطلاعات مرگ و میر کودکان جمع آوری شد و سپس از طریق نمونه گیری ساده 190 کودک انتخاب شدندو به ازای هر کودک فوت شده 2 کودک هم جنس که تاریخ تولد آنها نزدیک به کودک فوت شده در همان محل بود، به عنوان شاهد انتخاب شدند. در نهایت از مادران گروه مورد186 نفر و گروه شاهد 372 نفر جمعاً 558 پرسشگری به عمل آمد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از پاسخگویان به دست آمد سپس بوسیله نرم افزار spss  دادهای موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد مادران کودکان گروه مورد(77%)بسیار کمتر از گروه شاهد (89%) از زندگی خانوادگی راضی هستند. از طرف دیگر مادران کودکان گروه مورد(8/10%)بسیار بیشتر از گروه شاهد(3/3%)از زندگی خانوادگی ناراضی هستند. این درصدها نشان می دهد وضعیت رضایت از زندگی خانوادگی در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بوده و طبق ازمون کای دو بین مرگ و میر و وضعیت رضایت از زندگی خانوادگی اختلاف آماری معناداری مشاهده شده است(p</003). بنابراین وضعیت رضایت از زندگی خانوادگی در مرگ و میر مؤثر می باشد. همچنین این ارتباط معنی دار بودن، در سایر بخش های رضایت مثل رضایت از درآمد (p</003) و رضایت از  محل زندگی (p</004)) و در مجموع رضایت مادران در سطح معنی داری (p</0001)) با مرگ و میر کودکان مشاهده می کنیم. همینطور این ارتباط را نیز در میزان شاد بودن مادر  مشاهده می کنیم که آن نیز با (p</0001) ارتباط خود را نشان داده است.

بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که برای جلوگیری از مرگ و میر کودکان باید محیط زندگی زناشویی و خانوداگی  را طوری فراهم نماییم که مادران از زندگی خود لذت ببرند و احساس رضایت کنند در نتیجه شاهد کاهش میزان مرگ ومیر کودکان باشیم.

 

 واژگان کلیدی: زنان، رضایت از زندگی، مرگ و میر کودکان، کهکیلویه و بویر احمد

 

 

مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی بقا مبتلایان به سرطان سینه

موسوی زاده علی1، رضائیان زاده عباس2، رجائی فرد عبدالرضا3، حسن زاده جعفر4، طالعی عبدالرسول5، طباطبائی حمیدرضا6

ا-دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-استادیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-استاد، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4-دانشیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5-استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6-استادیار، گروه اپبدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه،دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

مقدمه و هدف: از رایج ترین رویکرد های پیش بینی بقا، مدل های رگرسیونی  کاکس و لجستیک است.  رگرسیون کاکس مبتنی بر ارزیابی مدت زمان تا وقوع پیامد و  رگرسیون لجستیک مبتنی بر پیش بینی وقوع پیامد بیماری  است.  از آنجائی که بهترین کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در موضوع کلاسه بندی  معرفی شده است، درصدد مقایسه  دو رویکرد کلاسه بندی ( لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی) برآمدیم.

مواد و روش ها :  داده های مربوط به 860 بیمار مبتلا به سرطان سینه در فاصله سالهای 1385 تا 1390  مراجعه کننده به کلینیک سرطان سینه شهید مطهری شیراز مورد  تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری برای ورود متغیرها به مدل لجستیک  0.1 و برای آزمونهای دو دامنه  0.05 درنظر گرفته شد. مدل شبکه عصبی از نوع کلاسیک سه لایه پیشرو  با الگوریتم پس انتشار  خطا ،  پانزده نرون در لایه میانی و ضریب یادگیری 0.01 و قانون توقف آموزش در شش تکرار  بود. متغیرهای مورد استفاده در هر دو مدل یکسان ،  نرم افزار تحلیل متلب و رویکرد مقایسه سطح زیر منحنی راک بود.

یافته ها : در هر دو مدل متغیرهای درگیری غدد لنفاوی آگزیلا ، گرفتاری عروق خونی لنفی ، نکروز ، درجه تمایز هسته ، درگیری نوک پستان و گیرنده های استروژنی ،  پروژسترونی  و   متغیرهای معنی دار بودند. سطح زیر منحنی راک برای مدل شبکه عصبی مصنوعی کلاسیک 88.9  و برای رگرسیون لجستیک 81.7 درصد براورد شد که اختلاف  در سطح 0.003معنی دار بود.

بحث و نتیجه گیری  : یافته های این مطالعه پیشنهاد کننده برتری مدل شبکه عصبی مصنوعی در حوزه تشخیص الگو و کلاسه بندی  در  مبتلایان سرطان سینه می باشد.

واژگان کلیدی : شبکه عصبی مصنوعی ، رگرسیون لجستیک، پیش بینی بقا

 

 

 

 

برآوردی از هزینه های اضافی ناشی از بارداری های ناخواسته بر نظام سلامت

    زیبانه تابش فر1، دکتر محمد فراروئی2، دکتر رضا چمن3

1 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

3دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

مقدمه و هدف: حاملگی ناخواسته از یک سو افزایش مرگ و میر مادر و کودک و از سویی دیگر تحمیل هزینه های بیمارستانی و بهداشتی درمانی را سبب می شود.  هدف این مطالعه تخمینی از هزینه های اضافی ناشی از بارداری های ناخواسته بر نظام سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

 مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مقطعی بوده که نیمه دوم سال 89 روی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری استان انجام گرفت. نمو نه گیری مورد ها به روش تمام شماری انجام شد داده ها با استفاده از فرم طراحی شده براساس پرسشنامه طرح های کشوری بهداشت باروری از پرونده های خانوار استخراج و جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آخرین دستورالعمل های وزارت بهداشت و نرم افزار SPSS  نسخه 16 به صورت  توصیفی و تحلیلی انجام شد

یافته ها : براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه مجموعا 350 مورد بارداری ناخواسته شناسایی شد که با فرض یکسان بودن وقوع بارداری ناخواسته در نیمه اول و دوم سال 89  مجموعا 14700 مرتبه بارمراجعه معادل 2450 ساعت کار اضافی به حجم کار نیروی انسانی شاغل در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی مراکز شهری استان اضافه شده است، که خود نیازمند یکارگیری حداقل دو  کاردان بهداشت و پرداخت حداقل 200.000.000 ریال نقدینگی بابت حقوق و مزایای سالانه آنان می باشد. 

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد هزینه های ناشی از بارداری های ناخواسته منجر به افزایش حجم کار و لزوم استخدام  نیروی انسانی اضافیمی گردد که در صورت عدم تامین  موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات اولیه بهداشت مادر و کودک می گردد.

واژه های کلیدی: حاملگی ناخواسته،  مورد شاهد،  هزینه، کهگیلویه و بویراحمد.

 

 

 

 

 

 

 

بررسی شیوع آلرژنهای شایع در افراد مبتلا به  رینیت آلرژیک

 

سید حسام الدین نبوی زاده1

1-دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

مقدمه و هدف: بیماریهای آلرژیک یکی از بیماریهای شایع است که در فصول خاص شیوع بیشتری پیدا میکنداین بیماری کیفییت زندگی بیماران را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و موجب صرف بودجه های هنگفتی می گردد

هدف از این مطالعه تعین شیوع حساسیت به آلرژنهای شایع تنفسی و غذایی در مبتلایان به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی در شهر یاسوج می باشد.

 روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 184  بیمارشامل 120 زن و64 مرد با علایم بیماری حساسیت تنقسی شامل رینیت وعطسه وسرفه بوده است داده ها از بیماران مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج طی سال های 90 و91 جمع آوری شده است تشخیص بر اساس تست پوستی پریک بوده است تعداد الرزن های تست شده در همه موارد یکسان و24 مورد بوده داده ها با استفاده از نرم افزارمتلب مورد بررسی قرار گرفته است

یافته ها: از لحاظ حساسیت 31نفر از بیماران به هیچ نوع آلرژنی حساسیت نداشته در حالیکه به هیستامین به عنوان کنترل حساسیت با برآمدگی وقرمزی قابل توجه داشته اند

از 153 فرد مثبت 21نفر)13.7%))به یک آلرژن و 27 نفر (17.6%) به دو آلرژن و22 نفر (14.3%)به سه آلرژن و24 نفر (15.4%) به جهار آلرژن و59 نفر)38.%)به بیش از چهار آلرژن حساسیت نشان داده اندحساسیت به حشرات 73 مورد (47.7%)وچمن با 58 مورد(37.9%)سوسک55 مورد (35.9%)گندم وآرد 51 مورد(33.3%)گردو 37مورد (24.1%) موی گربه36 مورد (23.5%)از شایعترین موارد بوده است گرده درختان و کلودوسپوریوم در رده  های بعدی هستند

از لحاظ همراهی حساسیت به دو آلرژن به طور همزمان در مورد سوسک وحشره29 مورد وآلرژن گربه وسگ 24 مورد بالاترین مورد همراهی را داشتند.

بحث و نتیجه گیری: با وجود شیوع بالای حساسیت به آلرژن های گیاهی و درختان که بیشتر فصلی هستند حساسیت به حشرات که در تمام فصول هستند از آنها شایع ترند در ضمن باید به واکنش متقاطع بین آلرزنها توجه کرد و برای اثبات نوع آلرزن باید از آزمایشهای تکمیلی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: بیماریهای آلرژیک، تست پوستی پریک، رینیت

 

 

 

 

عدالت و اخلاق در نظام سلامت: نگاهی به نابرابری در مؤلفه های اجتماعی سلامت در تهران

محسن اسدی لاری1، محمدرضا واعظ مهدوی2

1-دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2-استاد، دانشگاه شاهد

 

 مقدمه و هدف: سلامت مردم و جوامع تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، در حالیکه در بهترین شرایط، بخش بهداشت و درمان حداکثر می تواند به 20 درصد مشکلات سلامت مردم پاسخ دهد و بقیه عوامل مؤثر بر سلامت در خارج از بخش سلامت شکل می گیرد. در بسیاری از کشورها، در گروههای فقیر و آسیب پذیر مرگ و میر و مشکلات سلامت بیشتری نسبت به سایر گروههای برخوردار اتفاق می افتد و بیکاران از سلامت روان کمتر و نیز کیفیت زندگی پایینتری نسبت به شاغلان برخوردارند. عدم تعادل فیزیکی و اقتصادی- اجتماعی در شهرها، موجب افزایش فاصله طبقاتی میشود که خلاف راهبرد عدالت است. هدف از این مطالعه، سنجش نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر سلامت به تفکیک مناطق 22 گانه و 374 محله کلانشهر تهران و برنامه ریزی و اقدام برای کاهش نابرابریهاست.

روش کار: دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر تهران با اصلاح و بروز رسانی پرسشنامه پیمایش اصلی برای پوشش دادن شش حیطه: زیر ساخت و محیط فیزیکی‌، حیطه توسعه انسانی و اجتماعی، توسعه اقتصادی، حکمرانی، سلامت و تغذیه و حیطه فرهنگی و 65 شاخص تعریف شده، در سطح تمام محلات تهران در پاییز 1390 انجام گرفت. روش نمونه گیری در این مطالعه مقطعی، طبقه‌ بندی چند مرحله‌ای خوشه‌ای سیستماتیک بر روی 1600 خانوار در هر منطقه بود. پرسشنامه در دو بخش: 14 قسمت از طریق پرسش از سرپرست خانوار و 6 قسمت از طریق خود تکمیلی (پرسشنامه های سلامت روان، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، سلامت دهان، درد و فعالیت فیزیکی) بکارگرفته شد. پیمایش فرعی دیگری با یک هشتم زیر نمونه از پیمایش اصلی نیز برای بررسی وضعیت سبد غذایی خانوارها (200 خانوار در هر منطقه) طراحی و اجرا شد. پروتکلهای گسترده ای برای نظارت، ورود داده، بازبینی، داده آمایی، ارزشیابی و تحلیل اطلاعات تدوین و بکار گرفته شد.

بحث و نتیجه گیری: داده های 34700 خانوار متشکل از 118000 نفر به تفکیک 368 محله تهران جمع آوری و نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و سلامت خانوار احصا گردید. بعد خانوار نسبت به سال 1387 کاهش یافته و در مناطق کم برخوردار بیشتر است. بیسوادی در افراد 7 ساله و بالاتر به نسبت دور نخست مطالعه افزایش یافته و تفاوت چشمگیری در بین مناطق و محلات برخوردار و کم برخوردار وجود دارد. حوادث خانوار در تهران کمتر از دور اول شده اما در مناطق کم برخوردار میزان حوادث افزایش یافته است. درصد خانوارهایی که حداقل یک فرد سیگاری داشتند به نسبت سال 1387 کمتر شده و این کاهش بویژه در مناطق کم برخوردار بیشتر بود. فعالیت فیزیکی، تناسب اندام و مصرف سیگار در خانوارهای مناطق برخوردار تهران بیشتر بود. این اطلاعات و نتایج بیشتری که ارائه خواهد شد همگی دال بر نابرابریهای قابل توجهی است که در شاخصهای سلامت و عوامل اجتماعی و اقتصادی در بین خانوارهای ساکن در مناطق و محلات کلانشهر تهران وجود دارد و نیاز به مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی و دستگاههای ذیربط در زمینه کاهش نابرابریها و دسترسی یکسان و آسان به مواهب زنگی در جهت آرمانهای اخلاقی و عدالت محور بیش از پیش محسوس است.

واژگان کلیدی: نابرابری، مولفه های اجتماعی، عدلت

 

Epidemiologic evaluation of child abuse and neglect in school-aged children of Qazvin Province, I.R.Iran- 2011

Zahra Hosseinkhani1, Saharnaz Nedjat2, Ali Aflatouni3, Manoochehr Mahram4, Reza Majdzadeh5

1. Msc of Epidemiology, Deputy for Health, Qazvin University of Medical Sciences. Qazvin, Iran

2. Associate professor of Epidemiology and Biostatistics Department, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

3. Msc of  Educational Research, Faculty of Education and Psychology, Tehran    University, Tehran, Iran

4. Associate professor of Pediatrics Department, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences. Qazvin, Iran

5. Professor of Epidemiology and Biostatistics Department, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

 

Objective: This study was carried out to detect the prevalence of child abuse in three domains of physical, psychological and neglect among elementary school aged children of Qazvin Province-I.R.Iran.

Methods: In this descriptive-analytic and cross-sectional study, 1028 elementary school aged children of Qazvin Province selected through multistage cluster sampling were assessed for child abuse in all domains, except for sexual abuse through a researcher-made questionnaire. The questionnaire was standardized for validity and reliability. Gathered data was statistically analyzed and P-value less than 0.05 was considered significant.

Findings: Out of 1028 studied children, including 540 (52.5%) boys and 488 (47.5%) girls 679 cases (66.05%) declared at least one type of child abuse. The number of positive cases for each domain of emotional, physical and neglect was 618 (60.1%), 360 (35%) and 394 (38.3%) respectively.  No significance was seen regarding the gender and/or regions of living in any of the domains and total prevalence, but the prevalence was significantly higher in families with two children.

Conclusion: Regarding the results of this study which showed a prevalence rate of 66% for child abuse; and since there are strong association between child maltreatment and its impacts in juvenile and adulthood periods in the forms of offending, mental health concerns such as suicide and homicide, substance abuse, school failure, employment difficulties, teenage pregnancy, adult attachment difficulties, family violence, intergenerational violence and so on, appropriate education to the parents, and the punishment laws for child abuse is recommended.

 

Key Words: Child Abuse, Emotional, Physical, Neglect

 

 

 

 

 

 

Medical Research in the 21st Century

 

Reza Chaman                                                                      (Key speaker)

 

Associate Professor، Shahroud university of Medical Sciences

                                                               

What is the mission of Medical research? To prepare Best evidences for Best Health!

More sophisticated Interdisciplinary Researches will be Required to Solve the “Puzzle” of Complex Diseases and Conditions(Genes, Behavior, Diet/Nutrition, Infectious agents, Environment, Society, ???).

What is Population-Based Medicine(PBM) in current century?

“…medicine that addresses the health care of whole populations rather than that of individual patients….”

PBM In Practice/ Research:

Identifying health disparity in practice / population of patients

Improving chronic disease management

Identifying at-risk populations in practice

Implementing practice guidelines

Integrating preventive service recommendations

 

The Future Paradigm: Transform Traditional Medicine to integrated P4 Medicine(Personalized, Predictive, Preventive, Participatory).

 

Ten Important content areas of Research in 21st century:

Informatics (Human- Computer interaction/ Advantages and Disadvantages of Human-Computer relationship,...)

Genomics( it is foundation stone of Personalized, Predictive, preventive and participatory Medicine)

Social Determinants of Health (we need precise quantitative measurements of SDH,...)

Spiritual Health( the effect size of Spiritual Health on Mental, Physical and Social Health,...)

Policy and law(Health improvement and Health System interventions need; Advocacy, Authority, Stewardship,...)

Ethics(Ethical considerations in new IT based medical investigations,..)

Equity( measurement of Equity, disparity reduction methods,...)

Communication and communicating skills

Cultural competency and Community-based participatory research

Globalization and Global health 

Based on numerous new changes in life style, environment, management, technology, knowledge and  finally Health transition, we have to redefine and reorient medical research in 21st century to target the above mentioned priorities.

 

 

 

 

نقش اپیدمیولوژی در مدیریت بیماریها

ابوالحسن ندیم1                                                     (سخنران کلیدی)

1-عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور

 

 

 

خلاصه سخنرانی دریافت نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمان دانش

رضا مجدزاده1                                                       (سخنران کلیدی)

1-گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

 

 

 

 

خلاصه سخنرانی دریافت نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بیماریها و سیاستگذاری در سلامت

دکتر محمد مهدی گویا1                                           (سخنران کلیدی)

1-مرکز مبارزه با بیماریهای وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

خلاصه سخنرانی دریافت نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق در پژوهشهای اجتماعی

 

 

محمد ذوالعدل1                                                     (سخنران کلیدی)

1-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

 

 

 

 

خلاصه سخنرانی دریافت نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپیدمیولوژی و سیاستگذاری، ارزشیابی و عدالت در حیطه سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع واحدهای بهداشتی درمانی در استان های کشور

 

آزاده درمیانی1، اردشیر خسروی2، عزیزالله عاطفی3، محمد شریعتی4، سعیده آقا محمدی5، الهه کاظمی6

1-کارشناس آمار، مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2-عضو هیات علمی ، مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3-پزشک عمومی، مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5-کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی، کارشناس  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

6-کارشناس ارشد آمار زیستی، کارشناس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

مقدمه و هدف: نظام اطلاعات در دو بعد، اطلاعات مهمی را در اختیار برنامه ریزان و مدیران نظام سلامت قرار می داده است. در بعد اطلاعات ساختار شبکه، شامل توزیع و استقرار واحد های بهداشتی درمانی، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره و در بعد شاخص های وقایع حیاتی و پوشش خدمات. بر همین اساس، نظام اطلاعاتی شکل گرفت که بر اساس آنها بانک اطلاعاتی از داده های ساختار شبکه برای سطوح مختلف در دسترس بود که مبنایی برای تخصیص منابع سلامت می باشد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر که بر اساس اطلاعات نرم افزار نظام ساختار شبکه تهیه شده است، اطلاعات موجود واحد های بهداشتی درمانی کشور را به تفکیک استان/ دانشگاه برای سالهای 1387 تا 1390 ارائه نموده است. در این پژوهش برای هر شاخص گزارشی به تفکیک دانشگاه و استان محاسبه شده است.

یافته ها: نسبت تعداد خانه های بهداشت فعال به ازای هزار نفر جمعیت به تفکیک استان در کل کشور طی سال های 1387 الی 1390 به ترتیب برابر با 79/0، 81/0، 82/0 و 82/0 است. نسبت تعداد مرکز روستایی فعال به ازای 6000 نفر جمعیت و نسبت تعداد مرکز شهری فعال به ازای 12500 نفر جمعیت به تفکیک استان در کل کشور در سال 1390به ترتیب 65/0 و 24/0 می باشد.

نتیجه گیری: امید است با به کارگیری اطلاعات حاصل از این نظام اطلاعات بتوان ضمن ارتقای کیفت اطلاعات آن، مدیران و صاحب نظران برای پیشبرد برنامه های عدالت محور حوزه های مختلف از این نظام اطلاعات در همه سطوح استفاده بهینه نمایند.

 

واژگان کلیدی: خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی شهری، مرکز بهداشتی درمانی روستایی، واحدهای بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

Distribution of health care facilities in Iran

Azadeh Dormiani1, Ardeshir Khosravi2, Aziz allah Atefi3, Mohammad Shariati4 Saeideh aghamohammadi5, Elaheh Kazemi6

1. BSc of Statistics, Centre for Health Network Management, Ministry of Health and Medical Education

2. PhD, Centre for Health Network Management, Ministry of Health and Medical Education

3. MD, Centre for Health Network Management, Ministry of Health and Medical Education

4. PhD, Head of Centre for Health Network Management, Ministry of Health and Medical Education

 

Background and Aim: Information system in two dimensions provided important information to planners and managers of the health care systems. Information on the network structure includes the distribution and establishment of health care facilities, personnel, equipment, etc. In another dimension, it encompasses the vital and coverage indices. Accordingly, the information system database was formed on the basis of data available for different levels of network structure that is the basis for the allocation of health resources.

Methods: The study is based on data provided by the Health National Informaition System (HNIS). HNIS provided current situation of health care facilities in Iran from 2008 to 2012 according to provincial/university levels. All indicators have been reported at both national and provincial levels.

Results: The ratio of the number of active health houses per thousand populations in each province in Iran from 2008 to 2012 were 0.79, 0.81, 0.82 and 0.82 respectively. This ratio for number of rural health centers and urban health centers in 2012 were 0.65 per 6000 populations and 0.24 per 12500 populations, respectively.

Conclusion: Knowing the current situation of health care facilities not only promotes the data quality but also facilitates the optimum application of such information to progress equity oriented programs by policy makers and health care managers.

 

Keywords: Health House, Rural Health Center, Urban Health Center, Health Care Facilities

 

 

 

 

 

 

 

مولفه های نابرابری در سلامت در سه جامعه شهری ، روستایی و عشایری : یک مطالعه کیفی

  علی احمدی1، علی منتظری2، مریم شکیبا1

1-دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2-ستاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

 

مقدمه و هدف:  WHO از سال 1995 توجه دولت ها و NGO ها را به مقوله برابری(Equality) و عدالت (Equity) در سلامت معطوف نمود. به هر گونه اختلاف ، تفاوت و گوناگونی غیرضروری ، قابل اجتناب و غیر منصفانه و غیرعادلانه در شاخص های اندازه گیری سلامت و عوامل خطر آن در جوامع مختلف،  نابرابری در سلامت گفته میشود.  این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه عوامل موثر بر نابرابری در سلامت در سه جامعه مختلف در استان چهارمحال